Ordførerens hjørne 15

Ordførerens hjørne 15. oktober

Plutselig er vi midt i oktober, og det meste handler om saker som skal opp til politisk behandling. Ikke minst snakkes det mye om budsjett, økonomiplan, og prioriteringer i forhold til kommuneplanens samfunnsdel.

Med nye ledere i administrasjonen er det naturlig at mange saker og vedtak skal klargjøres. Både for å få et innblikk i de vedtak som er gjort, men også å sette seg inn i saker som må opp til politisk behandling.
Denne uka har jeg deltatt i møter med både politikere og administrasjonen, hvor mange viktige utfordringer og muligheter er tatt opp som orienteringssaker.

Det som har opptatt de aller fleste denne uka er at vi har fått ny regjering i landet, og nå er det opp til oss ordførere å knytte kontakt med de nye statsrådene og stortingspolitikerne– og jobbe for våre saker. Allerede siste uka i november skal Vest-Finnmark Rådet samles i Oslo for møter med våre nye stortingspolitikere.

Teknisk, utvikling og miljø
Uka startet med møte i Hovedutvalget for teknisk, utvikling og miljø. I møtet var mange av de ansatte tilstede, og vi fikk en god informasjon om pågående arbeid med planverk, organisering av uteseksjonen, vintervedlikehold av kommunale veier, budsjett, m.m.

Mandagsmøte
I møtet med varaordfører og konst. kommunedirektør diskuterte vi budsjettarbeidet, samt saker som skal opp til politisk behandling.
I budsjettarbeidet har administrasjonen en stor oppgave med dimensjonering, noe det ser ut for at man har god kontroll på. I budsjettarbeidet må man også se på hvilket tjenestenivå det er naturlig at kommunen skal ligge på, samtidig som man selvfølgelig skal tilby gode tjenester til innbyggerne. Her handler mye om forventninger fra både innbyggere og oss politikere. Det er nok dette temaet som best viser forskjellen på politikk og administrasjon. Kommuneplanens samfunnsdel er styrende for vår politiske satsing, og kommunestyret må prioritere og finne finansiering til enkelttiltakene. For administrasjonens del er jobben da å følge opp vedtakene. Vi er avhengig av et godt samspill mellom politikk og administrasjon, og derfor er mandagsmøtene veldig viktige dialogmøter.

Oppvekst og kultur
Tirsdag var det møte i hovedutvalg for oppvekst og kultur, og flere orienteringssaker sto også her på agendaen. Også i dette møtet var flere fra administrasjonen tilstede, og vi fikk derfor en god runde med informasjon om prosjektet «Samarbeid til kystbarnas beste», kommunedirektørens internkontroll, dimensjoneringsprosessen, lekeplass/uteareal Havøysund skole, skole/barnehage Gunnarnes, voksenopplæringstilbudet vårt, planstrategi, m.m.

«Samarbeid til kystbarnas beste»
Prosjektet er et samarbeid om utvikling av oppveksttjenester mellom Måsøy kommune og Loppa kommune. Bakgrunnen er at begge kommunene har små og geografisk spredte barnehager, SFO og skoler, og reiseavstand mellom enhetene. 
Oppveksttjenestene i Norge reformeres jevnlig samtidig som kravene til kommunene, som leverer tjenestene, øker. Framtidens oppveksttjenester i Loppa og Måsøy skal utredes og vedtas som kommunale planer av hensyn til faglig grundighet og medbestemmelse.
En god oppvekst kan bidra til at ungdommene lettere ser de positive sidene ved sitt lokalsamfunn, og velger å bosette seg der. Målgruppen i samarbeidet er alle unge til og med videregående skolealder. Våre kommuners oppvekstplaner skal dekke både undervisning, barnehage og andre lovpålagte tjenester, samt fritidstilbudene. Kommunen ønsker innspill fra innbyggerne og inviterer til «oppverksted» på Gunnarnes skole den 20.10.21 kl. 1600 – 1730, og på Havøysund skole (samfunnssalen) den 21.10.21 kl. 1700 -1900.

Digital TV-aksjon; «Barn, ikke brud»
Det har vist seg vanskelig å få med bøssebærere og medlemmer til komiteen til årets aksjon.
Vi velger derfor å gjennomføre en digital aksjon i år.
Jeg oppfordrer dere alle til å opprette en digital bøsse på www.blimed.no
En digital bøsse er en personlig innsamlingsside på nett som opprettes når du registrerer deg som digital bøssebærer på blimed.no. Hver digitale bøsse har sin egen unike internettadresse på spleis.no, som er utvikler av tjenesten.
Den digitale bøssa kan deles via sosiale medier, SMS, telefon eller ansikt til ansikt. Vi oppfordrer deg å dele den med venner, familie, naboer og andre bekjente. Det er mulig å gi til den digitale bøssa med bankkort eller Vipps. 
Privatpersoner og lag og foreninger rundt om i landet kan opprette en egen digital bøsse. Bøssene fungerer som en innsamlingsside på nettet som du kan gå inn å betale på. Næringslivet kan finne muligheter for å bidra ved å følge denne linken Næringsliv (blimed.no)

