ordførers hjørne 12

Ordførerens hjørne 12. juni 2020

Varme, snøsmelting og flom har preget deler av uka som vi har lagt bak oss. I Måsøy kommune har vi ingen store flomområder, men flere av våre nabokommuner har opplevd dramatiske dager med ras og elver som har gått over sine bredder. Bildet denne uka er tatt sist mandag i Bakfjorddalen, hvor elva gikk stor og stri ned til sjøen.

Endelig møttes vi igjen
Vest-Finnmark Rådet var samlet i Hammerfest til sitt første «fysiske» møte siden januar.
Rådet har lenge jobbet med et forprosjekt for å bidra til regelverk og «opprydding» i fisketurisme-bransjen. Denne uka vedtok rådet å gå videre med et Hovedprosjekt. Prosjektet vårt er blitt lagt merke til av flere regionråd, og man har også lyttet til oss i både regjeringa og på stortinget.
Styringsgruppa er sammensatt av både folk fra næring, forskning/kunnskap og politikere. Ordfører i Hammerfest og Måsøy sitter som politikere i styringsgruppa.
I møtet hadde vi også en dialog med olje- og energiministeren, samt alle oljeselskapene som har aktivitet i Barentshavet. Her er det mye som skjer, og her ligger det langsiktige planer for aktiviteten. Det var viktig for meg å få poengtert i møtet at man må tenke regionalt, for å få med aktører, og få opp aktivitet i nabokommunene.
Mens vi satt i møtet var det møte på stortinget, og plutselig kom beskjeden om at Veidnes nå er på kartet igjen. Innen oktober skal regjeringen legge frem et lovforslag for stortinget, som skal sikre ilandføring av olje på Veidnes.

Sats på ungdommen
I møtet i Hammerfest fikk vi også et innblikk i arbeidet til RUST (Regional Ungdomssatsing i Nord-Troms).
RUST skal være en kanal for ungdomsmedvirkning, stimulere til gode opplevelser i regionen og legge til rette for at ungdom kan utvikle seg positivt i regionen. Prosjektet eies av Nord-Troms Regionråd og består av regionalt ungdomsråd med to representanter fra hver av de seks Nord-Troms kommunene. Dette er noe vi i Vest-Finnmark Regionråd vil se nærmere på. Ungdom er viktig, og vi vil veldig gjerne involvere våre ungdommer mere.
Et annet prosjekt vi fikk informasjon om var «Propellfabrikken», som er et samlingsbasert program som skal stimulere lysten og forutsetningene for unge propeller til å bli viktige bidragsytere og ambassadører i den videre utviklingen av regionen sin. Propellfabrikken skal også være en upolitisk arena for unge som ønsker å engasjere seg, og bidra til tilgjengeliggjøring av unge ressurser. Målgruppen for programmet er unge i alderen 20-35 år, med en tilknytning til regionen. Les mer om propellfabrikken her: https://www.propellfabrikken.no/

Organisering av fagskolene i Troms og Finnmark
Fylkesrådet i Troms og Finnmark har 26. mai anbefalt at fylkestinget i Troms og Finnmark fatter vedtak om å slå sammen Fagskolene til en felles fagskole for Troms og Finnmark. I den forbindelse har Vest-Finnmark Rådet vedtatt følgende uttalelse: «Vest-Finnmark Rådet ber fylkestinget i Troms og Finnmark om å sikre og utvikle driften av Nordkapp maritime fagskole, uavhengig av om en sammenslår fagskolene eller ei. Nordkapp maritime fagskole er en viktig kompetanse- og utviklingsaktør, ikke bare i Vest-Finnmark, men for hele regionen ………»

FIMIL
Onsdag var det Lakselv og møter i FIMIL som sto på planen min. Som representant for Måsøy kommune deltok jeg i både eiermøte og generalforsamling.
En aktiv gjeng med ordførere fra eierkommunene stilte mange spørsmål, og ga både styreleder og daglig leder mange oppgaver/utfordringer til drift og systemer fremover. Økonomien i selskapet er vanskelig, men med noen gode grep kan man snu dette – og få til et fremtidsrettet og innovativt avfallsselskap.

