2022

Ordførerens hjørne 11. Februar

Ei hektisk uke for ordføreren går mot helg. Jeg er stolt over å få være ordfører for Måsøy kommunes innbyggere, og få ta del i utviklingen av den fine kommunen vår.

Folk står på for at vi skal bo i en god, trygg og hyggelig kommune, selv om det til tider er mange kamper vi må ta for at vi skal få utvikle oss videre som et attraktivt samfunn.
Denne uka har saker som fiskeri, samferdsel, arealutnyttelse, skoletilbud og strømutfordringer vært noen av de tingene jeg har jobbet med.

Munnbind, meter og sunn fornuft
Smitten har økt betraktelig i kommunen denne uka, og var i går kommet opp i 75 påviste/registrerte smittetilfeller. I forrige uke ble det registrert 36. Vi har vurdert situasjonen og har, til tross for mye smitte, valgt å ikke sette inn lokale tiltak.
Vi forventer mye smitte i tiden fremover, og vi må alle ta våre forholdsregler og følge de nasjonale anbefalingene.
Dette er nå så enkelt at; du må holde deg hjemme hvis du er syk, holde avstand og bruke munnbind innendørs der avstand ikke er mulig.
Jeg vil takke innbyggerne som er flinke til å teste seg ved symptomer og/eller mistanke om smitte, og jeg vil rette en stor takk til personellet i kommunen som står på ekstra som følge av sykefravær hos kolleger. Vi vet ikke når vi når smittetoppen, men mange som har blitt smittet er allerede ute av isolasjon og tilbake i jobb og skole.

Kom og lek
I helga var jeg invitert av idrettslaget til arrangementet «Kom og lek» i Polarhallen. I to timer annenhver søndag kan ungene boltre seg i lekeapparater og hoppeslott, mens foreldre kan møtes for kaffe og prat på tribunen. Dette er et flott tilbud for integrering og inkludering av både barn og voksne, og at det blir satt pris på er ikke tvil. Her var det mange unger med høy puls og svett lugg, som virkelig fikk utløp for oppsamlet energi.
Jeg vil sende en stor takk til Richard Nergård som er primus motor bak dette tilbudet – et tilbud som skaper aktivitet og bolyst.

Fiskeri og samferdsel
Denne uka startet med et Teams-møte med både Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet, som jeg hadde anmodet om.
Temaet for møtet var transportutfordringer og mulige løsninger for fisk fra Rolvsøy til markedet. Jeg fikk ikke noen lovnader, annet enn at man tar med seg innspillene tilbake til departementene. Regjeringen skal se på hele ferge- og hurtigbåttilbudet i landet, og ser at det finnes utfordringer med transport fra distriktene der fisken tas opp.
Det er viktig å ikke tenke innbyggertall når man bruker den kalkulatoren for å regne på lønnsomhet, men sette fokus på de verdiene som skal transporteres ut fra distriktene i landet.
Jeg har fulgt opp møtet med en skriftlig oppsummering/referat til departementene.

Digital sikkerhet i kommunene
Så var landets ordførere invitert av justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram til et møte om digital sikkerhet i kommunene. Trusselbildet er økende for digitale angrep, og «cybertrusselen» må tas på alvor.
Kommunene må være forberedt på at man kan bli rammet i en eller annen grad. Vi kan aldri garantere oss 100 %, men sørge for at vi er godt forberedt på de områdene vi er sårbare. Ledere i kommunene må engasjere seg i dette temaet, og sørge for at gode rutiner blir etterfulgt.
Østre Toten kommune og Amedia er vel de angrepene de fleste kjenner til, men også så nært som hos Radio Nordkapp vet vi at datasystemer ble satt ut av spill.
Dataangrep starter gjerne med et øyeblikks uoppmerksomhet, og man kan være uheldig å trykke på en link i mailboksen som kun har et formål; å åpne en digital vei inn i datasystemene.

