spare-penger

Budsjett 2022 – Innkjøpsstopp/Vikarkontroll/Ansettelsesstopp

Med bakgrunn i kommunestyrets gjennomgang av foreløpig regnskap for driftsåret 2021 den 17.03.22, ble det besluttet at det skal innføres innkjøpsstopp/vikarkontroll/ ansettelsesstopp gjeldende med umiddelbar virkning for budsjett 2022.

Kommunedirektøren har i møte den 17.03.22 orientert kommunestyret om at kommunen i 2021 har et merforbruk på 12,5 millioner kroner. I Budsjettet for 2022 legges det opp til at budsjettet må subsidieres med 16 millioner kroner fra fondsmidler. I tillegg vil de finansielle kostnadene øke som en følge av ytterligere låneopptak og økte rentekostnader. Dette gjør at bremsene må settes på i forhold til merforbruk og at driftsbudsjettet må tilpasses driftsinntektene – ett av de tiltakene som iverksettes umiddelbart er innkjøpsstopp, vikarkontroll og ansettelsesstopp. 

Kommunedirektøren vil med dette som utgangspunkt iverksette følgende tiltak:

  • Kommunedirektøren innfører innkjøpsstopp/vikarkontroll/ansettelsesstopp med umiddelbar virkning.

Innkjøpsstopp – Gjelder i hovedsak for alle innkjøp av varer og tjenester som ikke er strengt påkrevd og da vurdert opp mot å få lovpålagt drift gjennomført. Forhold som berører liv og helse skal fortsatt gjennomføres. Ansvarlig anvisende myndighet er den som skal godkjenne anskaffelsen/leveransen. I tvilstilfeller skal innkjøp fremlegges for kommunedirektøren.

Vikarkontroll – Vikarbruk skal som hovedregel kontrolleres og stillinger skal i størst mulig grad holdes vakant. Vurderinger skal gjøres opp mot lovpålagt drift og forhold som berører liv og helse.

Nyansettelser – Alle nyansettelser skal vurderes strengt og forelegges kommunedirektøren til vurdering. Det vil bli foretatt vurderinger av nyansettelser opp mot å få forsvarlig drift gjennomført. Lønn utgjør den største utgiftsposten til kommunen, og det er derfor nødvendig å foreta en kritisk gjennomgang av behov.  

  • I tillegg innfører kommunedirektøren restriksjoner på reise- og kursvirksomhet, samt bruk av overtid – med umiddelbar virkning.

Reise- og kursvirksomhet – Skal innskjerpes og i hovedsak stoppes for det som ikke alt er bestilt. Ansvarlig anvisende myndighet er den som skal vurdere eventuell gjennomføring av reiser og kurs i samarbeid med virksomhetsleder/kommunalsjef.

Overtid – Bruken av overtid skal minimaliseres, og der overtid må benyttes skal dette være godkjent av kommunalsjef på forhånd.

Kommunedirektøren beklager på det sterkeste at tjenestenivået i kommunen må nedjusteres og at dette må skje med umiddelbar virkning, men dette er nødvendig for å unngå at merforbruket blir større.

 

Havøysund 28.03.22

Fred R. Johansen
Kommunedirektør

Skjema