Ordførerens hjørne 11

Ordførerens hjørne 11. september 2020

Planlegging, vedlikehold, utvikling, lovpålagte oppgaver og kostnader er en balansekunst som må håndteres av både politikere og administrasjonen i tett samspill. Når man jobber langsiktig mot felles mål, er egentlig alt mulig. I Måsøy kommune skal vi fremover – inn i fremtiden.

Nytt helsebygg
Skissen, og jeg skriver skissen, er et utkast til det nye bygget for legekontor, fysioterapi og 5 omsorgsboliger. Kommunestyret har tidligere vedtatt å rive det gamle legesenteret, og bygge nytt legekontor og omsorgsboliger i et og samme bygg. Nå skal dette igjennom forprosjekt, anbudsbeskrivelse og innhenting av tilbud – før byggeprosjektet skal realitetsbehandles av kommunestyret. Hvis alt går på skinner, og kostnadene havner innenfor de rammene som er satt, så ser man for seg byggestart sommeren 2021.

Covid-19
Det er høst, og det er tid for lørdagskafeer og basarer. I denne ukas møte i beredskapsledelsen konkluderte vi med følgende: Kommunen stiller seg i utgangspunktet positiv til gjennomføring av basarer – men med smittevernhensyn. Nasjonal smitteveileder må følges. Arrangøren må lage en plan for gjennomføring, og planen må sendes til kommunen og smittevernlegen senest 2 uker før arrangementet. Det er også utarbeidet egne retningslinjer for leie av Polarhallen/samfunnshuset.
Smittevernlegen blir gjerne med på planleggingsmøter om arrangørene ønsker det.

Arctic Wolf
Båten har vært et kjent og begredelig syn i havna i Havøysund, etter at den brant i dokka på «Slippen» høsten 2017. Det har siden den gang pågått et krevende arbeid for å bli kvitt det utbrente fartøyet. Havøysund Næring og Havn KF har som havnemyndighet kjørt en langvarig prosess, som sist fredag endelig endte opp med at båten ble slept fra Havøysund til Fosen for opphugging.

Miljø og nærmiljø
Ordføreren får stadig tilbakemelding fra innbyggerne om ansamlinger av skrot/avfall fra både næringsaktører, private boliger og andre bygg. Jeg har fått tilsendt bilder, og jeg har sett dette med selvsyn, både i Havøysund og rundt om i distriktet.  Jeg vil på denne måten oppfordre eiere av slikt skrot til å rydde opp, og sørge for at avfallet blir levert på godkjent mottak.
Kommunene er lokal forurensningsmyndighet, og kan pålegge opprydding eller rydde for eiers regning, men det bør vel ikke være nødvendig?
Kontakt gjerne kommunen for veiledning/hjelp til å bli kvitt avfallet – men husk at det er DITT ansvar å holde nærmiljøet fint og ryddig, og unngå forurensning.
Har du fått gammelt bruk/fangstutstyr som «bifangst» på havet, så er Fishing for Litter løsningen for å levere dette gratis. Ta kontakt havnekontoret for å få utlevert sekker.

Nå kan du bli en lokal helt!
I Byggtorgets plankefond kan du søke om å få gjennomført små bygg og oppussingsprosjekter i ditt nærmiljø. Det kan søkes om alt fra fuglekasser, via utescene, til tribunebenker på idrettsplasser. Her er det nesten bare fantasien og kreativiteten som setter grenser.
Søknadsperioden strekker seg fra 1. – 20. september, og det er bare noen enkle kriterier som gjelder for å kunne søke. Mer info finner du her.

Skredsikring FV889
Sist fredag deltok jeg i et web-møte med fylkeskommunen, der temaet var skredsikringsprosjekter i Troms og Finnmark.
Statens Vegvesen kartla skredsikringsbehov i 2019 (neste gang i 2023), og man vurderer ulike tiltak for sikring av veier. SVV har kartlagt 146 punkter, og estimert et etterslep på 12-17 milliarder. Med en årlig bevilgning på 174,9 millioner, sier det seg selv at det nærmest er umulig å ta inn etterslepet. Teknologiutviklingen gjør at man allikevel kan gjøre noen kostnadsbesparende tiltak enkelte plasser. Noen steder blir det derfor satt opp utstyr for å utløse skred kontrollert ved behov, mens det andre steder må settes opp fysiske barrierer.
På FV889 vil det bli oppstart i 2021 på skredsikring av to plasser i Skipsbukta. Veien skal da flyttes lengre ut i et område, og i et område vil det bli satt opp fanggjerde som skal ta opp steinsprang og snøskred.