LOSA og økonomi
Vi klarte det! Det kan vi ordførere langs kysten si, etter at fylkesrådet snudde i LOSA-saken i løpet av sist helg. Hos oss blir nå også naturbruk VG1 og elektro VG1 søkbar på LOSA for neste skoleår.
Det har vært vonde dager for ordføreren, med mange henvendelser fra fortvilte foreldre og håpefulle ungdommer. At den økonomiske situasjonen i fylkeskommunen truet med å frata våre ungdommer et godt skoletilbud i distriktene provoserte ordførerne – og da tok vi kampen.
Etter en lang kamp, og en enda lengre argument-rekke, klarte vi å få fylkesrådet til å opprettholde linjene på LOSA.
Vi er ikke helt fornøyd, for som kjent fulgte det med noen betingelser; søkere og økonomi. Det er de to tingene som er viktig nå, for at tilbudene som naturbruk og elektro skal starte opp fra høsten; økonomisk drahjelp fra kommunene og at ungdommene søker på disse valgene.
For min del handler dette om prinsipper og en kamp for tilbudene i egen kommune. Prinsippet om at videregående opplæring er et fylkeskommunalt ansvar står jeg fast på, noe jeg også fikk sagt på NRK Nordnytt mandag kveld.
Allikevel må vi gjøre alt for at vi skal opprettholde tilbudet frem til en ny og oppdatert vurdering av både LOSA-tilbudet og opplæringsloven er på plass. Dermed må vi politikere være forberedt på å finne penger til dette lokalt, og det skulle forundre meg om det blir en stor lokalpolitisk debatt av dette.
I Måsøy kommune skal vi satse på barn og unge, selv om akkurat denne saken egentlig tilhører fylkeskommunen.

Møte med kunnskapsministeren
Denne uka deltok jeg også i et møte med kunnskapsminister Tonje Brenna, som har ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk for barnehager, grunnskole, videregående opplæring og folkehøgskoler. Under temaet desentralisert opplæring ble det sagt at Regjeringen tenker at desentralisert yrkesopplæring er viktig, og det ble påpekt at dette er en fylkeskommunal oppgave.
Vi vet at ungdommer som må flytte for å gå på videregående sliter. Fylkene er mye tettere på elevene, og er derfor de som skal legge til rette for gode og praktiske opplæringstilbud. Jeg mener det må legges øremerkede midler på bordet for at fylkene skal settes i stand til å tilby gode, desentraliserte utdanningsmuligheter.

I møtet sendte jeg en invitasjon til statsråden: «For å satse på desentralisert opplæring og yrkesfag har Finnmark i flere år hatt en super løsning som kalles LOSA,
Lokal Opplæring i Samarbeid med Arbeidslivet. Nå er vi kommet i en situasjon der dette tilbudet trues med kutt på grunn av økonomi i fylkeskommunen. 
Vi må få opprettholdt dette tilbudet, og utviklet dette til å omfatte flere distriktskommuner. Jeg inviterer med dette statsråden til en dialog rundt LOSA.
Vil regjeringen prioritere økonomi til desentralisert yrkesfaglig opplæring?»
Jeg fikk ikke svar direkte i møtet, men innspillet mitt er gitt skriftlig, og blir med i det videre arbeidet.
LOSA er viktig for Måsøy kommune, og jeg vil selvsagt følge utviklingen tett fremover.

Møte i Vest-Finnmark Rådet
Vest-Finnmark Rådet hadde årets første ordinære møte denne uka, på Teams.
Vi startet møtet med en innledning og samtaler om prosjektet «Felles kystsoneplan i Vest-Finnmark». 
Her drøftet vi hvordan et samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunen kan gjennomføres. Kommunene er på forskjellige steg i arealplanleggingen, og vi har forskjellige meninger om vi ønsker å delegere planmyndighet til fylkeskommunen.
For vår del er vi godt i gang med planarbeidet, og vil fortsette jobben lokalt, men vil etterhvert legge inn våre vurderinger og arealbestemmelser i den felles kystsoneplanen – uten delegering av planmyndighet.

I møtet diskuterte vi også utfordringene mellom kommunenes arealer, reindriftens arealbehov og vern av områder på land og sjø. Her har vi innhentet faktagrunnlag over utviklingen fra mitt fødeår 1969 frem til i dag, og sett på sammenhenger og utfordringer mellom ordinært jordbruk, reindrift og utbygging av arealer. Dette er en oppfølging av møter med departementene i november 2021, hvor vi utrykte bekymringer for kommunenes utfordringer ved arealplanlegging og utvikling sett i lys av vern, båndlegging og rettigheter.
Vi ser at dagens utvikling utfordrer kommunenes selvstyre på disse områdene.  Dette er et viktig tema som vi må jobbe med videre. Vi har på ingen måter konkludert, da dette må involvere alle parter gjennom dialog og felles forståelse.
Det må være rom for alle i Finnmark, og da må vi samhandle på tvers av interesser, næringer og kommunegrenser.

Møte med fylkesrådet
I løpet av dagen møtte vi fylkesrådet til et dialogmøte hvor vi hadde bedt om status i fylkeskommunens arbeid med reverseringen av fylkessammenslåingen av Finnmark og Troms, samt drøftinger rundt fylkeskommunal organisering, tjenesteproduksjon og lokalisering.
Det ble halvannen time med mange spørsmål og innspill om blant annet samferdsel, næring, skole og økonomi. Vi ser at sammenslåingen av fylkene, som tilsa at flere oppgaver skulle legges til fylkene, på langt nær har truffet skikkelig. Noen oppgaver har blitt overført til fylkene, men samtidig har de vært underfinansiert og ikke gjennomførbare for fylket.
Nå har det vært motstand mot sammenslåingen fra dag en, og de fleste ser vel frem til at dette nå reverseres og vi kan komme tilbake til «hverdagen». Vi har mange utfordringer i Finnmark, men også mange muligheter – de må vi ta tak i.

Vinter på 889
Oppdateringen av veimeldinger på FV889 har fått mye kritikk i det siste, og jeg følger dette stadig opp med vegeier Troms og Finnmark fylkeskommune – som igjen tar dette opp med VTS (Veitrafikksentralen nord).
Jeg kan oppsummere de siste dagers samtaler og e-poster med fylkeskommunen og VTS slik:
For å kunne legge ut oppdaterte og riktige veimeldinger må VTS må få tydelig beskjed fra brøytesjåførene om status på vegnettet for aktuell strekning, i tide.
Samtidig kan brøytesjåføren ha et eierskap til trafikkmeldingens ordlyd, slik at informasjonen blir best mulig. VTS prøver å levere så god trafikkinformasjon som de kan, uansett veistrekning.
Hver strekning og fjellovergang er like viktig for VTS – trafikkinformasjonen skal være oppdatert!

Når det er sagt, handler jo noe av frustrasjonen også om å ha respekt for fagfeltet/ekspertisen som brøytesjåførene utøver. Brøytemannskapene er satt til å gjøre vanskelige vurderinger, og skal ikke måtte stå til rette hvis de må holde vegen stengt eller kolonnekjørt.
Det er ikke uten grunn at bommene er plassert der de er, det er jo der været er best. Dermed kan været til tider virke fint på både Havøysund- og Snefjordsiden, mens det er villvær på fjellet.
Hvis VTS kan forsterke informasjonen om at vegen blir åpnet, dersom den faktisk skal det, bare med ny tid - så vil det nok hjelpe. VTS følger opp dette internt.    

Det hender også at brøytesjåførene plutselig finner en væråpning for å ta med seg biler som står ved en av bommene. Dette har de ikke mulighet til å varsle om, da dette er noe de vurderer i full fart for å prøve å få folk frem. Dette må vi som bilister ta som en ekstraservice, og ikke pøse på med kritikk for at man tar over biler utenom kolonnetidene. Alternativet er jo at folk fortsatt må sitte i bilen i flere timer ved bommene. 
Til slutt; VTS gjør alt de kan for å håndtere hver enkelt fremkommelighetsutfordring best mulig, i tett samhandling med entreprenør og vegeiers representant.
PS! Det er nå i tillegg opprettet ei Facebook-gruppe som heter «Veimelding Smørfjord Havøysund», der brøytesjåførene kan legge inn meldinger. Der er det forståelig nok ikke mulig å kommentere.
Det viktigste DU kan gjøre for å få eller gi oppdatert informasjon om vei- og føreforhold er å ringe 175, de vet mer enn ordføreren J

