ordførerens hjørne[4]

Ordførerens hjørne 10. desember

Når oppgavene står i kø, og vi jobber med både planlegging, saker til behandling, omikron og media, så suser dagene av gårde. Plutselig er det fredag igjen.

Mandagen startet med en kaffekopp og uformelle samtaler med kommunedirektøren og formannskapssekretæren. Helgens TV-sport ble selvfølgelig analysert, før vi diskuterte saker og ting som vi må jobbe med. Å ha en møteplass på morgenen, hvor man kan lufte både problemstillinger og muligheter med administrasjonen er viktig for både informasjon og tilnærming til løsninger.

Covid-19
Så kom det nye restriksjoner og tiltak, like før jul. I 4 uker (vurderes etter 2), skal vi følge nasjonale bestemmelser om antallsbegrensninger, avstand, skjenkestopp, bordservering og munnbind. I kommunen er det kontinuitetsplanlegging og forberedelser for «trafikklys-ordning» i skole og barnehage. Bakgrunnen for tiltakene er et voldsomt høyt smittetrykk på grunn av det nye covid-varianten Omikron, hvor myndighetene ønsker å bremse smitten for å få mere kunnskap om dette viruset. Hos oss i Måsøy har vi fortsatt ikke avdekket smitte (pr. fredag kl. 10.30), men vi er på vakt. Våre anbefalinger er å følge både anbefalinger og forskriftsmessige påbud, hold deg hjemme hvis du er syk og test deg ved symptomer. Det viktigste av alt er vaksine, og kommunen kjører på med drop-in vaksinering i tiden frem mot jul. Neste vaksinedag er torsdag 16. desember kl. 09.00-14.00 i Polarhallen.

Mandagsmøte
I dagene etter at vår nye kommunedirektør var på plass, har vi jobbet med å systematisere oppgaver som må prioriteres. I mandagsmøtet med varaordføreren gikk vi igjennom listene, og fikk diskutert både status og utfordringer.
Hvilke oppgaver må løses raskt, hvilke planer jobber vi med, og hvilke vedtak er gjort? Ledergruppa er på plass, og nå begynner den langsiktige jobben for å lande alle ballene som er i luften. Politisk er det gjort mange vedtak som vi har store forventninger til, men samtidig forstår vi at vi må gi administrasjonen tid til å finne sin plass og få på plass både systemer og funksjoner fremover.

Politiråd
Mandagen fortsatte med politiråd, som vi har to ganger i året. I møtene med politiet snakker vi om alt fra rus til trafikksikkerhet, og er en viktig arena for å informere hverandre om eventuell utfordringer i samfunnet. I møtet fikk vi også informasjon om jobben som gjøres i kommunens tverrfaglige team som jobber med rus, psykiatri og forebygging. Dette teamet – som jobber under mottoet; «sammen for alle» ledes av politiet, som både ønsker og skal være en ressurs innen forebygging – ikke bare innen straff.
Etter møtet ble jeg invitert til et møte med elevrådene, der temaet for møtet, rett og slett, var er en prat rundt «Hva er de opptatt av? Hva har klubb1 å si for dem? Hva savner de?»

Miljøkamp eller utviklingskamp i Finnmark
Er det mulig å bygge privat, grønn industri i Øst-Finnmark uten nok strømkapasitet? Skal Norge gjennomføre en grønn omstilling uten Øst-Finnmark?
Disse spørsmålene er essensen i Vest-Finnmark Rådets valg om å støtte våre kollegaer i øst i kravet om å få videreført 420 kV-linja fra Skaidi til Varangerbotn. Leder i Øst-Finnmark Rådet sier at utbyggingen haster, og vi i vest er enige.
Som leder i Vest-Finnmark Rådet var jeg ute i media i både iFinnmark og NRK denne uka for å fortelle litt om bakgrunnen for vår støtte. Vi kan ikke snu folketallsutviklingen og bygge industri i Øst-Finnmark uten å legge til rette for større overføringskapasitet i strømnettet. Det satses tungt på både vindkraft og hydrogen, og da kan vi ikke sitte å se på at man møter på problemer når man kommer til helt elementære ting som strømkapasitet. Øst-Finnmark kan ikke bygges opp av kun offentlige kontorplasser. Det må også legges til rette for privat næringsutvikling, og da mener vi at 420 kV-linja er helt nødvendig, så får debatten om trasévalg bli en annen kamp. Vi har stor forståelse for naturverneres og reindriftsutøveres bekymring, men jeg tror vi sammen kan finne gode løsninger i en gjennomarbeidet konsekvensutredning og gjennom god dialog.

