ordførerens hjørne 17

Ordførerens hjørne 17. desember

Julestemningen kommer sigende, men uro rundt smittespredningen gjør at man forbereder seg på ekstra årvåkenhet og beredskap i kommunene gjennom de neste ukene. Regjeringen har strammet inn og iverksatt flere tiltak som i alle fall skal vare til midten av januar.

Denne uka startet jeg med en hyggelig julefrokost og Santa Lucia-sang i barnehagen. Så var det tilbake til kontoret, og der ble det møte i valgnemnda, nettmøte med helseministeren, og møte med kommunedirektøren hvor vi snakket om saker til ukens kommunestyremøte og fikk satt møtedatoer for første halvår 2022.

Covid-19
Mandag ettermiddag og kveld gikk til møte med helseministeren, og å følge med på pressekonferansen fra regjeringen. Nye og kraftige tiltak settes inn for å dempe smittespredningen, og som statsministeren sa; nå er det alvor. Tirsdag morgen ble det møte med både statsforvalteren om den forestående vinterfiskesesongen, samt møte i vår egen beredskapsledelse om hvordan tiltakene berører vår drift.

Følgende er verdt å merke seg:

 • Det er påbud om munnbind hvis du ikke klarer å holde 1 meter avstand, på alle innendørs arrangement, og i én til én tjenester, samt i taxi.
 • Skole/SFO/barnehage går over fra grønt nivå til gult nivå.
 • Rådhuset er stengt i tråd med tidligere praksis. Dette betyr at publikum henvender seg til kommunen og får tilvist saksbehandler – som deretter følger opp henvendelsen. Ved behov for fysisk møte avtales dette med saksbehandler og besøket registreres. 
 • I utgangspunktet er det Teams som benyttes for gjennomføring av møter, for å redusere antallet nærkontakter.
 • Ordføreren har i utgangspunktet hjemmekontor, men er tilgjengelig på både telefon og e-post.

Tiltakene som er iverksatt av regjeringen finner du her: Nasjonale råd og regler - regjeringen.no
For gjeldende forskrift om smitteverntiltak i Norge finner du alt her: Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) - Lovdata

Korona-vaksinering
Vi har en fantastisk gjeng innen helse som står på for at vi skal få vaksinert våre innbyggere med både første, andre og tredje dose. Vi har alle fått med oss viktigheten av vaksine, og kommunens helsearbeidere gjør en formidabel jobb for at du og jeg skal få de anbefalte dosene.
Det er nå besluttet at man kan kutte ned på tiden mellom andre og tredje dose til 4,5 mnd. for de over 45 år, så nå er det bare å møte opp for drop-in vaksinering.
25,5 % i aldersgruppen 45-64, mens 80,1 % av de over 65 er vaksinert med dose 3

Datoer/tidspunkt for vaksinering i Polarhallen:
22. desember kl. 09:00-14:00 og 17:00-19:00
28. desember kl. 11:00-13:00 og 17:00-19:00
6. januar kl. 11:00-13:00 og 17:00-19:00
12. januar 11:00-13:00 og 17:00-19:00

Vinterfiskesesongen 2022
Statsforvalteren inviterte kommunene og bransjeorganisasjoner til informasjon og samtaler rundt tiltak og planer i forkant av vinterfiskesesongen. Det forventes et stort antall sesongarbeidere som kommer fra utlandet, og industrien forbereder seg med både smitteverntiltak og karanteneordninger. God kontroll på grensene er viktig, for at kommunene skal kunne ha kontroll med hvem som kommer inn til kommunene for å arbeide i vinter. Det ventes inn 4-5000 sesongarbeidere i Troms og Finnmark, og det er viktig at vi har god dialog med bedriftene for at disse ikke skal bli rammet av smitte og nedstenging i den viktigste tiden av året.

Kunnskapsgrunnlaget for Kystbarnas beste
Tirsdag møttes flere faginstanser i kommunen for å gjennomgår kunnskapsgrunnlaget for prosjektet¨
«For kystbarnas beste». Ordføreren var også invitert til møtet, hvor vi gjennomgikk planprogrammet for å kontrollere og forankre dette hos de som skal jobbe med utfordringene og mulighetene som ligger i kunnskapsgrunnlaget.
Det ble et fint møte med mange gode diskusjoner, og jeg ser virkelig frem til å følge prosessen frem til sluttresultatet foreligger.

