A A A
Måsøy kommune Skyet -3
høtten barnehage

Hovedopptak i Høtten barnehage 2019

Frist for å søke barnehageplass til hovedopptaket er 01.mars 2019, med oppstart fra 20. august 2019.

Fristen er endelig, og søknaden må være sendt innen søknadsfristen. De som allerede har barnehageplass, trenger ikke å søke på nytt for å beholde plassen.

Søknader som kommer inn etter 01. mars, vil i løpet av året bli fortløpende vurdert dersom det blir ledige plasser.

Det kan søkes om hel eller delt plass. Utgangspunktet er en 100 % plass, men det kan også søkes om   40 %, 50 % og 60 % plass. Forutsetningen for at en plass kan deles opp er at to barn kan dele en 100 % plass. Slike delte plasser gjelder hele – ikke delte dager.

Elektronisk søknadsskjema finnes under selvbetjeningsportalen på kommunens hjemmeside, men fås også i papirformat på Servicetorget i rådhuset. Vi foretrekker søknad sendt elektronisk.  Søknaden sendes til Måsøy kommune, Torget 1., 9690 Havøysund. 

Informasjon ligger også på kommunens hjemmeside: www.masoy.kommune.no

Rett til plass i barnehage, § 12 a – Lov om barnehager

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.

Prioritet ved opptak

Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.

Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerdeledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Prioriteringene etter det, følger barnehagens vedtekter.

Klagemulighet

Ved hovedopptak kan du klage over avslag på søknad om barnehageplass. Klagefristen er normalt tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket.Hvis kommunen finner at barnet ditt skulle vært tilbudt den ønskede plassen, skal det tilbys første ledige plass etter at barn med lovfestet rett til prioritet er tilbudt plass. Hvis du ikke får medhold, går saken videre til klagenemnda i kommunen, som er klageinstans.

Viser og til Høtten Barnehages vedtekter og annen informasjon  – det finnes på www.hotten.barnehage.no

Ved spørsmål, kontakt styrer Renee B Andersen tlf 9094 1312

Tips en venn Skriv ut

Skjema