kunnskapsgrunnlag 2020

Måsøy kommune kunnskapsgrunnlag 2020

Måsøy kommune har oppdatert kunnskapsgrunnlaget som en del av arbeidet med planstrategi 2019-2023, kommuneplan 2021-2032 samt ny internkontroll for kommunedirektørens ansvar og virke. Grunnlaget skal reflektere bredden i kommunens oppgaver som samfunnsutvikler, tjenesteyter, forvaltningsmyndighet og arbeidsgiver. Det bidrar til at nytt planverk kan baseres på et bredt anlagt sett av tallgrunnlag og andre relevante fakta. Vi håper det kan være til nytte for andre formål også.

Kildene til grunnlaget er offentlige dokumenter og statistikk, samt kommunen selv. Statistikk må leses som det den er; en framstilling av forhold som kan måles ved hjelp av utvalgte tall. En kommune består av mange kvaliteter som ikke måles av Statistisk sentralbyrå. Trivsel, folkelig engasjement, politisk innsats og bolyst er delvis utenfor statistikkens rekkevidde, men er like fullt viktige sider ved både kommune og lokalsamfunn. Rapporten etter prosjektet «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse» er et meget godt bidrag til å forstå Måsøysamfunnets utfordringer og muligheter.

 

Måsøy kommune kunnskapsgrunnlag 2020 kan du lese her

Skjema