Ordførerens hjørne 14

Ordførerens hjørne 14. april

Påska er over, nye minner er lagt inn i minneboka, - og ute er det noe som minner om vår.

Palmehelga gikk inn med et skikkelig snøfall og rasfare i nord. Dessverre også med tap av menneskeliv i flere kommuner i Troms. Hos oss var det stengte veier, strømbrudd på Rolvsøy/Ingøy og vannmangel i Snefjord som mange måtte ta seg av i løpet av påskedagene. Takk til alle som har brukt mye av påsken til beredskap, redning og reparasjoner. Dere er gull!

Høring - hurtigbåt
Måsøy kommune hemmeligholder absolutt ikke høringer og undersøkelser, selv om enkelte dessverre forsøker å få det til å virke slik i sosiale media.
Jeg ble helt tilfeldig gjort oppmerksom på en høring som var ute om hurtigbåttilbudet i Finnmark, og det skjedde atter en gang via det store oppslagsverket Facebook.
Det første jeg gjorde da jeg oppdaget kommentarene var å gjennomgå saksbehandlingssystemet hos oss for å sjekke om høringen lå hos oss. Det gjorde den selvfølgelig, men jeg valgte ikke å bruke tid og ressurser på å finne ut av hvem som skulle tatt dette videre i vår kommune. Jeg ba bare enkelt og greit om at vi la denne ut på kommunens hjemmeside med høringsfrist 5. mai.
Det viktigste nå er at vi får innspill fra innbyggere, slik at vi kan behandle dette politisk før vi sender vårt samordnede høringsinnspill til Fylkeskommunen.
Tips gjerne kommunen direkte hvis du oppdager ting som mangler eller er gjort feil. Det hjelper ikke så mye med kun «likes» i sosiale media. Bruk helst servicetorget@masoy.kommune.no eller tlf.: 78 42 40 00

Politiråd
Tirsdag var det møte med politiet i det vi kaller et «politiråd». I disse møtene diskuterer vi utfordringer som vi ser fra kommunens og/eller politiets side. I 2019 ble det vedtatt samarbeidsavtale mellom politiet og Måsøy kommune. Ny samarbeidsavtale skal nå oppdateres, og det er flere prioriteringer i en slik avtale - og den bør være spisset mot aktuelle temaer i kommunen. Dette kan være forebygging, vold- og seksuallovbrudd, handlingsplan «vold i nære relasjoner», kriminelle nettverk, etc.
Vi fikk en god tilbakemelding på «Kommuneplanens samfunnsplan», som er en fin tilnærming til samarbeidet mellom politiet og kommunen.

Pukkellaks og sjølaksefiske
Regjeringen sendte 17. mars ut et høringsforslag til ny forskrift for fiske etter pukkellaks i sjøen i Finnmark i 2023, samt forslag til endringer i forskrift om fiske etter anadrome laksefisk.
Vest-Finnmark Rådet har den 11. april, i sak 4/23, vedtatt en enstemmig høringsuttalelse i sakens anledning. Uttalelsen kan du lese her.
Flere AP ordførere i fylket hadde også et Teams-møte tirsdag med Klima- og miljøminister Espen Barth Eide, der våre innspill og tanker om det tradisjonelle sjølaksefiske ble diskutert.

Møte i vannregionutvalget
Onsdag var det møte i vannregionutvalget, der ordfører representerer kommunen. I dette møtet var det mange orienteringssaker som strakte seg fra pukkellaks til vannregioninndeling i forbindelse med deling av Troms og Finnmark.
Hva er så et vannområde, vannregion og vannregionutvalg. Regionen er Troms og Finnmark, som igjen er delt opp i vannområder.
Et vannregionutvalg er et samarbeidsorgan for arbeidet med å gjennomføre vannforskriften og består av representanter fra berørte sektormyndigheter, fylkesmannsembeter, fylkeskommuner og kommuner.
Vannregionutvalgets oppgaver er angitt i vannforskriften. Under ledelse av vannregionmyndigheten skal vannregionutvalget:

  • Revurdere og om nødvendig oppdatere miljømålene for den enkelte vannforekomst (§ 24).
  • Revurdere og om nødvendig oppdatere det sektorovergripende tiltaksprogrammet (§ 25).
  • Utarbeide utkast til oppdatert vannforvaltningsplan for den enkelte vannregion (§ 26).
  • Tilrettelegge for at alle interesserte gis anledning til å delta aktivt i gjennomføringen av denne forskriften og særlig ved oppdatering av vannforvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogrammer (§ 27).

Vi tilhører vannområde Måsøy og Magerøya, som også inkluderer mindre deler av Hammerfest og Porsanger.

Fiskerihavn
Kystverket har levert sine anbefalinger innenfor ulike økonomiske rammer til Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Anbefalingene er gjort på bakgrunn av en bestilling fra departementene om grunnlag til Nasjonal transportplan 2025–2036.
Dessverre var ikke Hallvika fiskerihavn med i anbefalingene. I nord var det faktisk bare Andenes havn som var med. Dette har flere reagert på, og som ordfører har jeg allerede tatt kontakt med sentrale politikere for å finne ut av hva som har skjedd i prosessen.
Kystdirektør Einar Vik Arset forklarer i media at dette skyldes at de mangler utredninger for alle de andre havnene, fordi det bare er tre måneder siden Kystverket fikk tilbake ansvaret for de statlige fiskerihavnene.
Vår fiskerihavn var egentlig ferdig utredet allerede i 2015, så her følger vi opp både Kystverket og sentrale politikere.
Arset sier at Kystverket er i gang med å skrive en tilleggsmelding til NTP, og der skal også de andre havnene være med. Som ordfører har jeg deltatt i flere møter/seminarer vedr. konseptvalgutredninger (KVU) for transportløsninger i Nord-Norge, og her sier Kystverket; «Vi har absolutt ambisjoner om å ta med KVU-Nord-Norge i det videre arbeidet».
Her ligger både Sørvær, Havøysund, Skarsvåg, Kjøllefjord, Mehamn, Berlevåg, Vardø, Svartnes, Kiberg og Vadsø inne.

Kommuneplanens arealdel
Høringsfristen for arealdelen er gått ut, og torsdag hadde vi en gjennomgang av innsigelser og merknader som er kommet til denne. I møtet gikk vi igjennom innsigelser fra Fiskeridirektoratet, Kystverket, Sametinget og Statsforvalteren, som er de faglige instansene som har svart på høringen.
Nå må vi vurdere innsigelsene, og etter hvert gå i dialog med fagmyndighetene før vi konkluderer.

Ungt entreprenørskap
Dette er en ideell, landsomfattende organisasjon som sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Ungt entreprenørskap fungerer som en brobygger mellom skole og arbeidsliv. I går hadde vi et møte med «UE» om mulighetene i Måsøy kommune, og vi vil se på både praktiske løsninger og en avtale – med sikte på oppstart til høsten.

Ukens gladsak
I et strålende solskinn ble den nye redningsskøytekaia og kjørerampen koblet sammen på plassen sin denne uka. Nå gjenstår det en del monterings- og justeringsarbeider før kaia kan tas i bruk. Dette har vært en lang prosess, som nå endelig nærmer seg mål.

Neste uke

  • Seminar/studietur med Arctic Race of Norway til Belgia
  • Møte med statssekretær i Oslo

«Poenget er ikke hvilke feil du gjør, men hvordan du greier å komme deg tilbake på sporet»
Ingrid Bjørnov

God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema