Ordførerens hjørne 17

Ordførerens hjørne 17. juni

Ei utfordrende og spennende uke nærmer seg helg, og som vanlig har det vært mange ting på ordførerens agenda.

Vi har i lang tid slitt med å få på plass regnskapet for 2021, men mandag ble det endelig levert fra administrasjonen til revisoren. Selv om regnskapstallene er levert, så er det enda noen detaljer som mangler i avslutningen av årsregnskapet. Det er den største utfordringen vi har nå.
Vi rekker ikke å behandle regnskapet politisk innen fristen, og jeg har derfor vært i kontakt med Statsforvalteren for å diskutere løsninger. Det drypper noen tall – fra gud vet hvor – som gjør at media skriver om både tall for 2021 og budsjett for 2022. Kommunal Rapport skrev denne uka at vi har et netto driftsresultat på 1,9 %. Da tenker jeg bare, ja vel. Det er vel der vi ligger i forhold til den siste rapporteringen jeg har fått, men jeg velger allikevel å vente på revisjonens vurdering og verifisering før jeg ønsker å si noe om fjorårets regnskap – som i alle fall først må leveres komplett fra kommunen.

Konstituert kommunedirektør
Det meste spennende før denne uka har vært om vi klarte å få konstituert en kommunedirektør, for ikke å snakke om debatten og vedtaket på Stortinget om fylkesoppdeling.
Bjørg-Mette Giæver ble i ekstraordinært kommunestyremøte sist mandag konstituert som kommunedirektør, med rådmann i Hammerfest, Leif Vidar Olsen, som god og trygg mentor.
Fred R. Johansen hadde som kjent sin siste arbeidsdag hos oss 7. juni, og vi må nå i gang med rekruttering av ny. I tiden frem til ny kommunedirektør er ansatt vil Bjørg-Mette ha rollen som kommunens øverste administrative leder. Jeg ser lyst på hverdagen, selv om vi har en lang vei å gå før alle brikkene faller på plass - der de skal være.
Vi bretter opp ermene, og gjør oss klar til en ny sommer og høst på leting etter kommunedirektør. Kanskje finner vi den lokalt – det kan jo være noen som leser dette, og får lyst til å ta en prat med ordføreren om mulighetene.

Formannskapsmøte
Tirsdag var det formannskapsmøte, der vi diskuterte økonomi/regnskap og fikk 1. tertialrapportering og budsjettregulering. Økonomisjefen kunne fortelle at vi i inneværende år vil få drøyt 28 mill. i ekstra inntekter, samtidig som man beregner at vi får drøyt 27,5 mill. i økte utgifter. 16,7 av disse er såkalte stabiliseringsmidler som man har lagt inn i budsjettet for å styre mot et strammere driftsbudsjett. Det tillates ikke å legge inn uspesifiserte tiltak i budsjettet, og beløpet må derfor fjernes – og fremkommer da som en kostnad. Det må også justeres for overføringer/finansiering over drift og investering iht. til hva som tillates i kommuneregnskapet. Her må vi virkelig jobbe, både politisk og administrativt for å få kontroll på driftsøkonomien. Fondene våre er ikke utømmelig, og det er stort sett bare økt innbyggertall som kan gi oss merinntekter. Derfor må vi fortsette å se på kostnadssiden.
I møtet snakket vi også om tjenestetilbud, utlysningstekst for stillingen som kommunedirektør, kommunedelplan Oppvekst i Måsøy, og veivedlikehold i distriktet.
Administrasjonen kunne fortelle at man ser for seg at vedlikehold av veier på Ingøy, Rolvsøy og Måsøy skal gjennomføres i år.

Fylkene splittes
Den 25. februar bestemte fylkestinget at Troms og Finnmark skal splittes igjen. Voteringen viste da 39 for og 18 imot. Etter dette har det vært mye spenning og debatt om fylkeskommunene, fylkestilhørighet, tjenestetilbud og fagmiljø, avstander, osv. Stortinget behandlet som kjent saken denne uka, som ventet endte voteringen opp med flertall for oppsplitting av de fylkene som ønsket det. Like etter kl. 15.00 tirsdag bestemte Stortinget at storfylkene Viken, Vestfold og Telemark, og Troms og Finnmark splittes opp igjen 1. januar 2024.

Spillemidler til Havøysund
Fylkesrådet har denne uka fordelt spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Troms og Finnmark. Totalt var det kommet inn 199 søknader, hvorav 87 fikk innvilget hele eller deler av søknadsbeløpet. Fra potten til nærmiljøanlegg har Havøysund IL fått innvilget kr. 600.000,- til en planlagt aktivitetspark/tuftepark.

Beredskapsøvelse
«Det er brudd på vannledninga over sundet. En båt har dratt anker langs bunnen og slitt av ledninga. Reserveledning er ikke i drift».
Dette var meldinga beredskapsledelsen mottok onsdag formiddag, når vi samlet oss til øvelse i møterommet. Jeg synes øvelsen ble veldig reell, da oppgaver ble fordelt og man begynte å kontakte eksterne ressurser for å finne feil og finne løsninger for alternativ vannforsyning til øysiden i Havøysund. Hva er viktigst, hvor lenge har vi vann, hvem kan reparere vannledninga, hva skjer hvis vi stenger vannet fullstendig i Havøysund? Slike situasjonsøvelser er viktige og lærerike, både for å øve på samhandling og rollefordeling i beredskapsledelsen, teste ut varslingsrutiner, kartlegge eksterne ressurser, og finne hull i våre beredskapsplaner.

Apropos rørledning.
Midt i beredskapsøvelse fikk jeg melding om at avløpsledningen fra Havøysund Fisk AS var reparert. Her har det beklageligvis vært mye utslipp av slog og graks som har samlet seg i båthavnene våre, til stor irritasjon for båteiere. Nå får vi håpe på en fin sommer med rene båter, kaier og fortøyninger.

Ny reiselivsstrategi 2023 – 2033
Troms og Finnmark Fylkeskommune arrangerte et webinar for politisk og administrativ ledelse i alle kommuner/regionråd i Troms og Finnmark i går, hvor de fortalte om arbeidet med ny reiselivsstrategi. Strategiutviklingen skal pågå helt frem til vedtak i fylkestinget i desember 2022.
Hovedmålene for strategien er at den skal bidra til å nå målene i den politiske plattformen «Et sterkt nord», og den skal fungere som et styringsdokument for Troms og Finnmark. Prosessen skal bidra til økt kunnskap og samhandling mellom aktørene i regionen, og strategien skal være godt forankret i hele regionen og i reiselivsnæringen.
Fylkeskommunen ønsker å ta rollen som samfunnsutvikler, og vil bidra med en strategisk retning til samfunnsutvikling, tilpasset regionale og lokale forhold. For å lykkes med reiselivsstrategien må man mobilisere både privat sektor, kulturlivet og lokalsamfunn.
Klimaavtrykket i reiselivsnæringen skal ned, mens alt annet skal opp; verdiskapning, ringvirkningseffekt, gjestetilfredshet, attraktive lokalsamfunn og fornøyde innbyggere.

Voice of the Arctic Coast
I det siste har flere personer lest inn faktafortellinger om forskjellige destinasjoner i kommunene Hammerfest og Måsøy, i en egen del av destinasjons-Appen Voice of Norway. I dag kl. 10.00 lanseres endelig «Voice of the Arctic Coast» med en demonstrasjonstur som starter ved Rådhuset. Last ned Appen Voice of Norway, og kast deg ut på opplevelsesturer i kommunen.

Neste uke
Mandag er det dåp av «Hollendaren» i Vadsø
Onsdag blir det utdeling av fagbrev på rådhuset
Torsdag har vi siste kommunestyremøte før sommeren

«Sterke inntrykk – med små avtrykk»
Nasjonal reiselivsstrategi 2030

God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema