logo Måsøy kommune kystens perle

Høring: Forslag til kommuneplanens samfunnsdel

Kommunestyret vedtok den 5. november 2020 å legge forslag til kommuneplanens samfunnsdel, 2021-2032, til høring og offentlig ettersyn. Dette gjøres etter plan- og bygningsloven §11-14.
Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens langsiktige strategi for utviklingen av samfunnet. Den inneholder visjoner, mål og strategier for hvordan Måsøy kommune ønsker å ha det i fremtiden. Den legger føringer for tiltak i temaplaner, prioriteringer i økonomiplanen og for utforming av arealplaner.

Planforslaget som nå ligger til høring er basert på:

  • Nasjonale forventinger
  • Regionale rammer og betingelser
  • Lokale forutsetninger og utviklingstrekk
  • Medvirkning

Hvis du har innspill til planforslaget må det sendes skriftlig og signert til postmottak@masoy.kommune.no eller til Måsøy kommune, postboks 71, 9691 Havøysund innen fristen, 10. desember 2020. Marker innspillet med saksnr. 20/193. Innspill vil bli gjort tilgjengelig for offentligheten. Høringsinnspill som fremsendes andre adresser enn opplyst ovenfor, eller etter høringsfristen, kan ikke påregnes å bli behandlet.

Utskrevet eksemplar ligger tilgjengelig på kommunehuset, øyene og Havøysund bibliotek, samt elektronisk på Måsøy kommunes hjemmeside.
Planforslaget kan leses her

Kontaktperson for høringen er planlegger Anna Solem Walseth, epost: aswal@masoy.kommune.no, tlf.: 93644986.

Odd-Børge Pedersen

Kommunedirektør

Skjema