2023

Ordførerens hjørne 12. mai

Vi er straks kommet til 17. mai, og naturen rundt oss våkner opp av vinterdvalen. 

Mai måned er alltid fylt opp av norske flagg og helligdager, men tiden stopper ikke opp for de som jobber i turnus. Noen ansatte må være på vakt for å holde hjulene i gang, og jeg vil sende en hilsen og takk til de som er på jobb når andre nyter de røde dagene i mai. Uten dere stopper kommunen, landet og verden.
Denne uka startet allerede når forrige uke sluttet, og det har vært innholdsrike dager for meg.

«Fuglan veit»
Sist helg var jeg invitert til «Måsegg-festivalen» på Ingøy, der jeg også deltok på workshop/seminar i prosjektet «Fuglan veit». Prosjektet har som må å skape ny kunnskap og oppmerksomhet om sjøfugl som en del av kystkulturen. Sjøfuglbestanden er i alarmerende nedgang globalt, så vel som nasjonalt, og prosjektdeltakerne ser behov for nye allianser i forvaltning og omsorg for truede sjøfugler i en tid med store klima- og miljøendringer. Underveis jobbet lokalkjente fra Ingøy i grupper, som det også ble tatt lydopptak fra. Hva kan forskningen og forvaltningen ta med seg fra lokalbefolkningens måter å tenke på omkring forvaltning av fugl, egg og dun?
Seminaret ble avsluttet med en felles samtale om lokalkunnskapens betydning, forholdet mellom folk og fugl. I løpet av helga fikk jeg også en tur til Fruholmen fyr, i nydelig vær, på leting etter egg. Takk til Ingøy grendelag for invitasjon og oppvartning.

Innsigelser til arealplanen
Mandag startet vi for alvor på det møysommelige arbeidet med innsigelsene til arealplanen. Først ut var Statsforvalteren i Troms og Finnmark, der vi gjennomgikk arealavsetting til havbruk, regelverk, hensynssoner i sjø, osv. Alle akvakulturområdene vi har lagt ut i forslaget er områder som det teknisk sett er mulig for aktører å etablere seg, men vi må ha en ytterligere gjennomgang og vurdering med tanke på miljø og konfliktområder, nasjonale regelverk, seilingsleder, vandringsveier for villaks, osv. Hvor mange områder som til slutt er mulig, og hvor mye vekst vi kan ha i vår kommune, avhenger av de detaljerte konsekvensutredningene.
I dag har vi hatt dialogmøte med Sametinget, der vi gikk gjennom innsigelser og merknader til avsatte områder i arealkartet. Akvakultur, kulturminner, reindriftsområder og sjøsamisk kultur ble diskutert og foreslått løsninger på. Noen områder er allerede nå utelukket, og noen er viktigere enn andre for kommunens utvikling.

Frigjørings- og veterandagen, 8. mai
I Havøysund ble dagen markert med blomsternedleggelse, tale og korpsmusikk ved minnebautaen.
Vi gleder oss over et fritt og demokratisk Norge, og samtidig hyller vi de som kjempet, og ga sitt liv for landet, for at vi skal få leve våre liv i frihet.
Frihet kommer ikke gratis. Utviklingen i verden rundt oss viser at frihetsforkjemperen Gunnar Sønstebys ord, «frihet må ikke tas for gitt, men kjempes for hver eneste dag», i dag er viktigere enn på lenge. Vi kan tydelig se at andre nasjoner ypper til konflikter og krig for å skaffe seg mer land, større rikdommer og kontroll over andre.
Da Russland gikk inn i Ukraina, endte en tid med fred og stabilitet på kontinentet. Europa er igjen preget av uro og konflikt. Det er derfor viktig å ha et sterkt forsvar og være med i allianser som kan hjelpe i nød.
I det norske forsvaret blir stadig planer og beredskap gjennomgått og revurdert, og det er bevilget mer ressurser til materiell og oppøving i alle grener. Dette er en naturlig del av det å være klar hvis det oppstår behov i forbindelse med krise eller støtte til allierte og NATO.
Til alle tidligere, nåværende og fremtidige soldater: Takk for friheten, dere har alle min dypeste respekt og takknemlighet.

Småviltjakt i Måsøy
Tirsdag var det invitert til dialogmøte med FeFo om forvaltning av småvilt i Måsøy kommune. Invitasjoner var sendt ut fra Fefo til mange aktører i kommunen, men kun et grendelag og ordfører dukket opp. På forhånd var det sendt inn tema om forbudssoner rundt kirka og kirkegården på Gunnarnes, og om fredning av lirype på Ingøy. Disse temaene må ha både høringsrunde og vurdering, før man eventuelt kan iverksette tiltak.
I møtet fikk vi en gjennomgang av rapporterte tall for jakt de siste årene, og vi diskuterte mengden hare og gås som er observert. Vi var også innom jaktkultur og regler, farlige situasjoner som har oppstått i bebyggelsen på både Ingøy og Rolvsøy, og vi snakket om søkbare støtteordninger.
FeFo er her for innbyggerne i Finnmark, og dialogmøter skal gjennomføres årlig. Neste møte anbefalte jeg gjennomføres digitalt, for å forsøke å få med flere deltakere.

