Pris og redusert betaling

Pris og redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO
Husholdninger med samlet inntekt under 592 167 kroner kan søke om redusert foreldrebetaling i barnehage, for SFO er inntektsgrensen 308 833,- kroner. 

Har du takket ja til en plass fra høsten må du vente med å sende søknad til du har mottatt skattemelding/selvangivelse for 2020.

Fra 1. august 2021 settes inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehage til 583 650 kroner.

Det må sendes inn ny søknad om redusert foreldrebetaling for hvert barnehageår/skoleår. For å være sikker på å få reduksjonen med på faktura fra og med august, må søknad være levert innen 20. juni. ​

Oppdatert informasjon om foreldrebetaling finnes alltid på Utdanningsdirektoratets nettsider. 

Pris for barnehageplass
Maksimalpris for en barnehageplass blir bestemt av Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet. 

Fra 01.01.2022 er maksimalprisen 3 315,- kroner for hel plass. 
Halv plass: 1 657,50 kroner 
Kostpenger på kr. 388,- kommer i tillegg.

Søskenmoderasjon i barnehage og SFO
Søskenmoderasjon er 50 prosent fra barn nr. 2.
Moderasjon omfatter søsken som bor fast sammen. Barn anses for å være fast bosatt på den adressen der de til enhver tid er registrert i folkeregisteret. 

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage
Nasjonale moderasjonsordninger for reduksjon av foreldrebetalingen i barnehage.

 1. Redusert foreldrebetaling: Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen.
 2. Gratis kjernetid: Barn fra 2 år som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i uken. Ordningen følger barnehageåret, og gjelder fra 1. august det året barnet fyller to år.

Inntektsgrensen for reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid vedtas av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet, på lik linje som maksimalprisen. Måsøy kommune følger de nasjonale satsene.

Slik søker du

 • Ordningen er søknadsbasert, og det søkes på nytt for hvert barnehageår/skoleår

Søknad med dokumentasjon sendes kommunen: 
Helse, oppvekst og velferd v/virksomhetsleder Oppvekst, Postboks 71, 9691 Havøysund.

Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling - gratis kjernetid

 • For å være sikker på å få reduksjonen med på faktura fra og med august, må søknad være levert innen 20. juni.
 • For søknader mottatt før 1. august, gjelder kommunes vedtak fra 1. august og ut barnehageåret
 • Søkes det etter 1. august gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut barnehageåret
 • Tilsendt faktura må betales i sin helhet i påventa av vedtak om redusert foreldrebetaling. Fratrekk vil komme på faktura når vedtak foreligger.
 • Foreldre som søker må bo på samme folkeregisteradresse som barnet.
 • Med husholdning menes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de 18 siste månedene, eller har felles barn. Dersom søker er samboer uten felles barn, må søker opplyse kommunen om dette.
 • Bor barnets foreldre hver for seg og barnet bor fast hos begge foreldrene, er det inntekten til husholdningen til den forelderen som har samme folkeregistrerte adresse som barnet som skal legges til grunn.
 • Dersom det er flere barn i husholdningen skal det gis søskenmoderasjon for de andre barna. Søskenmoderasjon trekkes fra foreldrebetalingen etter at maksimalprisen er redusert etter § 3b første ledd i barnehageloven.
 • Har søker søkt om gratis kjernetid, jf. § 3c, skal kommunen trekke fra de 20 gratis timene fra foreldrebetalingen etter at redusert foreldrebetaling og søskenmoderasjon er trukket fra.
 • Foreldre kan søke underveis i barnehageåret dersom det er en varig nedgang i husholdningens inntekter i inneværende år, jf. § 3b og § 3c, punkt b i barnehageloven
 • Årsaker til nedgang i inntekt kan være mange og kan ha svært ulik karakter; bortfall ved død, samlivsbrudd, tap av arbeidsinntekt mv. Som følge av dette, er det søker som sender inn dokumentasjon til kommunen om årsaken til nedgangen i inntekt. Kommunen foretar en konkret vurdering av om nedgangen er varig. Desto større sannsynlighet for at samlet årsinntekt faller under inntektsgrensen, desto mer taler det for at husholdningen kvalifiserer til varig nedgang.

Dokumentasjon

 • Dokumentasjonskrav er siste års skattemelding/selvangivelse. For barnehageåret og skoleåret 2021/2022 er det skattemeldingen/selvangivelsen for 2020.
 • Inntekstgrunnlaget skal gjenspeile de faktiske skattepliktige inntektene. Skattepliktige kapitalinntekter er bl.a. renteinntekter, aksjeutbytte, gevinst ved salg av eiendom og løsøre, leieinntekter, bruksrettigheter i kapital og vederlagsfri bruk av andres eiendeler.
 • Studielån er ikke skattepliktig kapital- og personinntekt. Studielån skal derfor ikke tas med i inntektsgrunnlaget.

Dersom søker ikke kan legge frem skattemelding/selvangivelse eller det er en varig nedgang i husholdningens inntekt inneværende år, må annen dokumentasjon leveres, f.eks.:

 • Ved varig nedgang av inntekt må alltid skattemelding/selvangivelse legges ved søknaden i tillegg til annen dokumentasjon
 • lønnsslipp fra arbeidsgiver – for 3 måneder, sånn at man kan regne et gjennomsnitt
 • ​Vedtak om deltakelse på kommunens introduksjonsprogram

​Skattepliktig inntekt fra NAV:

 • ​Overgangsstønad
 • Sykepenger
 • Foreldrepenge
 • Svangerskapspenger
 • Omsorgspenger
 • Pleiepenger
 • Dagpenger
 • Arbeidsavklaringspenger
 • Uføretrygd 

Ikke skattepliktige ytelser fra NAV:

 • Barnetrygd
 • Kontantstøtte
 • Engangsstønad ved fødsel og adopsjon
 • Økonomisk sosialhjelp / livsopphold
 • Tiltakspenger

Evt. dokumentasjonen vedlegges den elektroniske søknaden eller ettersendes til Måsøy kommune. Dersom du ettersender vedlegg, må disse merkes med hva saken gjelder og navn på barnet/eleven og navn på søker. Saken vil ikke bli behandlet før dokumentasjon har kommet frem til saksbehandler.

Fakturering barnehage
Ett barnehageår koster 11 ganger fastsatt månedsavgift. Juli er betalingsfri.
Måsøy kommune sender ut fakura fra den 20. hver måned. Forfallsdato er den 15.  måneden fakturaen gjelder for. 

Lov om foreldrebetaling barnehage: Forskrift om foreldrebetalingi barnehager

Søknader om reduksjon i foreldenetaling behandles konfidensielt.

Har du spørsmål – kontakt:
Virksomhetsleder oppvekst – mail: rea@masoy.kommune.no., tlf. 46 28 02 55.

 

Skjema