11. jan. 2021 kl. 09:34

Informasjon om Covid19

Covid-19 informasjon 11.01.21 - Innreise til Norge
Ring kommunenes koronatelefon (91 74 72 78) dersom du har spørsmål eller trenger råd/veiledning. Telefonen er ikke en legevaktstelefon og er kun betjent i ordinær dagtid.

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Covid-19 informasjon 11.01.21 - Innreise til Norge
Ring kommunenes koronatelefon (91 74 72 78) dersom du har spørsmål eller trenger råd/veiledning. Telefonen er ikke en legevaktstelefon og er kun betjent i ordinær dagtid.

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Delvis skyet -1
Havoysund_145x97

Bolyst i Nord

Arbeidsinnvandrere ønsker å bosette seg i Måsøy

En undersøkelse Vest-Finnmark regionråd gjorde i 2011 viste at nesten alle arbeidsinnvandrerne fra Europeiske land trives godt eller svært godt i Måsøy. Undersøkelsen viste også at nærmere 70% av disse ønsket å ta med seg sin familie og bosette seg i Måsøy.

Dette var bla bakgrunnen for at Kommunal- og regionaldepartementet sammen med Finnmark fylkeskommune bevilget til sammen 5,7 mill kr til kommunene Hasvik, Loppa, Kvalsund, Nordkapp og Måsøy gjennom et 3- årig prosjektet som har fått navnet Bolyst i Nord. Formålet med hele prosjektet er å få folk til å flytte til og bosette seg i kommunene.

I Måsøy i likhet med de andre kommunene har man nedsatt en prosjektgruppe sammensatt av politikere og representanter fra private og offentlige arbeidsplasser. Ordfører er leder av prosjektgruppa og kultur- og næringskonsulent Malin S. Wulvik har den lokale prosjektledelsen. Hele prosjektet ledes gjennom Vest-Finnmark Regionråd der ordførerne i de 5 deltakende kommuner utgjør styringsgruppe.

Bolyst i Nord fokuserer på flere tiltak. Bla ser man nå hvordan man kan etablere et kontaktpunkt for de som kommer for å arbeide i kommunen. Det vil være et sted der arbeidstakere og arbeidsgivere kan få informasjon og hjelp. Informasjonsmateriell om offentlige tjenestetilbud og andre sosiale tilbud i kommunen skal utarbeides. Her skal det være muligheter for lag og foreninger å kunne legge ut informasjon. All den informasjonen som legges ut vil bli forsøkt lagt ut på forskjellig språk.

Et annet fokus er bolig til arbeidsinnvandrere. Vi vet at Husbanken har gunstige låneordninger for boligbygging i distriktene. Det vil være et mål for kommunen å se om man kan nyttiggjøre seg de virkemidlene, slik at man kan løse de boligspørsmål som måtte bli reist. Boligmangel er et reelt hinder for at arbeidsinnvandrere ikke bosetter seg i kommunen.

Språk er også et viktig fokusområde. Kommunene arbeider nå med å se hvordan man kan legge til rette for opplæring i norsk. Dette kan i noen tilfeller være litt vanskelig, da det i de fleste tilfeller må gis opplæring via et tredje språk, nemlig engelsk, og det er ikke lett da flere av de som kommer til landet ikke har den beste engelskopplæring fra tidligere av. Prosjektet har et spesielt fokus på å lære de opp i arbeidsrettet norsk.

Så er det integrering, sosialisering eller inkludering som prosjektet har valgt å kalle det. Og her trenger prosjektet hjelp fra lokalsamfunnet. Undersøkelsen som ble gjort i 2011 viste at 71 % av de spurte ønsket å bli kjent med lokalbefolkningen og som sagt 97 % sa at de trivde godt eller svært godt. Her er det et kjempepotensiale for lag og foreninger. Hvordan skal vi greie å sosialisere alle de som nå ønsker å bosette seg i Måsøy? Undersøkelsen viser også at mange av de som kommer for å arbeide her i kommunen har høy kompetanse på ulike områder. Det er unge folk som sikkert kan bli en berikelse for lag og foreninger. Idrettslag, musikkorps og andre lag og foreninger bør kjenne sin besøkelsestid for rekruttering.
Men kan vi i fellesskap gjøre noe eller har noen ideer til tiltak? Ett er i alle fall sikkert, kommunen alene greier ikke alle disse oppgavene. Vi trenger din hjelp. Spill gjerne inn tanker og ideer til oss, så ser vi hva vi i fellesskap får til.

Skjema