Nye medarbeidere – gamle oppgaver.
Tirsdag ble det et nytt møte med kommunedirektøren, hvor vi tok opp tråden fra mandagsmøtet og dykket dypere ned i oppgavene som ligger foran oss – både politisk og administrativt. Det har vært en prioritert oppgave for den nye kommunedirektøren å skaffe seg en oversikt over situasjonen i kommunen så raskt som mulig, og her vil jeg bidra med det jeg kan. Med bakgrunn av at det har vært ubesatte stillinger og omorganiseringer av ledelsen i organisasjonen har vi helt klart et etterslep i forhold til håndtering av arbeidsoppgaver. Det er derfor nødvendig å foreta noen prioriteringer i forhold til hva som gjøres først, og hvilke oppgaver som blir satt i kø. Når politiske spørsmål og administrative oppgaver ble satt opp i ei liste, som på langt nær omfatter alt, kom jeg frem til 158 punkter (eller baller i luften). Det er ikke tvil om at system og tålmodighet vil være nøkkelen til arbeidsro, gjennomføring og lukking av saker.

LOSA
LOSA - Lokal Opplæring i Samarbeid med Arbeidslivet har vist seg å være et veldig viktig utdanningstilbud i mange småkommune, også i Måsøy. For tiden pågår det en budsjettdebatt og overhengende trussel om nedleggelse av dette tilbudet. Denne uka har jeg snakket med både politikere, lærere, næringsaktører og journalister om dette, og jeg har skrevet ned mine tanker i et leserinnlegg i lokalavisene. Fra min tid som leder i privat bedrift har jeg sett det positive ved å bli kjent med elever gjennom LOSA-systemet, hatt de i praktisk arbeid under utdanning, og ikke minst fått de tilbake som lærlinger og senere ansatte i bedriften. Muligheter på hjemplassen gjør at man til en viss grad kan demme opp mot fraflytting og demografiutfordringer, men da må hele det politiske miljøet være villig til å satse på dette. Jeg tror jeg har nådd frem med budskapet mitt, og jeg tror når man får tatt en gjennomgang av alle utdanningstilbud i fylket, vil man se at vi fortsatt kan ha dette viktige tilbudet.

Arktisk jernbaneforum
Onsdag var det møte i Arktisk jernbaneforum, som jobber med konseptvalgløsninger og synliggjøring av behovet og mulighetene ved jernbane i nord. Tilgang til jernbane er i dag en selvfølge for næringsliv og bosetting i størstedelen av landet, men ikke i Troms og Finnmark. Fremtidens transportløsninger er ikke på bil, men på sjø og bane. Hos oss i nord har vi blant annet enorme mengder med fisk som skal ut i markedet, og etter hvert vil det også bli behov for gode transportløsninger hos andre næringsaktører. I Arktisk jernbaneforum sitter jeg som medlem på vegne av Vest-Finnmark Rådet, og der møtes mange aktører fra både politikk, næring, forsvaret og FoU-miljøer som diskuterer løsninger og behov.

