høtten barnehage

Hovedopptak i Høtten Barnehage 2018

Frist for å søke barnehageplass til hovedopptaket er 01.mars 2018, med oppstart fra 20. august 2018. Fristen er endelig, og søknaden må være sendt innen søknadsfristen. De som allerede har barnehageplass, trenger ikke å søke på nytt for å beholde plassen. Søknader som kommer inn etter 01. mars, vil i løpet av året bli fortløpende vurdert dersom det blir ledige plasser.

Det kan søkes om hel eller delt plass. Utgangspunktet er en 100 % plass, men det kan også søkes om   40 %, 50 % og 60 % plass. Forutsetningen for at en plass kan deles opp er at to barn kan dele en 100 % plass. Slike delte plasser gjelder hele – ikke delte dager.

Elektronisk søknadsskjema finnes under selvbetjeningsportalen på kommunens hjemmeside, men fås også i papirformat på Servicetorget i rådhuset. Vi foretrekker søknad sendt elektronisk.

Søknaden sendes til Måsøy kommune, Torget 1., 9690 Havøysund.

Prioritet ved opptak
Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerdeledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Prioriteringene etter det, følger barnehagens vedtekter.

Ved tildeling av plass
Tildeling av plass gjelder fram til opplæringspliktig alder. Barnehagen gjennomfører opptaket iht egne opptakskriterier og sender ut tilbudsbrev. De som får plass mottar et tilbudsbrev med 7 dagers svarfrist (utfylt svarslipp sendes barnehagen).

Rett til plass i barnehage, § 12 a – Lov om barnehager
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.

Viser og til Høtten Barnehages vedtekter – de finnes på www.hotten.barnehage.no

Klagemulighet
Ved hovedopptak kan du klage over avslag på søknad om barnehageplass. Klagefristen er normalt tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket.

Hvis kommunen finner at barnet ditt skulle vært tilbudt den ønskede plassen, skal det tilbys første ledige plass etter at barn med lovfestet rett til prioritet er tilbudt plass. Hvis du ikke får medhold, går saken videre til klagenemnda i kommunen, som er klageinstans.

Link til elektronisk søknad: 

https://kommune24-7.no/2018/bruker?retur=%2f2018%2f701660&shortname=701660

Skjema