Gang og sykelsti

Kjøring på gang og sykkelvei

Det observeres at det kjøres med små og store biler på gang og sykkelvei ved skolen, det kjøres også via skolens område til gang og sykkelvei. 

Dette må opphøre umiddelbart, da det er til stor fare for gående og syklende. Det er heller ikke lovlig. Skolens område, og gang og sykkelvei i forbindelse med skolen brukes av  både barn og voksne hver dag, også i helger.

Gang og sykkelvei er et viktig ledd i arbeidet for å øke trafikksikkerheten og minske risikoen for alvorlige ulykker. Vi har ingen å miste.  Trafikkreglene sier også tydelig at gang/sykkelvei «er ikke bestemt for vanlig kjøring,» men det presiseres at «i en del tilfeller tillates sykkelvei brukt til motorvogntrafikk i forbindelse med atkomst til fast eiendom. Alle må være sitt ansvar bevisst.

Skjema