høtten barnehage_145x102

Hovedopptak i Høtten Barnehage 2016

Frist for å søke barnehageplass til hovedopptaket er 01.mars 2016, med oppstart fra 22. august 2016. Fristen er endelig, og søknaden må være sendt innen søknadsfristen. De som allerede har barnehageplass, trenger ikke å søke på nytt for å beholde plassen. Søknader som kommer inn etter 01. mars, vil i løpet av året bli fortløpende vurdert dersom det blir ledige plasser.

Det kan søkes om hel eller delt plass. Utgangspunktet er en 100 % plass, men det kan også søkes om   40 %, 50 % og 60 % plass. Forutsetningen for at en plass kan deles opp er at to barn kan dele en 100 % plass. Slike delte plasser gjelder hele – ikke delte dager.

Søknadsskjema finnes under selvbetjeningsportalen på kommunens hjemmeside, men fås også i papirformat på Servicetorget i rådhuset.

Søknaden sendes til Måsøy kommune, Torget 1., 9690 Havøysund.

Prioritet ved opptak

Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.

Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerdeledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

Prioriteringene etter det, følger barnehagens vedtekter.

Ved tildeling av plass

Tildeling av plass gjelder fram til opplæringspliktig alder.

Barnehagen gjennomfører opptaket iht egne opptakskriterier og sender ut tilbudsbrev.

De som får plass mottar et tilbudsbrev med 7 dagers svarfrist (utfylt svarslipp sendes barnehagen).

Lov om barnehager §8 andre ledd sier bl.a.: «Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder og som er bosatt i kommunen, jfr.§12a.»

§12a sier: Barn som fyller ett år senest utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

Viser og til Høtten Barnehages vedtekter – de finnes på www.hotten.barnehage.no

Skjema