Utsyn Nord
Troms og Finnmark Fylkeskommune arrangerte torsdag webinaret «Utsyn Nord» med temaet «Koronapandemi i nord». Hvordan er fylket blitt påvirket av den pågående pandemien. Hvordan kan vi ruste oss, eller bli mer motstandsdyktig i fremtiden? Er vi forberedt på nye ytre påvirkninger? Hva hvis det utenkelige skjer? Vi skal ikke gå rundt å være redd for at det skal bli fritt for drivstoff, strømmen stenges, datasystemer slukker, eller at all fisken skal bli borte. Men, hva hvis? Dette er selvsagt utopi, men det var det også at det skulle dukke opp et virus i Kina som etter hvert berørte hele verden. Næringslivet har hatt det tøft, og kompensasjonsordninger hjelper bare til en viss grad. Allikevel må vi tenke langsiktig og alternativt, hvis alt stenger ned igjen. Hvem hadde trodd at digitale møter skulle bli en del av hverdagen vår? I nord sier vi at vi er vant til å klare oss selv, vi har så sterk ei tru, vi levde med hua i handa, osv. Allikevel må vi benytte oss av fakta og det vi vet om det som kan true vår aktivitet og eksistens i nord. Konsekvensvurdering og planlegging er nøkkelordene her.

Møte med de unge
Torsdag var jeg invitert til et møte med elevrådene og ungdomsrådet på Klubb1. Der hadde de besøk av leder for det tverrfaglige teamet og prosjektleder for «Tiltaksutvikling innen program for folkehelsearbeid». Temaet for møtet var: Hva er de opptatt av? Hva har klubb1 å si for dem? Hva savner de? Ungdommen er herlige, og de hadde mange tanker om hva som er bra og hva som kan bli bedre. Slike innspill er veldig bra for oss som er politikere, og viktig i arbeidet for barn og unge. Ungdommene var fornøyd med tilbudet og åpningstidene på Klubb1, men ønsket seg gjerne også andre aktiviteter på klubbkveldene. Jeg har også med meg noen tanker om tilbudet om helsestasjon/skolehelsetjeneste som vi må diskutere videre. Veldig bra møte, med flott ungdom.

Hermann Export AS
Jeg har denne uka hatt telefonsamtaler med, og besøk av kjøpere av bruket, og jeg må si det var positive samtaler med tanke på fortsatt drift av anlegget. Det planlegges samme drift, men også en utvidelse av produksjon/mengde og utstrakt samarbeid med andre aktører. Med tilgang til råstoff fra flere fartøyer vil dette være en positiv utvikling av Måsøy kommune som fiskerikommune.

«Voice Of The Arctic Coast»
Måsøy kommune er en av eierne av Visit Hammerfest, og vil med dette samarbeidet utvikle Måsøy kommune som reiselivsdestinasjon. I styremøte hos Måsøy Næring og Havn KF ble vi denne uka informert om et prosjekt som skal bidra til synliggjøring og informasjon om spesielle besøksmål hos oss. «Voice Of The Arctic Coast» er et app-basert system som besøkende kan få informasjon og fortellinger om steder i kommunen som de besøker. Systemet bruker både GPS- og GSM-teknologi, slik at bruker kan velge å få spilt av informasjon automatisk når de er på lokasjon, uavhengig av dekningsforhold. Dette er teknologi som brukes mange steder i landet, og Visit Hammerfest skal nå i gang med et prosjekt for å ta dette i bruk også hos hos.

Polar Algae
I dag har jeg hatt besøk på kontoret av Polar Algae, som er et firma som i rundt 5 år har jobbet med å sjekke ut muligheter for høsting og foredling av tang fra kysten av Finnmark.
Med en stålvilje og pågangsmot har man knyttet kontakter og bygd opp firmaet med ekspertise på flere områder, og er nå i gang med planer om både høstingsfartøy og foredlingsanlegg.
Som ordfører er jeg positiv til både forretningsideen, og ikke minst at de også banker på døra hos oss i Måsøy på leting etter muligheter og lokale ressurser til en ny bioteknologisk industri med tang i nord. Jeg er klar for å bli med på turen i fjæra.

«Du kan ikke krysse havet bare ved å stå og stirre på vannet.»
Laurence J. Peter

God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema