Ordførerens hjørne

Ordførerens hjørne 10. mars

Jeg elsker livet i nord, med naturopplevelser, jakt og fiske.

Den store dagsaktuelle debatten handler om arealbruk i Finnmark, og jeg har skrevet et innlegg i Nordnorsk debatt, der jeg deler noen tanker om dette. Les mer her.
Finnmark er et fantastisk fylke, som dessverre over flere år er blitt tappet for folk. Vi må ha flere folk som vil bo her, og folk må ha arbeidsplasser og gode bo- og fritidstilbud. Friluftsliv, natur og opplevelser kan ikke være alt.

Som politiker og ordfører har jeg stått i arealkonflikten mange ganger, og jeg vil aldri slutte å kjempe for mine rettigheter til å bo, leve og jobbe i Finnmark. For meg er ikke dette en konflikt mot reindrifta, men jeg ser på det som en arealkonflikt mellom næringsutøvere.
I dag stopper all større næringsutvikling opp på grunn av mangel på kraft, og både kraftlinjer og kraftproduksjon (vindkraft) står i fare, som følge av Fosen-dommen og reindriftssamenes rettigheter til beiteland og kulturutøvelse.
Vi er kommet inn i en vond sirkel, der bedrifter får nei til bygging og utvidelser på grunn av mangel på kraft, og kraftutbyggere ikke kommer i gang på grunn av mangel på linjekapasitet. Vi har alle muligheter til vekst og utvikling, men stoppes gang på gang av arealkonflikter.

Cybersikkerhet
Sist fredag deltok jeg i et Teams-møte med Statsforvalteren, der temaet var datasikkerhet. Vi fikk en fin gjennomgang med Nasjonal sikkerhetsmyndighet, som er Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet, og det nasjonal fagmiljøet for IKT-sikkerhet.
Det er mange ting som kan true oss som kommuner; det være seg økonomi, krig, sabotasje, spionasje, spredning av falsk informasjon, ødelegging av hjemmesider, osv. Innholdet i budskapet i møtet var, av naturlige årsaker, forbeholdt deltakerne i møtet. Det jeg kan si er at vi blir passet på, og fulgt opp hvis det skal oppstå situasjoner som går på sikkerheten løs.

Administrativ organisering
Mandag møttes vi igjen for en siste gjennomgang av organisasjonsmodellen før kommunestyret. Denne gangen hadde vi også med bedriftshelsetjenesten, som er en god medspiller når man skal igjennom slike prosesser. Det har lenge vært en «nøtt» at vi har hatt så mange ansatte med lederfunksjon/tittel i kommunen, og det er en stor prosess som vi må igjennom for å få en god struktur som samtidig skal ivareta både økonomi, personell og tjenester. Vi snakker om mennesker og oppgaveløsning, gode prosesser og økonomi. Da er det viktig å skynde oss langsomt, for at både innbyggere og ansatte skal være trygg på at vi lander på noe som er stabilt, varig og økonomisk bærekraftig.

Kulturmiljøarbeidet
Måsøy kommune har via Troms og Finnmark fylkeskommune søkt riksantikvaren om tilskudd til kulturmiljøarbeidet i Måsøy kommune. Måsøy kommune har vedtatt Kulturminneplan Måsøykommune 2020-2024 den 28.11.2019, og den skal i utgangspunktet rulleres i 2023. Nåværende kulturminneplan er til dels mangelfull og vi ønsker å ha en tydeligere og informativ kulturmiljøplan. Kommunen vurderer derfor å erstatte nåværende plan med en kulturmiljøplan. Planen skal inneholde en handlingsdel med tiltak. Troms og Finnmark fylkeskommune anbefaler søknaden fra Måsøy.

Den internasjonale kvinnedagen
8. mars har vært, og er dessverre fortsatt en viktig dag for kvinners rettigheter og likestilling over hele verden. Som ordfører er jeg stolt over at vi i kommunestyret i sak 09/21 vedtok å gjøre denne dagen til flaggdag hos oss. Det gleder meg at kvinner i vår kommune samles til fakkeltog og sosial sammenkomst for å markere dagen. Jeg vil også gjerne takke biblioteket som stadig markerer spesielle dager med utstillinger rundt aktuelle tema, også denne gangen.

Innspill til RTP/NTP
Jeg har bedt administrasjonen om å utarbeide innspill til Regional Transportplan, som fylket videre skal bruke i sin jobb med Nasjonal Transport. Tema som skal være med i innspillet fra oss er:

 • Fiskerihavner
 • Rassikring
 • Økte overføringer til samferdselstiltak, basert på verdiene som skapes i nord.
 • Nasjonale turistveger inn på NTP – både for vegvedlikehold og sikkerhet som mobil- og DAB-dekning
 • Sidestille bilførende hurtigbåter med bilferger = gratis biltransport

Kommunestyremøte
Gårdagens kommunestyremøte ble langt og innholdsrikt, med mange saker på agendaen. Enkelte saker gikk veldig greit, mens andre måtte det både gruppemøter og debatt til får å få løst og vedtatt. Som regel finner vi løsninger som gjør at vi kommer i mål med sakene. Noen av vedtakene vi gjorde:

 • Etablering av utstyrssentral på biblioteket
 • Kulturell flerbruksscene på biblioteket
 • Bosetting av flyktninger
 • Forprosjekt – mobildekning Havøysundvegen
 • Avvikling av Måsøy Industrieiendom KF
 • Kjøp av Habu AS
 • Oppstart av industriområde i Hallvika
 • Søknad om midler for utvidelse av flytebryggeanlegg – indre buer.
 • Forlengelse av ansettelsesperiode for Leif Vidar Olsen som kommunedirektør

Kollektivtilbud igjen
I dag var det møte med fylkeskommunen, som hadde invitert ordførerne i båtkommunene i Finnmark til dialogmøte om framtidig rutetilbud. Økonomien er på bristepunktet, og man ser nå etter mulige områder å kutte på. For min del finnes det ikke kuttmuligheter hos oss, men heller et krav om at det tilbudet vi har må gjennomføres, både med båt og buss. Vi er avhengige av å få folk og varer mellom øyene våre, og vi må ha et stabilt og forutsigbart buss-tilbud. Jeg tok også opp ruteopplysning, billetter og statistikk som vi kan stole på. Når det gjelder båt er jeg veldig tydelig på at den størrelsen vi har på båten i dag er et absolutt minimum.
Her må man nok se på kutt i tilbud der det er både doble og triple reisemuligheter, og ikke i distriktene der vi allerede er på et minimumsnivå.

Ukens gladsak
Etter en lang debatt, på søk etter mulige løsninger for SFO på Gunnarnes, gjorde kommunestyret et enstemmig vedtak om oppstart av SFO så snart som mulig, senest ved skolestart høsten 2023.
Etter en interpellasjon fra Stina Strande (uavhengig) viste det seg at administrasjonen har prioritert skolebygg og rekruttering av lærere til Gunnarnes. Reidun Mortensen (SP) leverte forslag til vedtak, og etter gruppemøter og avklaringer med administrasjonen gikk kommunestyret enstemmig inn for dette forslaget.

Neste uke

 • Møte om administrativ organisering
 • Besøk til Tufjordbruket
 • Møte med Norsk Luftambulanse
 • Bedriftsbesøk

 

«Der hvor det er barn, der er den gyldne tid»

Novalis

 

God helg.

Bernth R. Sjursen

Skjema