En viktig stein i bakken
Tirsdag var Helseminister Bent Høye i Hammerfest for å legge ned grunnsteinen til det nye sykehuset på Rossmolla. Sykehussaken har vært lang og vanskelig med mye støy og debatt, men den ble vedtatt – og nå er den viktige steinen lagt i bakken.
Torsdag kom også avsløringen om at den planlagte sammenslåingen av Finnmarksykehuset og UNN er lagt på is, i alle fall til 2021.  Da kan man konkludere med at det ble ei helsepolitisk bra uke i Vest-Finnmark.

Hurtigruten på seiling
Hurtigruten har besluttet å gradvis gjenoppta normalruten Bergen – Kirkenes med 4 skip.
Første skip ut er Finnmarken fra Bergen 16. juni, så Richard With 19. juni, Trollfjord 21. juni og Midnatsol 24. juni.

En god nabo
Torsdag deltok jeg i et informasjons-webinar med Cermaq. Der fortalte selskapet om seg selv, og spesielt region Finnmark. Dette er et selskap som setter tilstedeværelse og deltakelse i samfunnet høyt. Som de sier selv; de ønsker å være en god nabo.
All smoltproduksjon foregår i Nordland, hvor Cermaq har 4 smoltanlegg. På sikt, i løpet av 4-5 år ønsker man å etablere et slikt anlegg i Finnmark. DET er selvfølgelig interessant for ordføreren.

Vi gjør Havøysund fin
Torsdag kveld var rundt 30 innbyggere samlet på hotellet for å planlegge en stor ryddeaksjon i neste uke. Mandag oppfordrer man alle innbyggerne til å rydde rundt husene og i nærområdet i gata og grøfter. Avfall settes i sekker (som kan hentes i en gul kasse utenfor brannstasjonen).
Tirsdag 16. juni kl. 17.00 samles vi ved Kroa/Stabell`s for en felles dugnad i sentrumsområdet.
Man oppfordrer folk som har lagret utstyr, tilhengere, biler osv. til å ta vare på dette.

Dialog om hurtigbåtruter
Etter mye misnøye om innsparingstiltak, og frykt for nedleggelse av hurtigbåtruter, har det vært mye politisk arbeid for at kommunene skal kunne delta i prosessen.
Fylkeskommunen har et mål om 7 millioner i besparelse, med helårseffekt fra 2021.
For å oppnå dette, skal fylkeskommunen invitere kommuner med anløpssteder hvor det er få innbyggere og lavt passasjergrunnlag til dialog høsten 2020 for å vurdere muligheten for effektivisering av fylkeskommunens ruteplan for hurtigbåt.
Kutt i driftsnivået på rutetilbudet vil ikke iverksettes før prosessene er gjennomført.

Nye informasjonsskilt
Etter mye frem og tilbake har jeg fått beskjed om at informasjonsskiltene som skal på plass langs FV889 og på rutebåtkaiene endelig er bestilt. Dette er et prosjekt som Måsøy i Vekst og Nasjonale turistveger har samarbeidet om, og som stoppet opp når perioden for Måsøy i Vekst opphørte. Etter en henvendelse fra Nasjonale turistveger om dette, har jeg hatt saken på rundgang i administrasjonen for å få iverksatt dette.

Slipp opp pedalen
Når 6 bilførere denne uka har fått forelegg for å holde for høy fart i en 50-sone i Måsøy kommune, så sier ordføreren i fra om at dette ikke er greit. Når man i tillegg har måtte beslaglegge et førerkort for at føreren kjørte i 95 km/t i den samme fartsgrensen, så blir jeg oppriktig bekymret.
En 50-sone betyr at man er i tettbygd strøk, og her beveger både barn og voksne seg til fots.
Vi har ingen å miste, og jeg vil ikke tenke på hvordan samfunnet vil reagere hvis et barn blir påkjørt i høy hastighet, i ei gate hvor man skal føle seg trygg som fotgjenger. Jeg kan ikke tro at noen har det så travelt at man er villig til å risikere både liv og helse for å komme fort nok frem.
 

«Sett ned farten før du blir statistikk»

God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema