kartutsnitt Kobbøy_145x103

Offentlig høring - om lokalitetsklarering av Store Kobbøy i Måsøy kommune

NRS Finnmark AS, Postboks 1154, 9504 Alta har søkt om lokalitetsklarering av Store Kobbøy i Måsøy kommune. Søknaden gjelder klarering av ny lokalitet ved Store Kobbøy i Måsøy kommune, for akvakultur i flytende anlegg for laks, ørret og regnbueørret.

 

Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn på Måsøy kommune, Servicetorget på rådhuset i Havøysund og på kommunens hjemmeside www.masoy.kommune.no .

Eventuelle merknader og innspill fremmes skriftlig og oversendes Måsøy kommune v/teknisk, 9690 Havøysund  innen 12. februar 2016.

Oversendelse av søknad fra NRS Finnmark as
Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg
C-undersøkelse
MOM-B, Lokalitetsundersøkelse
Rapport

 

Skjema