Ordførerens hjørne 14

Ordførerens hjørne 14. oktober

Halvveis i oktober allerede, og den politiske hverdagen er full av spennende ting, og noen utfordringer.

Denne uka har det vært møter med blant andre ungdommer, ledelsen innen helsesektoren, og styret i Utdanningsforbundet.

Uka startet jeg med et dypdykk i kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplanen. Hva er vi i gang med, og hva må vi ha fokus på fremover? Våre hovedmål i kommuneplanens samfunnsdel er «økt næringsaktivitet», «gode tjenester» og «attraktivt lokalsamfunn». Holder vi kursen, eller må vi justere på den? Jeg mener at vi holder fokus på de riktige tingene, men jeg føler at enkelte ting tar for lang tid å iverksette.

Mandagsmøte
I denne ukens mandagsmøte tok jeg opp både samfunnsdelen og økonomiplanen, og vi snakket litt om utfordringene med å få gjennomført vedtakene som skal være førende for driften. Vi snakket også om forskjellige tiltak for rekruttering, og hvordan vi skal gjøre det ekstra attraktivt å bo i Måsøy -  spesielt for barnefamilier. Vi har bestilt flere utredninger fra administrasjonen, som skal vise hvordan økonomiske og praktiske initiativ kan bidra til økt tilflytting og bosetting. Jeg tror det kan bli en spennende politisk høst, og det skal forundre meg om vi ikke kommer med noen kraftfulle vedtak som gjør det fristende å søke seg til – og bosette seg i Måsøy kommune.

Løft blikket.
Mandag inviterte biblioteket til lunsj i forbindelse med markeringen av verdensdagens for psykisk helse. 10. oktober var det 30 år siden Verdensdagen for psykisk helse ble opprettet som en internasjonal FN-dag, for å fremme bevissthet om psykisk helse over hele verden. Årets tema er «Vi trenger hverandre. Løft blikket.»
Pandemi, krig, klimakriser, flyktningkriser og livskriser. Etter to og et halvt år i krisemodus, så ser det ut som vi går en usikker og utfordrende tid i møte. Det skal vi ikke trenge å gjøre alene.
Ensomhet og utenforskap er sentrale utfordringer for den psykiske folkehelsa.  Historien viser at det er mye kraft i å komme sammen under kriser. Samtidig kan kriser også bidra til splittelse og uro. Frykten for det ukjente kan gjøre oss mer navlebeskuende enn vi ellers ville vært, og gi næring til fordommer og diskriminerende holdninger. Det kan gjøre det enda lettere å falle utenfor, og er noe vi aktivt må jobbe sammen for å motvirke. Et smil og et «hei» på butikken eller på gata kan bety så uendelig mye for den du møter. Derfor er det viktig å løfte blikket, og se hverandre.
Takk til biblioteket for en hyggelig, tankevekkende og lærerik stund i lag.

Ungdomsmøte
Mandag kveld møtte jeg ungdomsrådet, øvrige ungdommer og en del foreldre på rådhuset. Jeg er så stolt av den flotte ungdommen vår. Det største møterommet var helt fullt av entusiastiske innbyggere som ville høre på hva vi politikere gjør – og hva kommuneplanens samfunnsdel, kapittel 3, sier om «unge mennesker». For oss politikere er slike møter viktige for å lytte til ungdommen selv, og finne ut av hva vi bør satse på av tilbud og aktiviteter.
Hva gjør vi for trivsel og bolyst for våre barn og unge, og hva ønsker ungdommen av oss voksne?
Vi har bevilget kr. 300.000,- til oppgradering av lekeplassene våre, kr. 450.000 til tuftepark, kr. 200.000,- til ny badebrygge på Storvannet, og kr. 150.000,- til skøytebane. Totalt kr. 1,1 mill.
Vi har i tillegg økt stillingshjemler i både fritidsklubben og kulturskolen, og satt av arealer til motocrossbane i arealplanen. På toppen av dette har vi økt kulturmidlene til kr. 100.000,- og satt av kr. 50.000,- til arrangementsstøtte.

Som kommune kan vi ikke bygge og arrangere alle mulige tilbud, men vi kan legge til rette for at private, lag og foreninger kan få gode rammevilkår for å skape aktiviteter og tilbud.
I møtet med ungdommene kom det frem flere ønsker og forslag til aktiviteter – og der må gjerne de voksne og frivillige lag og foreninger bidra. Paintball og skyting skulle være enkelt å få til. Det finnes både paintballutstyr og skytebaner i kommunen. Så er det ønsker om både hestestall, bowling og skitrekk, som gjerne krever mer planlegging og investering. Det kom også opp ønsker om «Barnas turlag», gapahuker og griller.  Mulighetene er mange, men da må vi jobbe sammen for aktive og attraktive samfunn i Måsøy kommune. Jeg vil gjerne takke alle ungdommene som møtte opp til møtet med ordføreren, og håper mange voksne ser viktigheten av å bidra med frivillighet for våre barn og unge. Alle lag og foreninger behøver folk til styrer og arrangementer, blir du med?

Kommuneplanens samfunnsdel – unge mennesker
I forlengelsen av møtet med ungdommene har jeg lyst til å nevne noen viktige punkt i kommuneplanens samfunnsdel, som handler om unge mennesker. Dette kan man se på som «retningslinjer», som skal være styrende for politiske vedtak, for trivsel og aktivitet:

  • Opprettholde og bygge anlegg som fremmer fysisk aktivitet.
  • Lag og foreninger skal stimuleres til å tilby et godt tilbud innen kultur og idrett – alle skal kunne utfolde seg med noe de liker.
  • Skape et bredere fritidstilbud og sosiale møteplasser for barn og unge, inne som ute.
  • Styrking av dialogen med de unge.
  • Felles og tidlig innsats for forebygging av passivitet, utenforskap, mobbing og rus.

Unge voksne
I neste uke er det unge voksne som står for tur. Jeg har invitert til et Teams-møte med unge voksne onsdag 19. oktober kl. 20.00 – 22.00. Sist vi hadde et slikt møte var 3. februar, og nå skal vi ha en gjennomgang av hva som er status på de sakene/temaene vi diskuterte da. I tillegg vil vi også diskutere nye tiltak og ønsker for bolyst og trivsel i kommunen. Ønsker du å delta i møtet, er det bare å sende meg en e-post på ordforer@masoy.kommune.no så vil du få en møtelink tilbake. Alle som føler seg som «unge voksne» er hjertelig velkommen.

Samarbeidsmøte - helse
Onsdag møtte jeg politisk og administrativ ledelse innen helse og omsorg for å diskutere rekrutteringstiltak for sektoren. Vi mangler sykepleiere i turnus, og vi må se på hele organiseringen, lønnsvilkår og gode tilbud i Måsøy kommune. I bunn og grunn er det ikke bare lønn som er temaet vi diskuterer, men en helhetlig lønns- og personalpolitikk. Vi skal også se på tiltak som går på hele det sosiale og økonomiske aspektet ved å bo og leve her. Nå har vi lagt mange ideer på bordet, og har bedt om at administrasjonen kommer med et forslag som vi politikere kan se nærmere på. Vi er veldig enige om at vi må ta noen kraftfulle grep, og vi er enige om at vi må jobbe sammen for å komme frem til de gode og varige løsningene.

Ukens gladsak
Onsdag ettermiddag fikk jeg en telefon fra Kystverket om at de ønsker å komme på besøk til kommunen for å se på løsninger for prosjektet «Hallvika fiskerihavn». Dette prosjektet har som kjent hatt en lang reise mellom kontorer i departementer og direktorater, uten at noe har skjedd. Som jeg har skrevet tidligere skal nå fiskerihavnene tilbake til staten, og Kystverket har vår fiskerihavn inne på ei prioriteringsliste. Nå må vi jobbe tett og intensivt med Kystverket for å få prosjektet «gryteklart» for prioritering og anbefaling til Nasjonal Transportplan. Jeg vil komme tilbake til tidspunkt for et møte, slik at også eksterne interessenter for arealer på land kan delta.

Kollektivtilbud
Nå er det igjen dukket opp rykter om endring av takster for biler på hurtigbåtene, og jeg jobber selvfølgelig med å få svar på om dette er noe som er vedtatt, og om hva dette i så tilfelle vil bety for våre øyer uten fastlandsforbindelse. Vi må ha et forutsigbart kollektivtilbud, både når det gjelder omfang, regularitet og økonomi.
Jeg har denne uka invitert Fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hansen til et besøk hos oss. Det er mange tema innen samferdsel som jeg vil diskutere med fylkesråden; båtruter, busstilbud, fylkesveier, vedlikehold og sikkerhet langs vei.