Mobildekning
Trygghet på vei handler ikke bare om skredsikring. Det handler like mye om å kunne få tak i hjelp hvis uhellet skulle være ute.
Denne uken hadde jeg invitert Telenor og Repvåg kraftlag til et møte om hvordan man teknisk kan løse utfordringen med manglende mobildekning på Havøysund-vegen.
I møtet fikk vi diskutert dekningskart, behov for infrastruktur, ansvar for utbygging og drift, og fremtidens mobilløsninger. Når det gjelder FV889 handler det mest om praktiske utfordringer, men selvsagt også økonomi for å få dette til, men ingenting er umulig – sa optimisten.
En ting er helt sikkert etter møtet; med teknologiutviklingen og opprusting av mobilnett-/systemer så stiller ordføreren inn siktet mot 5G løsning, og da tidligst i 2024. Det er ingen hensikt å bygge nytt nett og ta kostnadene på dagens løsninger, da disse allikevel må bygges om senere. God tid til både planlegging og finansieringsløsninger gir som regel de beste resultatene, og nå starter arbeidet.

Nasjonale Turistveger
Onsdag kom kassene med kunstverket på plass, og i midten av oktober skal også bygget være satt opp. Den offisielle åpningen av bygget blir i første halvdel av juni 2021. I løpet av dagen hadde vi også et møte med Nasjonale Turistveger, hvor praktiske ting ble diskutert, alt fra åpningsarrangement til parkering og skilting ved kunstbygget.
I løpet av møtet fikk jeg også tatt opp muligheter for utkjøring/parkering ved «Sfinxen» (Måsøyløva) og i Skipsbukta, samt utfordring/mulighet for toalett ved bommen i Snefjord.
Vi diskuterte også markedsføringsstrategier for veien, og utfyllende informasjon om kunsten, kunstbygget og kunstneren Roni Horn. Dette vil vi komme tilbake til på kommunens hjemmeside.

Folkemøte i Snefjord
Sist lørdag deltok jeg, sammen med kommunens planleggere på et folkemøte i Snefjord, hvor kommunen fikk innspill og vi fikk diskutert ønsker og tanker om fremtidens Snefjord-område. Her kom både havn, scooterløyper, friluftsområder, severdigheter, hytte- og næringsarealer osv. på bordet. Innspillene blir tatt med inn i arbeidet med kommuneplanens arealdel. Det har så langt blitt gjennomført folkemøter på Ingøy, Måsøy og i Snefjord. Det er viktig å lytte, og få innspill til planen. Sammen bygger vi fremtidens Måsøy kommune – og da er ingen forslag og ønsker for små eller for store. Vi må vurdere alt som er, tenke på fremtiden som kommer, og sette oss mål.
Neste møte arrangeres på Gunnarnes skole tirsdag 15. september kl. 12.00 – 15.00.

Jeg har en tanke, et ønske, eller en drøm om du vil
Uansett hva du kaller det, så ønsker jeg som ordfører å bidra til et mangfoldig næringsliv og bolyst i kommunen. Det tør jeg garantere at hele kommunestyret også vil være med på.
Det finnes mange der ute som går med en idé eller en drøm om å starte opp for seg selv, leve et liv utenfor byene, bruke kreativiteten sin, – men som ikke klarer å ta steget helt ut.
I Måsøy kommune ønsker vi å legge til rette for dette. Legge til rette for at du skal kunne sette drømmene ut i livet. Noen har allerede startet opp, mens noen er i en prosess med etablering og flytting til kommunen. Vi leter etter flere som tør og vil.
Turisme, kunst, kultur og opplevelser blomstrer i distriktene, og vår kommune er i så måte en magisk destinasjon som kan utvikles mye innen disse næringene. Går du med en drøm om å skape noe? Kontakt meg gjerne på 473 32 407 eller ordforer@masoy.kommune.no så skal jeg fortelle deg om hva vi kan gjøre for å oppfylle drømmene dine.

«Den beste måten å forutsi fremtiden på er å skape den»
Alan Kay

God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema