25. mars 2022 kl. 12:47

Informasjon om Covid19

Oppdatert informasjon om covid vaksinering

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Oppdatert informasjon om covid vaksinering

Les mer...
Home/Offentlig høring/Forskrift om gebyr og gjennomføring av feiing og tilsyn av fyringsanlegg, Måsøy kommune

Høring av forslag til ny forskrift om gebyr og gjennomføring av feiing og tilsyn av fyringsanlegg.

Måsøy kommune legger med dette forslag til ny forskrift om feie- og tilsynsgebyr ut på høring. Frist for innsending av uttalelser er satt til 01.07 2021.

Høringssvar kan sendes til postmottak@masoy.kommune.no eller til Måsøy Kommune, Postboks 71, 9691 Havøysund

1. Bakgrunn
Faktaopplysninger Den 1. januar 2016 trådte ny forskrift om brannforebygging i kraft. Forskriften erstatter forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Den nye forskriften krever en annen måte å utføre feiing og tilsyn på.

Måsøy brann- og redningsvesen har utarbeidet et forslag til lokal forskrift for Måsøy kommune som er i tråd med den nye sentrale forskriften.

Brannsjefen mener at forskriften bør vedtas for Måsøy kommune.

1.1. Vedlegg i saken

 Vedlegg 1: Forslag til lokal forskrift om gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

2. Viktige hensyn
De største endringene i forskriften om brannforebygging er at frekvenskravene til både tilsyn og feiing er fjernet og erstattet av bestemmelser som forplikter brannvesenet til å gjøre en lokal vurdering av risiko og sårbarhet, planlegge og gjennomføre egnede tiltak og evaluere tiltakene. Det er også krav til at utsatte grupper som har en særlig risiko for å omkomme eller bli skadet i brann skal kartlegges.

I forskriften om brannforebygging skal også hytter og fritidsboliger feies på lik linje med bolighus. Tidligere var det slik at hytteeieren selv skulle sørge for at pipe og skorstein ble feid regelmessig.

3. Gjeldende forskrifter og praksis
Feie- og tilsynsgebyrer skal følge selvkostprinsippet, det vil si at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes inn gjennom de gebyrene som abonnentene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. Over- eller underskudd i det enkelte år skal henholdsvis avsettes til eller trekkes fra bundne driftsfond. Avsatt overskudd fra det enkelte år tilbakeføres til abonnentene i form av lavere årsgebyr i løpet av en femårsperiode. Tilsvarende vil fremførbare underskudd dekkes inn over årsgebyret i løpet av en tilsvarende femårsperiode. Dette er i tråd med generasjonsprinsippet innenfor selvkost. Feie- og tilsynsgebyr kan ikke benyttes til å finansiere andre deler av kommuneforvaltningen.

4. Forslag til ny forskrift for feie- og tilsynsgebyr
I forslaget til ny feie- og tilsynsforskrift blir det foreslått at eier av byggverket med ett eller flere fyringsanlegg skal betale et årlig gebyr for feie- og tilsynstjenesten, uavhengig av om fyringsanlegget er i regelmessig bruk eller ikke. For å få fritak fra gebyrplikt må fyringsanlegget være tilfredsstillende sikret mot bruk, alternativt må det fysisk plomberes.

Det er kommunestyret som årlig fastsetter gebyrene, og satsene fremkommer av gebyrregulativet. Det beregnes et årlig gebyr som er uavhengig av om det faktisk er utført feiing eller tilsyn. Et årlig gebyr og ikke at faktisk utført feiing eller tilsyn utløser gebyr, sikrer en forutsigbar årlig inntekt til kommunen og redusert følsomhet for gebyrsvingninger som følge av varierende selvkostresultat.

Feie- og tilsynsgebyret skal være knyttet opp mot byggverk som har ildsted tilknyttet røykkanal. Der flere boenheter deler samme røykkanal skal hver enkelt boenhet betale den fastsatte feie- og tilsynsavgiften. I tråd med selvkostprinsippet skal gebyret dekke kommunens utgifter til både feiing og tilsyn av fyringsanlegg.

Det vil kunne påløpe engangskostnader knyttet til risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) når kommunene nå er gjort ansvarlig for feiing og tilsyn av fyringsanlegg i fritidsboliger. Tidligere måtte eiere av fritidsboliger selv bestille feiing eller tilsyn. Det er derfor lagt opp til at kommunen kan differensiere gebyret for fritidsboliger. Mange av fritidsboligene ligger utenfor allfarvei, noe som kan kreve bruk av spesialkjøretøy og lignende for å komme frem. Kommunen har derfor mulighet til å belaste et tillegg i det ordinære gebyret dersom det ikke er kjørbar vei frem til eiendommen. Ved tvil om veien er kjørbar eller ikke, er det kommunens syn som er avgjørende.

Dersom eieren av eiendommen ikke er til stede, eller dersom forholdene ikke er lagt til rette for forsvarlig feiing, så medfører det at feieren må tilbake til vedkommende eiendom ens ærend. Dette er en betydelig tidstyv og et særskilt gebyr knyttet til bomturer er foreslått som et virkemiddel for å redusere omfanget av dette. Gebyret for bomtur, i forskriften benevnt som «særskilt gebyr», må være knyttet til gjennomsnittlig faktiske kostnader til merarbeidet dette medfører. Gebyret kan ikke inneholde et element av straff. Gebyret kan forsøksvis settes til 2 ganger årsgebyret, tilsvarende kostnaden for ca. to timers arbeidstid, herunder reisevei tur/retur.

Feiing/tilsyn skal varsles i god tid, og det er anledning for eier til å be om utsettelse. Det er i forskriften forutsatt at varsel om feiing/tilsyn og fristen for å melde om utsettelse av feiing eller tilsyn fastsettes i gebyrregulativet. Dette gjør det enkelt å regulere fristen dersom det er behov for dette.

5. Konklusjon
Forslag til ny forskrift for feiing og tilsyn er utarbeidet av Måsøy kommune.

Målsetningen med arbeidet har vært å lage en forskrift som er rettferdig, tydelig og fleksibel.
Rettferdig: Gebyrene skal gjenspeile de ulike abonnentgruppenes kostnadsnivå på best mulig vis.
Tydelig: Forskriften skal være lett å lese og håndheve med klart og forståelig språk uten uklare eller vanskelige formuleringer.
Fleksibel: Forskriften viser til årlige kommunestyrevedtak for størrelsen på gebyrene, frister for varsling og eventuell differensiering av gebyr.

Måsøy kommune imøteser høringssvar.

 

Skjema