Ordførerens hjørne 15

Ordførerens hjørne 15. januar

Uke 2/2021 er straks historie, og det har vært mange ting på agendaen denne uka. Mye har vært digitalt, men jeg har også hatt gleden av å besøke bedrifter for å snakke om utfordringer og muligheter i Måsøy kommune.

Covid-19
I denne ukens møte i beredskapsledelsen gjennomgikk vi status for kommunens smittevernarbeid, og tiltakene som er iverksatt fra regjeringen. I forrige uke kom vi i gang med vaksineringen, og her har man en plan for videre fremdrift ettersom vaksinene ankommer kommunen.
Vi ser at reglene for testing ved grensepassering førte til en risiko for smitte fra utlandet, noe flere tilfeller av smitte i Finnmark viser. Nå er disse skjerpet noe inn denne uka, og vi får følge nøye med fremover. I Måsøy kommune er det i hovedsak arbeidere til fiskeindustrien som kommer fra utlandet. Smittevernlegen og bedriftene har tett kontakt, og man har hatt utstrakt testing av de som er ankommet, og videre satt disse i innreisekarantene. Vi har ingen påvist smitte blant disse, så langt. Jeg observerer at debatten om tiltakene spisser seg. Man er urolig for at man har for dårlig kontroll på grensene, samtidig som man har skoler på rødt nivå, og at man nesten ikke kan besøke hverandre. Regjeringen får også kritikk for å ikke være tydelig nok mellom påbud, forbud og anbefalinger – noe som skaper unødig forvirring og frustrasjon, spesielt i de kommunene som ikke har smitte, men som allikevel må følge i det samme sporet som de med høyt smittetrykk. I Måsøy kommune følger vi de nasjonale reglene og anbefalingene, enn så lenge. Etter den 19. januar vet vi mer om hva regjeringen tenker fremover, så må vi vurdere Måsøy kommunes situasjon da.

Krabberegler skaper bry
Fiskeridirektoratet har sendt ut en melding om regelendringer for krabbekjøp, som i utgangspunktet forbyr kjøp av kongekrabbe ved mobile kjøpsstasjoner fra 1. mars 2021. Dette bekymrer meg, men samtidig er det åpnet for å kunne søke dispensasjon «i særlige tilfeller». Årsaken til min bekymring er at vi i Havøysund har et firma som har investert mye penger i anlegg både her og i Porsanger, og som har store planer for fremtiden. Denne uka var jeg på besøk hos de for å høre og lære om driften, og de hindringer og muligheter de ser for fremtiden.
En slik regel kan føre til at bedriften ikke får kjøpe krabbe i kvoteområdet, og foredle den i Havøysund før videresending ut i verden. Dette vil være direkte ødeleggende, og som ordfører vil jeg selvsagt bidra til at man finner en løsning for drift og utvikling av denne viktige sjømatbedriften.

Politikk – administrasjon
Hver mandag har jeg et møte med varaordføreren og kommunedirektøren for å diskutere saker som skal til politisk behandling, og saker som det jobbes med i administrasjonen.
Etter kommunestyremøtet i desember, hvor man ba administrasjonen utrede en rekke saker, begynner det å bli mange ting på lista som vi politikere skal ha en hånd på. Regelmessige møter mellom politikk og administrasjon er derfor veldig viktig. Mye har skjedd og mye ligger foran oss, men det betyr også at vi er en levende kommune med ambisjoner for fremtiden.

Hallvika industriområde
Vi skal nå i gang med planlegging og regulering av Hallvika industriområde, og «Hovedutvalg for teknisk, utvikling og miljø» har fått i oppgave å nedsette ei styringsgruppe for dette prosjektet. I første omgang er det området som allerede er regulert til industriområde som det skal jobbes med, men parallelt med dette skal man starte reguleringsarbeidet for å kunne utvide industriområdet.
Nå ser det også ut som om det løsner litt mellom regjeringen og de nordligste fylkene når det gjelder fiskerihavner, så vi har også en forventning om at moloen som tidligere lå inne på Nasjonal transportplan skal komme tilbake. Moloen ble forskjøvet, og senere fjernet fra NTP.

Møte med Statsforvalteren
Fra 1. januar fikk fylkesmannen den kjønnsnøytrale tittelen statsforvalter. Denne uka var kommunene invitert til møte med Statsforvalteren om koronasituasjonen, der vi diskuterte tiltak, smitteutvikling, arbeidsinnvandring osv. Når det gjelder tiltak som er iverksatt i hele landet, ytret flere ønsker om at kommunene må kunne styre mye av dette selv, når det tross alt er flere kommuner som ikke har noen smittetilfeller. 
Vi ser at arbeidsinnvandringen fører med seg smitte til flere kommuner, men det er viktig å ikke generalisere og henge ut folk som kommer til Norge for å arbeide. Vi ser også at det dukker opp smitte blant soldater og etter sosiale samlinger av folk i julehøytiden. Flere kommuner jobber knallhardt for å få kontroll på situasjonen, og det ser ut som at man lykkes med dette arbeidet.
Tilbakemeldingen fra Statsforvalteren er at det gjøres en god jobb ute i kommunene, og man ønsker å sende en ekstra stor hilsen til alle helsearbeiderne som har stått på i snart et år.

Tovertafel på Helsesenteret
Måsøy demensforening har gjort mange ting for å aktivisere og glede personer med demens i kommunen, og nå har de gitt et spill som heter Tovertafel til Helsesenteret.
Tovertafel er utviklet for, og sammen med personer som har utviklet middels og kraftig demens. Det er både en aktivitet og et hjelpemiddel for demente. De interaktive spillene bryter passivitet gjennom å stimulere til både fysisk og kognitiv aktivitet samt oppmuntre til sosialt samspill.
Selve spillet er en enhet som plasseres i taket over et samlingsbord, eksempelvis spisebordet, på en avdeling. I enheten finnes det en prosjektor, infrarøde sensorer og høyttaler som til sammen prosjekterer spillene på bordplaten og lar de styres med håndbevegelser. Spillenes sterke farger, former og lyder bidrar til engasjement og et ønske om å delta.

Ruteinformasjon
Jeg har jobbet mye med administrasjonen på fylket, faktisk siden januar i fjor, for å forbedre informasjonen til reisende med buss og hurtigbåt i kommunen. I disse dager settes det endelig opp elektroniske informasjonstavler på alle kaiene som har ordinært hurtigbåt-anløp, og jeg håper dette vil hjelpe reisende til en smidigere og tryggere reiseopplevelse – både med buss og båt i kommunen.
I tillegg til informasjonstavlene som nå settes opp, ble det denne uka rullet ut et pilot-prosjekt for trafikkmeldinger i appen «Snelandia reise». I første runde skal tjenesten testes ut i Måsøy kommune, som er en av de kommunene i Finnmark som opplever mye reiseavvik grunnet vær- og føreforhold. Dermed er det kun reiseavvik på offentlig transport innad i kommunen de reisende får varsler om. Altså MåsøyXpressen og bussrutene til og fra Olderfjord. På sikt er ambisjonen at tjenesten rulles ut i hele Finnmark. For å motta trafikkmeldinger i Måsøy på din mobil, må du laste ned Snelandia Reise-appen og godta vilkårene for personvern. Les mer om tjenesten her.

Møte med Finnmark kraft
Denne uka har jeg, sammen med kommunedirektøren, hatt et statusmøte med Finnmark kraft vedr. arbeidet som pågår på Havøygavlen.
Prosjektet er i rute som helhet, selv om den første delen av jobben ble en del forsinket underveis.
Tidslinjen visere at den 6. april skal demonteringen av turbinene starte, og når dette er ferdig vil området stå tomt frem til midten av juli. 1. august kommer de nye vindturbinene sjøveien. De blir transportert inn til området, før monteringen starter. Når turbinene er på plass skal disse gjennomgå en testkjøring, før hele vindparken skal være klar til drift rundt 10. oktober.
De gamle turbinene skal gjenbrukes/gjenvinnes. Tårnene blir kappet opp og transportert til smelting for gjenbruk. Vingene blir transportert til Sverige for brenning og bruk til fjernvarme. Øvrige deler skal selges og gjenbrukes i liknende vindparker i f.eks Scotland og Belgia.

Utsyn Nord
Torsdag deltok jeg på Webinaret «Utsyn Nord», som ble arrangert av Troms og Finnmark fylkeskommune.
Troms og Finnmark står ovenfor en krevende demografi, der særlig distriktskommunene opplever fraflytting, særlig av de unge – samtidig som vi opplever en aldrende befolkning.
Vi vet at vi har en høy andel sysselsatte i offentlig sektor. Vi vet at vi opplever en storstilt sentralisering av offentlige tjenester, særlig statlige tjenester. Vi vet at klimaendringene vil bli mest krevende i nord, og på toppen av det hele har vi covid-19 i landet som tvinger oss til å tenke nytt.
I webinaret så man på innovasjon i offentlig sektor for å frigjøre ressurser, og hvordan man kan utvikle et sterkere privat næringsliv. Kan vi samarbeide med andre kommuner? For vår del samarbeider vi mye innenfor Vest-Finnmark Rådet, der kommunene i vest tar opp forskjellige problemstillinger, hvor vi bruker det vi kaller en «trippel helix-modell». Dette betyr at vi inviterer inn forskningsmiljøet (FoU), offentlig sektor og næringsaktører for å diskutere problemer og løsninger i et tre-parts samarbeid. For oss som en liten kommune kan vi på denne måten høste kunnskap hos de store, samtidig som vi kan få belyst utfordringene som vi har hos oss.

«Det er ikke mange forunt å tenke en ny tanke.»
Anne Grete Preus

Bernth R. Sjursen

 

Skjema