Kommunestyremøte
Torsdagen var det i kommunestyremøte, et møte som tok 8 timer før vi var i mål. Desembermøtet er i utgangspunktet et budsjettmøte, men også mange andre saker skulle behandles. Noen av sakene som ble behandlet var:

 • Handlingsdelen for kommuneplan 2022 – idrett og fysisk aktivitet ble vedtatt med prioritering av tuftepark ved Havøysund stadion og sanitæranlegg ved dagsturhytta.
 • Måsøy sokn fikk inndekket sitt merforbruk på kr. 711.017 som de har opparbeidet seg over flere år. I tillegg ber man soknet om å komme tilbake med en vedlikeholdsplan, vurdering av framtidig bruk, samt kostnader for fremtidige vedlikeholdsbehov.
 • Kjøp av ny arbeidsbil til uteetaten.
 • Det skal gjennomføres en tilstandsanalyse av kommune bygg etter prioritert liste
 • Vi skal i gang med mulighetsstudier/forprosjekt for skolebygg på Gunnarnes og i Havøysund.
 • Det skal gjennomføres en rekke klima- og ryddetiltak i kommunen, blant annet en stor ryddeaksjon i distriktene til sommeren.
 • Hallvika industriområde skal igangsettes.
 • Det ble valgt nytt ungdomsråd og nytt styre til Måsøy Næring og Havn KF
 • Det ble vedtatt et høringsinnspill vedr. forskrift om skytefelt i sjø.
 • Måsøy Næring og Havn KF fikk vedtatt sin nye logo og profilhåndbok.

Budsjettbehandling
Vi har i lang tid manglet folk i administrasjonen, og dessverre har dette også gått ut over prosessen med budsjettarbeidet frem mot kommunestyremøtet i desember. De som har vært på kontorene har hatt mer enn nok å gjøre siden i sommer, så dette handler ikke om arbeidsinnsats, men om kapasitet.
Kommunestyret måtte jobbe seg igjennom budsjettet uten å ha helt oversikt over resultatet i driften, noe som selvsagt er en utfordrende manøver. Allikevel landet man budsjettet med små endringer. Noen av vedtakene:

 • Administrasjonens forslag om å bruke av disposisjonsfond til enkelte prosjekter ble omgjort til, på godt norsk; få inn tilbud ført, og kom tilbake til politikerne for å be om finansiering.
 • Som nevnt fikk soknet dekket inn sitt opparbeidede merforbruk.
 • Fritidsklubben fikk 40.000,- til nytt biljardbord
 • Det ble på ny bevilget 1,5 mill. til veier i distriktet, etter forslag fra Senterpartiet, og jeg har allerede snakket med kommunedirektøren om at det må en kartlegging og en plan på plass for at vi skal komme i gang med dette arbeidet. Nå har vi ventet lenge.
 • Tufteparken fikk en ekstrainvestering
 • Nærradiobygget ble vedtatt solgt etter forslag fra Høyre.
 • Det ble vedtatt justering av ordførers godtgjørelse, samt at godtgjørelsene for politikere i Måsøy kommune skal forskriftsfestes og offentliggjøre.

Vi kan vel si at vi har et kommunestyre som er veldig enig om det aller meste, og det var kun sakene om veier i distriktet og ordførergodtgjørelsen som ikke fikk enstemmige vedtak.

Styringsgruppemøte arealdel
I dag var det møte i styringsgruppa for kommuneplanens arealdel. Det er mange spørsmål som må avklares før høringsrunden, og vi har derfor ei styringsgruppe som diskuterer og gir innspill til arealplanleggerne. Dette er et viktig arbeid, som vi også skal bruke god tid på for å avklare konfliktområder før endelig vedtak av arealplanen. Vi jobber parallelt med områder i både sjø og på land. I dagens møte hadde vi opp tema om landingsplass for det nye redningshelikopteret, som krever større plass – lengre unna bebyggelse og andre hindre.
Vi hadde også oppe områder der man ønsker å utvide bebyggelsesområder, men som det har dukket opp konflikter med f.eks kulturminner.
I tillegg startet vi på en vurdering av omsøkte områder for oppdrett, men her rakk vi ikke å bli ferdig i dagens møte. Neste møte i styringsgruppa blir 27. januar.

«Dyrk det som er bra 
– ikke bruke mye energi på det du ikke er god til.»
Nils Arne Eggen

Jeg ønsker dere alle ei riktig god jul og et godt nytt år.
Neste ordførerens hjørne kommer 7. januar 2022

Bernth R. Sjursen

Skjema