25. mars 2022 kl. 12:47

Informasjon om Covid19

Oppdatert informasjon om covid vaksinering

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Oppdatert informasjon om covid vaksinering

Les mer...
Home/Offentlig høring/Forslag til forskrift om snøskuterløyper i Måsøy kommune

Høring – Forslag til forskrift om snøskuterløyper i Måsøy kommune.

Du har nå mulighet til å si din mening om forslaget. Frist for innspill er onsdag 19. mai.

Kommunestyret i Måsøy vedtok den 25.03.2021 at forslag til forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter skal legges ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker. Frist for innspill er 19. mai.

Kommunen har utredet virkningene løypene har for friluftsliv, landskap, naturmangfold, kulturminner, reindrift og bolig- og hytteområder i influensområdet. Utredningene og vurderingene framgår av høringsdokumentet som du finner under.

Vi ber om uttalelse og innspill til forslag til forskriftstekst og til våre vurderinger i saksutredningen.

Høringsuttalelse sendes til postmottak@masoy.kommune.no eller via post til Postboks 71, 9691 Havøysund. Merk brevet med saksnr: 20/41.

Vedlegg:

Høringsuttalelser:
Høringsuttalelse fra Marbolon-siida

Skjema