2022

Ordførerens hjørne 11 Mars

I forrige uke ble det mange diskusjoner om arealbruk på land, og heller ikke denne uka kom man helt unna dette.

Vi står midt i en krig i Europa som påvirker både strøm- og drivstoffpriser, og temaet om produksjon av kraft har vært i alle nyhetssendinger og debatter gjennom uka.
Hos oss jobber vi med arealplanen, vi ser på utfordringer med lokale strømutfordringer, industriområder, osv.

Det er mye som skal på bordet og diskuteres når det kommer til planlegging av fremtidens kommune, og det er mye som skjer innen fornybar energi, industri og arealbehov. «Toget» går nå, og hvis vi ikke jobber med dette i våre planer blir vi stående igjen på «perrongen». Derfor jobbes det på kryss og tvers - i et høyt tempo, mellom administrasjonen, ordfører, styringsgruppa for arealplanen, konsulenter, Måsøy Næring og Havn og forskjellige aktører/brukere.

Denne uka avslutter jeg i et informasjonsmøte på Teams i kveld i forbindelse med at kommunene har fått invitasjon til dialog om industritomt for utbygging av ammoniakkfabrikk. Kommunene som er invitert oppfyller følgende kriterier: Det geografiske området er avgrenset til Finnmark, med ytterligere avgrensing til sjønære områder med isfri hav/fjord.

Formannskapsmøte
Tirsdag gjennomførte vi et langt Formannskapsmøte, med veldig mange orienteringssaker på agendaen. Vi har, på grunn av omlegging av saksbehandlingssystemene, ikke hatt ordinært formannskapsmøte siden desember. Det var derfor mye å ta tak i.
I møtet diskuterte vi oppvekstsenter på Gunnarnes, lokale polititjenester, Ukraina-krisen, oppstart av bolyst-program, sammenslåing av kommunale utvalg, tilstand og tiltak for bassenget, legesituasjonen, status i planarbeidet, fremtidige strømutfordringer i Havøysund sentrum, industrietablering, og ikke minst kommuneøkonomi.

Politisk er vi ikke fornøyd med det økonomiske resultatet for 2021, og vil fremover følge dette enda tettere. Med bytte av ledelse og funksjoner i administrasjonen har vi ikke fått den presise rapporteringen vi ønsker gjennom høsten 2021, noe som gjør at vi ikke har hatt mulighet til å sette inn tiltak eller korrigere kursen. Både investeringer, tiltak, organisering, budsjettdisiplin og rapportering må settes på dagsorden, og dette vil komme som sak i kommunestyret 17. mars.
Man har ikke klart å iverksette alle tiltakene og levere på de politiske bestillingene for å få kontroll på driftskostnadene, og dermed må vi nok en gang snu hver en stein for å få en sunnere drift.

Ukraina-krisen
De små problemene i hverdagen blir liksom helt ubetydelig i disse dager. Enorme folkemasser flykter nå fra Ukraina, og krigen viser ingen nåde. Det smerter når man ser barn og eldre flykter gjennom ruiner, når sykehus bombes sønder og sammen, og når journalister sliter med å holde tårene tilbake.

Denne uka arrangerte KS et informasjonsmøte om flyktningesituasjonen, hvor departementer og direktorater fortale om status og forventet utvikling. Man er nå i gang med desentralisert registreringsordning for flyktninger, slik at de som kommer inn til landet kan registrere seg hos politiet.

Man ber også om at alle kommuner som har mulighet til å ta imot flyktninger om å melde seg. Her må man ta ansvar for innkvartering og oppfølging, men det er nok ikke alle kommunene som har kapasitet for dette. Allikevel, når millioner av flykninger er i bevegelse i Europa, så må nok alle kommunen forberede seg på å bidra i dette store humanitære arbeidet, i en eller annen grad. Man går så langt at man ber alle kommuner, selv om man ikke har hatt mottak før, om å melde seg. Det er behov for både bygningsmasse og personell for å drive dette. Hos oss vil vi diskutere situasjonen i kommunestyremøtet i neste uke.

Møte med Statsforvalteren
Også Statsforvalteren følger Ukraina-krisen tett, og i dag tidlig fikk vi høre om status for trusselbildet, hvordan man forbereder seg på flyktningemottak, beredskapslager, sikkerhet osv. Politi, sivilforsvaret, UDI og Statsforvallteren informerte fra sine ansvarsområder, og man kan etter møtet si at dagens situasjon ikke tilsier at man må iverksette ekstra tiltak for beredskap.
Allikevel følger man situasjonen tett, samtidig som det er viktig å presisere at

  • Det er ingen umiddelbar krigstrussel mot Norge.
  • Myndighetene har ikke gitt ordre om å klargjøre tilfluktsrom.
  • God kommunikasjon til befolkningen skal bidra til å skape ro, ikke frykt.

Bassenget – status og tiltak
Jeg har denne uka deltatt i et møte med Teknisk, utvikling og miljø som hovedutvalgslederen hadde innkalt til. I møtet gjennomgikk vi hendelsesforløpet som endte opp med fuktskader i bygget som gjorde at vi måtte stenge bassenget og samfunnshuset. I går ble det gjort en kartlegging av skadeomfanget, men denne rapporten går det nok 1-2 uker før vi får. I mellomtiden har administrasjonen fått beskjed om å iverksette tiltak for å begrense ytterligere skader på bygg og utstyr. Denne saken følger vi tett politisk.

Når de store sluker de små
Dette var tittelen på et webinar i serien «Sjømatpulsen» som ble arrangert denne uka.
Her fikk vi høre om utviklingen i havbruksnæringen, både de positive og negative sidene, og fordeler og ulemper ved at store konsern kjøper de små selskapene.
Roger Tveterås – professor ved UIS, Dag Sletmo – Senioranalytiker i DNB og Sondre Eide – Adm. direktør i Eide Fjordbruk holdt innlegg hvor de fortalte litt om dette.
Etter å ha hørt innleggene er det mange ting man kan være enige om, men det er viktig å holde alle sider av temaet synlig på en måte som gjør dette forståelig.
En ting er helt sikkert; lokalt eierskap gir lokalt engasjement og verdiskaping. Når det er slik at store selskap kjøper opp de små, som da gjerne blir en del av utenlandske giganter, så er det viktig at de er obs på sin rolle i lokalsamfunnene. Det må legges til rette for lokal forankring, som igjen skaper lokal legitimitet. Man opererer i allmenningen, som det heter, og da er det viktig at man setter positive avtrykk i samfunnet. De store industrilokomotivene må trekke de store lassene, for å utvikle lokalsamfunn. Se hva f.eks offshorenæringen har gjort.
Fordelene med lokalt eierskap og lokal forankring er tydelige, men de små har også utfordringer som gjerne de store klarer å håndtere.
Havbruksnæringens kunder krever gjerne en sikker og uniform leveranse over tid. Da kan det være vanskelig når det plutselig dukker opp sykdom, alger, osv. i enkelte områder. De store aktørene har gjerne lokaliteter mange plasser over hele landet – og verden, og kan dermed hente ut akkurat den fisken kunden ønsker – når kunden ønsker det. Oppsummert kan vi allikevel gjerne ha både store og små aktører, som utfyller hverandre. Det viktigste for en kommune er allikevel de viktige ordene; samfunnsansvar og ringvirkninger. Vi kan ikke bare være en råstoffleverandør.

«It’s clearly a budget. It’s got a lot of numbers in it.»

George W. Bush 

God helg
Bernth R. Sjursen

 

Skjema