Feiier

Informasjon til hytteeiere om feiing og tilsyn

Fra 01.01.2016 trådte det i kraft en ny sentral forskrift til brann og eksplosjonsvernloven som bla. omhandler feiing og tilsyn av alle røykkanaler og fyringsanlegg som benyttes til oppvarming av byggverk dvs. bla. boliger og fritidsboliger (Forskrift om brannforebygging). Måsøy kommunestyre har med bakgrunn i dette, den 04.11.2021 vedtatt Forskrift om gebyr og gjennomføring av feiing og tilsyn av fyringsanlegg. 

Forskriften omfatter alle fyringsanlegg som omfatter oppvarming av byggverk, inkludert fyringsanlegg i fritidsboliger. På bakgrunn av dette vil Måsøy kommune informere om at det iverksettes feiing og tilsyn av piper og ildsteder i fritidsboliger med virkning fra og med 2023.

Feiing og tilsyn
Det viktigste forebyggende tiltaket i hytter/fritidsboliger er tilsynet som utføres. Ved et tilsyn undersøkes det om skorstein og ildsted er i tilfredsstillende stand og at alt er forskriftsmessig montert. Feiing vil bli utført ved behov. Eier eller representant for eier må være tilstede, da vi er avhengig av å komme inn i hytta/fritidsboligen for å få gjennomført tilsynet. Dette er i den sammenheng viktig å få en god dialog med tanke på brannsikkerheten i fritidsboligen/hytta.

Feiing og tilsyn i Måsøy kommune gjennomføres på vegne av kommunen ft. av firmaet Brannforebygg A/S fra Lakselv.

Gebyr
Alle hytter/fritidsboliger blir fakturert med et årlig tilsyns- og feiegebyr med virkning fom. 2023. Tilsyn og feiing vil ikke bli gjennomført hvert år, men utføres ved behov i forhold til bruk og tilstand av skorstein og fyringsanlegg.

Linker til aktuelle lover og forskrifter;
Brann- og eksplosjonsvernloven 
Forskrift om brannforebygging
Forskrift om gebyr og gjennomføring av feiing og tilsyn av fyringsanlegg, Måsøy kommune

Skjema