Lakseauksjon
I går ble det gjennomført lakseauksjon for vekst hos oppdrettsaktørene, og det er ikke tvil om at aktørene allerede har reagerte negativt på høringen om grunnrenteskatt som er ute nå. Man kan si mye om denne skatten, men det ser ut for at den slår virkelig ille ut på kommunenivå. Det første signalet som kom var at aktørene leverte tilbake avtalene om kjøp av vekst på fastpris som ble gjennomført i sommer. Så ble mange investeringsprosjekter utsatt eller innstilt. Nå var det altså auksjonen som sto for tur, og etter tidligere tall skulle man kunne forvente kr. 200 000,- pr. tonn.
Hos oss fryktet vi at denne prisen ville halveres under auksjonen, og vi fikk rett. I produksjonsområde 12 (Vest-Finnmark) ble prisen kr. 100 000,- pr. tonn.  Det er flere produksjonsområder som fortsatt er i bevegelse, hvor man ikke har solgt for minstepris, men det er interesse for lavere pris. Vi har derfor ikke fått regnet på den totale veksten som ble solgt og vår andel av denne, men dette er dramatisk for oppdrettskommunenes inntekter fra havbruksnæringen.

Atomøvelse
Hele torsdag ble brukt til beredskapsøvelse, ledet av Statsforvalterens fagpersoner. Vi hadde også observatør fra Sivilforsvaret. Scenariet vi fikk servert var at det hadde vært en eksplosjonsartet brann om bord på en atomdrevet russisk slepebåt. Båten lå med motorstans utenfor Ingøy, og man hadde mistet kjøling på reaktoren. Hvordan forbereder vi oss, hvem informerer om hva, hvilke ressurser har vi tilgjengelig? Hvordan håndterer vi spørsmål fra innbyggere og media? Underveis får vi melding om radioaktivt nedfall inn over kysten – hva gjør vi nå? Timene raste av gårde, og den ene oppgaven etter den andre måtte håndteres, loggføres og rapporteres. Dette var virkelig en spennende og lærerik dag, som også fikk satt våre beredskapsplaner på prøve. Etter øvelsen var det oppsummering og tilbakemelding til kommunen, og jeg må få skryte av de ansatte som sitter i beredskapsledelsen. Oppsummeringen hadde selvfølgelig noen punkter man kan gjør bedre eller annerledes, men jeg vil fortelle innbyggerne at; «man viser handlekraft og vilje til å bruke de ressursene som er tilgjengelig – god oversikt», «det ble jobbet bra med kommunikasjon og informasjon» og «man gjorde en god jobb med loggføring/rapportering».

Møte med utdanningsforbundet
I går ettermiddag besøkte jeg styret i Utdanningsforbundet i Måsøy. Der snakket vi om fådelt skole i Havøysund, oppvekstsenter på Gunnarnes, rekruttering og lønn, basseng, lekeplasser, vedlikehold, økonomi og læremiljø. I løpet av et par timer fikk jeg innblikk i skolehverdagen for lærerne, og deres bekymring for manglende involvering i utredninger, det å bli sett – eller mangelen på å bli sett som yrkesgruppe. For en fantastisk gjeng med entusiastiske lærere vi har, som bobler over av ideer for samhandling, og gode tanker for sine elever. Vi hadde så mye å prate om, og jeg tror vi brukte mer tid enn de hadde planlagt på ordføreren. Jeg fikk i alle fall et godt innblikk i hva som rører seg i skolen, så jeg tror det var verdt det. Jeg tar med meg alle tilbakemeldingene jeg fikk, og heier på lærerne.

Neste uke
Mandagsmøte med varaordfører.
Teams-møte – «Ung i Måsøy»
TFFK – Orientering og planlegging av «Kystplan Finnmark», sammen med Lebesby, Porsanger og Nordkapp.
Representantskapsmøte - Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

«Mennesket er menneskets helsekilde.»
Per Fugelli

God helg.
Bernth R. Sjursen

 

Skjema