Felles formannskapsmøte

Felles formannskapsmøte 13. juni

13.juni arrangerte Hammerfest, Hasvik og Måsøy et felles formannskapsmøte i forbindelse med Bygdevekstavtalen.

Formannskapene ble informert om hva Bygdevekstavtalen er og hvordan mål styringsgruppen har satt seg så langt. Så langt er boligutvikling, kompetanse og infrastruktur områder man ønsker å gå videre med.

Innenfor bolig ønsker man å se på modeller for å ta ned risikoen for husbygging, bruke dagens virkemidler bedre og se på mulighetene for minihus for å supplere boligmarkedet.

Innenfor kompetanse ønsker man å se på mulighetene for å etablere «kompetansehus», videreføring og styrking av LOSA, mulighetene for «stedsuavhengige» offentlige arbeidsplasser og utrede et felles plankontor for de tre kommunene.

Innenfor infrastruktur ønsker man å legge til rette for en digital likestilling for å sikre at alle er koblet på internett, jobbe aktivt for å bedre samferdselstilbudet og likestille ferge- og bilførende hurtigbåter.

Videre hadde Statsforvalteren et innlegg om kommunalt samarbeid på plan etterfulgt av et innlegg fra Leif Vidar Olsen om hvordan styringsgruppen ser for seg at utredningsarbeidet om et felles plankontor kan foregå.

Etter lunsj var det åpent for innspill og diskusjoner blant formannskapsrepresentantene. Blant innspillene som kom var det fokus på å også ha boliger tilgjengelig for funksjonshemmede og at man ønsker å se på lovverket rundt omgjøring fra fritidsbolig til helårsbolig.  Begreper som «minimumsløsninger» innenfor samferdsel må endres til «minimumskrav». Det kom også innspill på at beredskap må tas inn som en del i prosjektet.

Rekruttering er også utfordrende for kommunene. LOSA og desentraliserte studier er viktig for mange og gir et viktig tilbud til ungdommene i kommunene og er viktig for samfunnet.

Det felles formannskapsmøtet stilte seg positiv til å starte arbeidet for å utrede mulighetene for et felles plankontor.

Styringsgruppen for bygdevekstavtalen skal ha et utkast til staten klart 1.oktober 2023, der den også vil ha en politisk behandling av kommunestyrene høsten 2023.

Møtet ble hevet klokken 13.00.

 

Fotograf: Brita Bølgen/Hammerfestingen

Skjema