Representantskapsmøte VEFIK IKS
Onsdag var det møte i representantskapet for Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS. Selskapet har i lang tid hatt utfordringer med å få levert alle bestilte revisjonsrapporter, og man har sett på mange forskjellige løsninger for å forbedre dette – samtidig som man ønsker å beholde selskapet med dens kompetanse i Finnmark. Nå har styret og representantskapet kommet frem til en mulig løsning hvor man vurderer å slå selskapet sammen med KomRev Nord, som er et stort revisjonsselskap med hovedsete i Harstad.
I møtet vedtok vi følgende:

 • Representantskapet er positiv til en virksomhetsoverdragelse med KomRev Nord IKS.
 • Representantskapet gir styret fullmakt til å arbeide videre med virksomhetsoverdragelsen ved å opprette et arbeidsutvalg som fremlegger et fusjonsforslag for eierne innen 1. mars 2022.  

Næring og Havn
Torsdag ettermiddag deltok jeg i styremøte hos Måsøy Næring og Havn KF. Også i dette møtet var det mye informasjon om saker som det jobbes med, som det for ordføreren er greit å holde seg oppdatert på:

 • Det jobbes med planer for parkeringsløsninger på fergeleiet i Havøysund, for å legge til rette for reisende med hurtigbåten.
 • Den gamle redningsskøyekaia er revet, og den nye flytebrygga regner man med blir levert i februar, og klar til bruk 31.03.22. Investeringsmodellen skal opp i førstkommende kommunestyremøte.
 • I dag skal det være intervju med en aktuell kandidat for prosjektlederstillingen som er lyst ut.

I sak 68/21 gjorde styret et vedtak om at man skal gå i gang med et forprosjekt for å finne løsninger for oppgradering eller nytt havnebygg. Dagens havnebygg er oppført i 1979, og bærer preg av mangelfullt vedlikehold (ref. tilstandsrapport fra Proconsult AS). Dette har man nå fått i fanget, og sitter igjen med et investeringsspørsmål som det må tas stilling til.

Hurdalsplattformen
Onsdag ettermiddag la Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Veum frem den fremforhandlede regjeringsplattformen, og det ble en lang kveld med lesning fra perm til perm. Mange ser at dette er et dokument for en ny kurs, mens noen var skuffet, for eksempel Andøya og Alta, over at politiske lovnader ikke var kommet med. Hele Hurdalsplattformen finner du her

For Måsøy kommune sin del er det flere spennende og positive punkter. Selv om jeg ikke kan ramse opp alt her, vil jeg trekke frem noen punkter som jeg umiddelbart noterte meg:

 • Sikre at lokalsamfunn som stiller sine naturressurser til disposisjon for utbygging, får mer igjen for det og sikres en rettmessig del av verdiskapingen, herunder gjennom endret skattelegging av vindkraft.
 • Videreutvikle ordningen med nasjonale turistveger.
 • Tilrettelegge for økt verdiskaping av kjøtt og biprodukt og økt satsing på kulturformidling og turisme basert på reindrift.
 • Forbedre fiskerikontrollen, herunder sikre mer kontroll på kaikanten.
 • Gjennomgå fordelingen av midlene fra Havbruksfondet, og øke kommunenes andel av inntekt fra fondet.
 • Sørge for at det kommunale inntektssystemet sikrer et likeverdig tjenestetilbud i hele landet.
 • Innføre en utjevningsordning som bidrar til jevnere nettleie i hele landet.
 • Utarbeide en helhetlig og forpliktende plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier i samarbeid med fylkeskommunene.
 • Gjøre fiskerihavnene til et statlig ansvar.
 • Sørge for at Kystruten daglig anløper de 34 anløpsstedene.
 • Gjøre tilgangen til høykapasitets internett til en rettighet på lik linje med strøm.
 • Satse på en kraftig forbedring av mobildekningen i hele landet og sikre mobildekning langs hovedferdselsårene både på land og sjø.
 • Sørge for landingsplasser for nye redningshelikopter ved sykehusene der det er behov.
 • Sikre ambulanseberedskapen, særlig der det er lange avstander til sykehus.

Mange av disse sakene har jeg jobbet med, både som ordfører og i samspill med Vest-Finnmark Rådet, og da er det ekstra gledelig å finne sakene igjen i Hurdalsplattformen.

«Politikk er vitenskapen om hvordan
hvem får hva, når og hvorfor»

Sidney Hillman

 

God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema