Signaler for bekymringsmelding til Barnevernet

Dersom du opplever noen av disse signalene hos et barn, er det viktig at du observerer i hvilke settinger det skjer.

Signaler fra barnet

 • Endring i væremåte på kort tid (aktivitet, humør etc).
 • Språkbruk og væremåte som ikke samsvarer med alder (veslevoksen).
 • Kommer ofte for sent til skolen.
 • Blåmerker, eller andre synlige skader.
 • Uvanlig seksuelt språkbruk eller væremåte.
 • Gjør sjeldent/aldri lekser.
 • Barn som er veldig introverte eller ekstroverte.
 • Barnet er ikke adekvat ift. Fysisk, psykisk, kognitivt, motorisk, sosial og/eller emosjonell utvikling.
 • Utsagn fra barnet om hjemmeforhold

Dersom du opplever noen av disse signalene hos et barn, er det viktig at du observerer i hvilke settinger det skjer. I tillegg må du observere hyppigheten, snakke med barnet og finne ut hva som er årsaken til symptomene. Dersom du er bekymret om barnets omsorg blir ivaretatt skal du sende bekymringsmelding til barnevernet.

Foreldrekompetanse:

 • Fysisk (mat, klær, bosted osv)
 • Emosjonell (trygghet, nærvær, forutsigbarhet, positivt følelsesmessig engasjement)
 • Utviklingsmessig (støttende og stimulerende foreldreadferd, stille realistiske forventninger, sørge for at barnet får skolegang og tilgang på anbefalte utviklingsstøttende offentlige tjenester)
 • Helsemessig (sørge for at barnet følger helsestasjonsprogram, tannhelseprogram og andre anbefalte forebyggende helsetiltak, sørge for adekvat medisinsk behandling og oppfølging ved sykdom, skade og funksjonshemming)
 • Manglende tilsyn som utsetter barnet for fysisk fare er omsorgssvikt. Det kan føre til drukning, trafikkskade, brannskade, forgiftninger og andre skade. Det å overlate barnet til personer som ikke er skikket til å ivareta dets behov innebærer også

Dersom noen av disse områdene mangler/vekker bekymring og dette skjer gjentatte ganger er det grunnlag for å sende bekymringsmelding til barnevernet.

Er du usikker? Ring barneverntjenesten og drøft saken anonymt. Dersom du tenker at barneverntjenesten vil forstå hvem saken dreier seg om, har du også mulighet til å ringe barneverntjenesten i en annen kommune

Bekymringsmelding

Skjema