2021

Ordførerens hjørne 12. november

Vi er inne i det jeg som jeg liker å kalle fargetiden. Lyset krydres av en miks mellom rød himmel og nordlys, og jeg blir aldri mett av å studere det.  
Om ikke så lenge forsvinner sola under horisonten, dagslyset dempes dag for dag, og tiden går fort mot advent.

På ordførerkontoret har det vært mange ting å jobbe med, og når regjeringen denne uka la frem sitt forslag til endringer i statsbudsjettet for 2022, var det nok mange ordførere som fulgte med på både direktesendinger og pressekonferanser.

Fant jeg noe spennende som treffer oss?

  • Kommunesektorens frie inntekter økes. For Måsøy kommune utgjorde dette med Solbergregjeringens forslag drøyt 1,1 mill. I tillegget fra Støre vil dette i stedet utgjøre en vekst på drøyt 2,4 mill.
  • I forrige Stortingsperiode ble det som en del av regionreformen lagt til grunn at statens eierskap og forvaltningsansvar for fiskerihavneanlegg skal overføres til fylkene.  Regjeringen ønsker nå å gjeninnføre et statlige ansvar for denne type infrastruktur langs kysten.
  • Den nye regjeringen foreslår å bevilge 150 mill. til full momskompensasjon for frivillige organisasjoner, noe som er gode penger som man får igjen ved f.eks kjøp av utstyr.
  • Man foreslår 177,4 millioner kroner i regionale utviklingsmidler til Troms og Finnmark fylkeskommune.
  • Fiskerfradraget økes til 154 000 kroner, mens fradraget for sjøfolk økes til 83 000 kroner.
  • Regjeringen foreslår å bevilge 200 millioner kroner til politiet for bedre lokal tilstedeværelse, økt bemanning og styrket kriminalitetsbekjempelse.
  • Bredbåndsstøtten foreslås økt med 100 millioner kroner til over 300 millioner kroner.
  • Regjeringen vil kutte i maksprisen for barnehage for første gang siden 2013.
  • For å legge til rette for gode utdanningstilbud over hele landet, legger regjeringen 98,8 mill. ekstra i potten. Det gir 250 mill. kroner til fleksible og desentraliserte utdanninger i 2022.
  • Regjeringen foreslår en økt bevilgning på 300 millioner kroner i 2022 til Klima- og energifondet. Det skal styrke Enovas aktivitet rettet mot grønn omstilling i næringslivet og støtte til etablering av hurtigladere for elbiler.

Covid-19
Vi ser alle at smittetallene øker i kommunene rundt oss, og hos oss har vi begynt å forberede oss på at vi når som helst kan få et utbrudd lokalt.
Det er mange dilemmaer som må diskuteres, blant annet om vi skal tillatte smittespredning blant de unge, samtidig som vi ivaretar de aller svakest. Mange er allerede fullvaksinerte, og vil derfor ikke være så utsatt for alvorlig sykdom. Allikevel må vi sørge for at våre syke og eldre beskyttes.
På sykehjemmet skal alle med pasientkontakt testes ukentlig, og de ansatte som ikke er fullvaksinert skal bruke fullt smittevernutstyr i kontakt med pasienter.
Har du testet positivt på hjemmetest, må du holde deg hjemme, og fått ta en utvidet test – en såkalt PCR-test i testbua. Dette er viktig både for å få testen analysert i laboratorium, men også for å få registret at du har hatt korona.
Regjeringen vurderer nå blant annet oppfriskningsdose (3. dose) for de mellom 18-65 år, koronasertifikat og testplikt ved innreise.
Kommunens beredskapsledelse møtes mandag morgen for å diskutere og vurdere lokale tiltak.
 

Strategi for prehospitale tjenester
Sist fredag deltok jeg i et møte med Helse Nord, hvor ordførerne i Vest-Finnmark Rådet var invitert som referansegruppe til strategiarbeidet. Selv om mye av møtet skulle handle om redningshelikopter og luftambulansetjenesten, så kom vi ikke unna hele kjeden med bil- og båtambulanse. Jeg er spesielt opptatt av den sære ordningen med hjemmevakt, og færre tilgjengelige ressurser på kvelds- og nattestid, samt i helger på ambulansebilene. Hvis man ser på Helse Nords eget samfunnsmål, så må vi tenke hele veien fra stua hjemme til spesialisttjenester ved sykehus.

«Helse Nord skal yte spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn, samt å legge til rette for forskning og undervisning.
Befolkningen skal ha trygghet for at de får kompetent og rask hjelp når de trenger det ved akutt sykdom og skade. De akuttmedisinske tjenestene skal være en godt koordinert kjede, basert på samarbeid og samhandling mellom kommuner og helseforetak. Tjenesten skal ha kompetente og beredte medarbeidere som har fått opplæring og trening og i samhandling.
Pasientene skal oppleve en sammenhengende akuttmedisinsk tjeneneste der innsats settes tidlig inn og informasjonen følger pasienten hele veien – og helt hjem.»

De nye SAR Queen helikoptrene er som kjent både større og kraftigere enn SeaKing, og Helse Nord er opptatt av kommunene må ha gode landingsplasser. Jeg har denne uka tatt dette opp med administrasjonen, som følger opp saken.

