25. mars 2022 kl. 12:47

Informasjon om Covid19

Oppdatert informasjon om covid vaksinering

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Oppdatert informasjon om covid vaksinering

Les mer...
Home/Tjenester/Tekniske tjenester/Landbruk

Landbruk

Måsøy kommune deltar i et interkommunalt samarbeid i forhold til behandling av landbrukssaker.
 
Landbrukskontoret kan kontaktes på følgende adresse:
Hammerfest Kommune
Landbrukskontoret
Postboks 1224
9616 Hammerfest

Telefon jobb:
78 40 25 80

Landbrukskontoret  kan bl.a. gi informasjon om følgende:
bygdeutviklings-midler:

  • landbrukets og skogbrukets tilskuddsordninger
  • deling og omdisponering av landbruks- areal 
  • ​Konsesjon for erverv av fast eiendom
  • Egenerklæringer om konsesjonsfrihet for erverv av fast eiendom sendes direkte til Måsøy kommune, postboks 71, 9691 Havøysund eller mail postmottak@masoy.kommune.no  for behandling

 

Tilskudd landbruk SMIL-ordningen, drenering og tiltak i beiteområder

Søknadsfrist: 24.03.2022

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket.

For å få innvilget tilskudd er det vilkår om at tiltaket skal gjennomføres på en landbrukseiendom, og det må foregå en tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon på landbrukseiendommen. Både eiere og leiere av eiendommen kan søke om tilskudd.

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - Landbruksdirektoratet

Tilskudd til drenering
Formålet er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord ved å gi tilskudd til drenering av dårlig drenert jord med potensial for økt jordbruksproduksjon, samt å redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag. Søker må ha plan for dreneringen med kart, beskrivelse av tiltaket og den miljømessige virkningen av dette. Tilskudd til drenering av jordbruksjord, avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjør 2 000 kroner per dekar. Ved annen grøfting kan det gis 30 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 2 000 kroner per dekar.

Tilskudd kan gis til eier eller foretak som leier tidligere grøftet jordbruksareal og som drenerer dette arealet.

Tilskudd til drenering av jordbruksjord - Landbruksdirektoratet

Tilskudd til tiltak i beiteområder
Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene. Det kan gis tilskudd til planleggings- og tilretteleggingstiltak, som f.eks utarbeidelse av beitebruksplan, vegetasjonskartlegging, og investeringer knyttet til utmarksbeitene, f.eks sanke-/skilleanlegg, saltsteinautomater og elektronisk overvåkingsutstyr.

Beitelag og i enkelte tilfeller enkeltforetak, der det drives næringsmessig beitedrift kan søke.

Tilskudd til tiltak i beiteområder - Landbruksdirektoratet

Det vises til de enkelte linker for mer informasjon. Ta kontakt med landbrukskontoret ved spørsmål.

Søknadsfrist for alle 3 ordningene er 24.03.2022. Etter denne tid behandles søknader fortløpende, så lenge det er midler igjen.

Skjema