Hovedutvalgsmøter
I løpet av uka har alle hovedutvalgene hatt møter, og det var mange saker som omhandler barn og unge som det ble vedtatt innstillinger på: Gunnarnes skole, helårlig SFO ved Havøysund skole, kommunedelplan for oppvekst, kosttilbud i Høtten barnehage, og vedtekter for SFO Gunnarnes.
I tillegg var det en rekke saker innen teknisk og helse på sakskartet. Vi fikk informasjon om at Finnmarkssykehuset ønsker å fjerne ambulanse-/transportbilen som har vært på Rolvsøy, og at de har sagt opp jordmortjenesten hos oss. Det jobbes nå med å få til jordmoravtale med en av våre nabokommuner. Alle saker og protokoller finnes på kommunens hjemmeside. De fleste av sakene skal videre til behandling i formannskapet og få sitt endelige vedtak i kommunestyret.

Representanskapsmøter
Denne uka har det vært representantskapsmøter i Interkommunalt arkiv Finnmark (IKAF IKS) og Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS (KUSEK IKS). I begge møtene ble blant annet årsmeldinger, regnskap og budsjett/økonomiplan behandlet.
Hva er egentlig IKAF og KUSEK?
IKAF IKS er vårt «fjernarkiv» og har som formål «å legge forholdene til rette for eiernes effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser». Selskapet skal fungere som arkivdepot for eierne og som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommune. Arkivet er lokalisert i Lakselv.
KUSEK IKS skal bidra med sekretariats- og rådgiverfunksjoner for kontrollutvalgene i eierkommunene. Sekretariatet har ansvaret for at alle sakene som skal behandles i kontrollutvalgene er forsvarlig utredet. Virksomhetens forretningsadresse er Alta, men har også kontor i Hammerfest.

Kombibåtkai og båttransport – igjen
Onsdag kveld hadde vi et ekstraordinært formannskapsmøte, for å behandle alle innspillene til høringen om nye prinsipper for sjøtransport i Finnmark. Som kjent er det ferdig prosjekterte kombibåtkaia på Ingøy satt på vent inntil prinsippene rundt sjøtransport er behandlet av fylkestinget. Først skulle dette behandles i juni, men nå tenker man å utsette behandlingen til oktobermøtet. Det er kommet signaler fra fylkespolitikere at man er usikker på hvordan man skal løse transportbehovet i Måsøy. Signaler om å ikke bygge kombibåtkai, og i stedet bruke skyssbåt og ferge gjør oss mer enn frustrerte. Dette er ikke greit! Jeg har hatt mange samtaler med fylkesråd, fylkespolitikere og lokale politikere gjennom uka, før jeg innkalte til et ekstraordinært møte hos oss. Formannskapet har nå gjort et klinkende klart vedtak om at fergekaia på Ingøy må bygges nå, og at vi må ha en båt som er minst på størrelse med Hollendaren.

«Det å opprettholde og utvikle det gode rutetilbudet i kommunen er sentralt for utviklingen av Måsøy kommune. Tilbudet må i større grad tilpasses behovet til næringslivet, fastboende, arbeidere, hytteeiere og turister, samt frakt av gods og biler. Tilbudet må korrespondere med annen rutegående trafikk. Hollendaren har tilstrekkelig kapasitet og utstyr, og er dimensjonert for det utsatte havområdet i Måsøy kommune. Det er derfor en nødvendighet for vekst med hensyn til tilflytting og nye arbeidsplasser med tidvis mye trafikk. Ved stor trafikkmengde må tilbudet økes. Kombibåtkai på Ingøy vil være spesielt viktig for samfunnet, og vi forventer at den allerede prosjekterte byggingen igangsettes nå.»

I tillegg har vi i vedtaket listet opp spesifiserte kulepunkt for rutetilbud/ruteplan, båt, gods- og biltransport, priser, og kai.  Hele vedtaket kan leses her.
Jeg vil takke formannskapet og administrasjonen for en god og felles jobb, som gjorde at vi kunne bli enige om et tydelig og enstemmig vedtak som er oversendt til fylkeskommunen.

Neste uke

  • Folkemøter «Bygdevekstavtale» på Måsøy og i Havøysund
  • Møte i styringsgruppa for Arctic race of Norway

 

«Store utfordringer krever modige politikere og klar tale»

Ukjent

 

God helg

Bernth R. Sjursen

Skjema