slam_145x133

Informasjon til brukerne av slam

I kommunestyret 08.12.16 under saken om økonomiplan 2017-2020 ble det ved bestemt en endring i faktureringen på slamtømming.

Dagens ordning:  
Faktura utstedes i sin helhet etter tømming. Beregningen av gebyr vurderes på bakgrunn av at boliger i kommunen har tømming annethvert år, mens    fritidsboliger har hvert tredje år.
Den nye ordningen:  
Gebyret innbakes i den ordinære kommunale avgiften som sendes kvartalsvis. Beregningen av gebyr tar høyde for denne endringen, og fortsatt tømming hvert andre og tredje år.

Dette er informasjon til de aktuelle brukerne i kommunen.
 

Skjema