Gods på kjøl
Det aller første jeg gjorde denne uka var å besøke Havøysund Godsterminal, som stadig opplever problem med å få sendt gods med båter. Spesielt rammer dette fiskeindustrien, som ikke får ut varene sine når de ønsker det. Det er blitt færre og færre godsbåter som går langs kysten i nord, og en sjelden gang dukker de opp lengre nord enn Tromsø.

Hurtigrutene har begrenset kapasitet, og to av skipene har i tillegg seilt i lengre tid med feil på kjøle- og fryserom. Dette skaper ikke bare frustrasjon, men også tap av inntekter. Jeg har i løpet av uka satt i gang et politisk initiativ for å sette fokus på problemet, og vil også ta temaet med meg videre til møter i departementer senere denne måneden.

Sjømattransport
Denne uka lanserte vi i Vest-Finnmark Rådet en rapport som setter søkelyset på sjømattransporten i vårt område. Rapporten har fått tittelen «Utfordringer ved transport på sjømatveiene i Vest-Finnmark», og forteller mye om mengder fisk og flaskehalser i transportveiene. Rapporten er et nyttig verktøy, som illustrer med tall og fakta både utfordringer og muligheter vi har, og ikke minst potensialet som ligger i fiskeri- og havbrukskommunene.  Hele rapporten kan du lese her.

Skolebyggenes tilstand
I møte med kommunedirektøren denne uka diskuterte vi våre skolebygg, og planlegging for fremtiden. Vi ser at det er utfordringer med både tilstand og vedlikehold på Gunnarnes og i Havøysund, og forbereder oss for å ta dette opp til både administrativ utredning og politisk behandling. Barn og unge er vårt viktigste satsingsområde fremover, og vi må sørge for å følge opp med både bygg, utearealer og tilbud. Det er ikke til å komme utenom, men vi blir flere eldre og færre barn i kommunen, og da er det ekstra viktig å lytte til – og forstå barn og unges behov.
 

Helårlig SFO
Vi hadde i sommer et forsøk med åpen SFO i skoleferien, og forstår at noen foreldre/foresatte syntes dette var et bra tilbud, mens noen synes helårlig SFO er helt nødvendig. Når SFO følger skoleruta er det mange dager i løpet av året man ikke har et tilbud når skolen har sine ferier og planleggingsdager. Nå er saken med helårlig SFO utredet av administrasjonen for politisk behandling i Hovedutvalg for oppvekst og kultur 16/11, og skal derfra videre til formannskapet og kommunestyret.

Et aktivt sentrum
Vi har mange oppgaver som må løses, litt etter litt. Vi er som kjent i gang med kommunens arealplan, og skal etter hvert i gang med sentrumsplanen for Havøysund. Hva ønsker vi i sentrum, hvordan skal det se ut, hvilke aktiviteter skal vi ha? Havøysund består av flere eldre forretningsbygg, kaier og tomter. Jeg har vært i dialog med flere av eierne for å diskutere planer og ønsker for utvikling, og jeg vil etter hvert løfte noen prosjekter inn til både administrasjonen og politikere for å få vurdert muligheter for både private og kommunale initiativ.

Ingen polutsalg – denne gangen heller
Skuffelsen var stor på ordførerkontoret etter at resultatet fra styremøtet hos Vinmonopolet ble kjent i går. Jeg har jobbet med dette helt frem til dagen før styremøtet, men vi kom allikevel ikke med på denne runden. De nye butikkene som ble vedtatt var: Ranemsletta i Overhalla, Strindheim/Leangen i Trondheim, Bjørkheim i Samnanger og Gimsøy i Skien.
Selv om Vinmonopolet har innfridd målsettingen om at 97 prosent av landets befolkning skal bo i en kommune med pol, eller mindre enn 30 km fra nærmeste pol, skal de fortsette å åpne nye butikker i årene som kommer. Jeg gir meg ikke, og vi må bare fortsette å jobbe for en etablering hos oss.

Høring - Buss
Som jeg skrev om i forrige uke, har kommunestyret diskutert høringen som er kommet fra fylkeskommunen vedr. busstilbud i fylket. For vår del er det foreslått en reduksjon av busstilbudet til og fra Olderfjord, hvor begge rotasjonene mandag og onsdag er fjernet. Årsaken til forslaget er oppgitt som «som følge av lav etterspørsel». Denne uka sendte jeg en uttalelse til fylkeskommunen, hvor jeg belyste problemer med en slik reduksjon, og også mulige årsakssammenhenger til lav etterspørsel. I tillegg ba jeg i høringsuttalelsen om at man ser på utvikling og tilpassing av tilbudet, i stedet for å redusere dette.

Godkjente scooterløyper
De gamle løypeforskriftene som regulerte snøscooterkjøringen og løypene, ble opphevet av Stortinget i juni, men kommunene fikk allerede i 2015 vite om kravene om å lage, og vedta nye kommunale forskrifter. Denne uka kom det fram at flere Finnmarkskommuner fortsatt mangler godkjent forskrift. I Måsøy kommune er løypenettet godkjent, og vi kan dermed stikke løypene når forholdene tillater det. Jeg vil benytte anledningen til å takke administrasjonen for en strålende jobb med løypekartet vårt.

 

«Drømmene hjelper oss gjennom vintermørket»

Tove Karoline Knutsen

 

God helg

Bernth R. Sjursen

Skjema