skatt[1]_145x95

Informasjon om eiendomsskatt 2018

Kommunestyret vedtok i møte den 07.12.2017 å videreføre eiendomsskatt i Måsøy kommune f.o.m. 01.01.2018. I medhold av eiendomsskatteloven § 2 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2018.

Følgende utskrivingsalternativ skal benyttes, jf. eiendomsskatteloven § 3 a):

«faste eigedomar i heile kommunen»

Eiendomsskattesatsen er 4 ‰ (fire promille). Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav c i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. Tomter uten bebyggelse er fritatt for eiendomsskatt.

Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer i 2018 og følge kommunale avgifter. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte skattevedtekter «Rammer og retningslinjer».

Opplysningene som fremkommer under punktet verdiberegning er ikke takst, ei heller en anslått verdi av eiendommen, det er byggets areal multiplisert med pris. Nødvendige korreksjoner for lokasjon og andre elementer forekommer etter dette punktet.

Grunnlaget gjelder hele boligen/eiendommen, og viser eiendomsskatten som skal betales året gjennom. Detaljert grunnlag takst og skatt sendes kun til den personen som står oppført som eierrepresentant . Dersom eiendommen har flere eiere må eierne selv avgjøre hvordan de vil fordele eiendomsskatten.

Klage

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen 6 uker fra skatteseddel er sendt til eierne. Den må inneholde gårds- og bruksnummer og en nærmere begrunnelse for hvorfor en mener den fastsatte taksten er feil.

 

KLAGEFRIST ER 12.04.2018

 

Klagen kan sendes: Måsøy kommune

v/ eiendomsskattekontoret

Torget 1

9690 Havøysund

 

Skatteliste 2018

 

Kontakt oss

For mer informasjon, se www.masoy.kommune.no , send en e-post til eiendomsskatt@masoy.kommune.no eller ring 904 74 282.

 

 

https://www.masoy.kommune.no/getfile.php/2214158.622.bdscbyqcww/EigedomsskattelovaJan2013+%282%29.pdf

https://www.masoy.kommune.no/getfile.php/3442932.622.pecvceasua/Rammer+og+retningslinjer+2015-2019.pdf

https://www.masoy.kommune.no/getfile.php/2217649.622.pqtrxpcyya/Veileder+om+utsettelse+nedsettelse+++.pdf

https://www.masoy.kommune.no/getfile.php/2217648.622.uxeqbxwtqx/Arealmåling+og+etasjedefinisjoner.pdf

 

 

 

 

Skjema