logo Måsøy kommune kystens perle[1]

Kommunestyrets utdanningsstipend.

Formannskapet behandlet i møte 04.06.19 - retningslinjer utdanningsstipend i Måsøy kommune.

Kommunestyrets utdanningsstipend

Søknadsfrister 1.september og 1. februar

Søknadskriterier (hvem kan søke)

1.       Søker må være bosatt i Måsøy kommune
2.       Søker må ha bekreftet studieplass fra utdanningsinstitusjon
3.       Søker kan ikke motta støtte fra arbeidsgiver i utdanningsperioden
4.       Utdanninger innenfor fiskeri og havbruk (blå næringer)
5.       Relevante grunnutdanninger innenfor kommunens kompetansebehov
6.       Andre utdanningsløp kan vurderes som stipendberettiget dersom det er midler i fondet

 

Utvalgskriterier (Formannskapets prioriteringer i forhold til søknader)

1.       Det kan innvilges stipend på inntil 3 års utdanning sammenhengende
2.       Søknader innvilges for 1 år om gangen
3.       Søkere som er i et utdanningsløp finansiert av ordningen prioriteres
4.       Prioriterte linjer innenfor fiskeri og havbruk:

VG 1 – Naturbruk;
VG 2 - Fiske og fangst;
VG 2 – Akvakultur;
Kystskipper/nautisk utdanning

5.       Relevante grunnutdanninger innenfor kommunens kompetansebehov: Formannskapet prioriterer I forhold til kommunens kompetansekartlegging. Bindingstid etter endt utdanning kan bli ilagt.
6.       Studenter/elever i heltidsstudium prioriteres
7.       Eventuelle søknader til andre utdanningsløp blir skjønnsvurdert


Retningslinjer for utbetalinger fra fondet.

1.       Stipendets størrelse er inntil 20.000,- Nkr pr. semester pr. student
2.       Stipendet utbetales etterskuddsvis etter framlagt dokumentasjon på avlagt semesteroppgave/ eksamen.
3.       Mottatt stipend er som hovedregel ikke skattepliktig
4.       Stipendmottaker må ha bostedsadresse i Måsøy kommune i hele stønadsperioden
5.       Ved mislighold kan mottatt stipend kreves tilbakebetalt.


For spørsmål vedr. utdanningsstipendet ta kontakt med ordfører Bernth Sjursen, ordforer@masoy.kommune.no tlf 47 33 24 07

Søknad med vedlegg sendes til Måsøy kommune v/formannskapskontoret, Postboks 71, 9691 Havøysund.

Skjema