Elevbesøk
Onsdag morgen hadde jeg besøk på kontoret av to elever fra videregående som satser på en utdannelse innen aquakultur. Sammen med sin lærer var de nysgjerrige på hvordan Måsøy kommune legger til rette for denne næringen. Gjennom utdannelsen ser de at kunnskap om alt fra arealplaner, lokalisering av anlegg, miljø, og at samhandling og hensyn til andre næringer er like viktig som drift og fiskehelse. Vi snakket også om innovasjon og utvikling innen aquakulturnæringen. Tiden gikk veldig fort, og samtalene var nok minst like spennende for ordføreren som for elevene. Torsdag skulle elevene ut på anlegg, og hadde jeg hatt tom avtalebok denne dagen ville jeg garantert blitt med ut. Det er utrolig mye jeg ikke vet om denne næringen, og jeg vil gjerne lære. Kanskje kommer det en invitasjon fra en av aktørene i kommunen.

Bobil & Caravan
Senere på dagen var det statusmøte om et forprosjekt der man ser på utfordringer og muligheter for bobil- og caravanturisme i Finnmark. Bakgrunnen for prosjektet er et ønske fra kommunene om økt verdiskaping innen denne turistnæringen, og i første omgang har man et mål om å forbedre tilbudet for besøkende allerede til sommeren.
Man har gjennomført undersøkelser blant gjester for å avdekke hva som er bra og hva som må gjøres bedre.
Her har man spurt om hvor fornøyd og hvor viktig det er med opplevelser, skilting, parkering, tømmestasjoner, osv. Finnmark er unikt, og vi må legge til rette for besøk.
Vi må også bidra til å redusere negativ påvirkning av økt bobil- og caravantrafikk. Kommunene kan legge til rette, men det er også viktig å samhandle med private aktører når man skal tilby opplevelser og fasiliteter. Kommunen skal ikke konkurrere med eventuelle private aktører, men samhandle for at man skal kunne spille hverandre gode.

SAR Queen inn for landing
Nå er det ikke lenge til det nye redningshelikopteret fases inn på Banak, og i kommunens arealplanarbeid er vi i gang med å finne et godt alternativ for landingsplass i Havøysund.
Samtidig er det stor frustrasjon i kommunene i vest for at Helse nord ikke prioriterer landingsplass ved det nye sykehuset i Hammerfest. Vest-Finnmark Rådet har lenge jobbet med dette, vært i dialog og gitt innspill, skrevet leserinnlegg og uttalelser. Det siste nye er at Helse nord ikke har prioritert dette av økonomiske årsaker. At man argumenterer med økonomi, og ikke lytter til medisinskfaglige innspill provoserer oss, og etter ei pressemelding ble dette en NRK-sak torsdag, med intervjurunde i både radio og TV.

Strøm i sentrum
I går var både politikere, administrasjonen, Måsøy Næring og Havn KF og Repvåg kraftlag samlet til et møte for å diskutere fremtidens strømbehov i Havøysund sentrum og i havna.
Vi har begrenset kapasitet, og må i forbindelse med revideringen av arealplanen se på både sentrumsplanen og havneplanen for å finne frem til gode fremtidige løsninger.
Oppdatert, dimensjonert og velfungerende infrastruktur er viktig for nyetableringer, og da må vi jobbe sammen for å tilrettelegge for dette.
Det vil bli satt sammen ei arbeidsgruppe som skal kartlegge og systematisere behovene og gi innspill til planarbeidet.


                                                                                                             «Hvis all utvikling var overlatt til ingeniørene,
                                                                                                                       ville vi hatt perfekte parafinlamper,
                                                                                                                                men ingen elektrisitet.»

                                                                                                                                             Ukjent


God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema