Ordførerens hjørne 18

Ordførerens hjørne 18. november

«Leve hele livet» - eller som vi sier i Måsøy kommune; «leve godt – leve lenge».

Denne uka har jeg hatt et par dager med influensakropp på sofaen hjemme, og da brukte jeg noe av tiden på å følge en konferanse om kvalitetsreformen «Leve hele livet» på nett. Dette var inspirerende, og ga meg mange ideer til hvordan vi kan se de eldre, legge til rette for de, og bruke deres ressurser. For de er en ressurs! De har tid, og de ønsker å bidra både i arbeidslivet og som frivillige i lag og foreninger.

Man tar gjerne utgangspunkt i tjenestene når man vurderer boliger og hjelpemidler, og kaller det alderstrapp. Hva om vi kaller det mestringstrapp? Kan man tilrettelegge for økt mestring hjemme, og på den måten gjøre det mulig for de eldre å bo lengre hjemme hos seg selv? Personlig synes jeg «Mestringsbolig» klinger bedre enn eldrebolig og omsorgsbolig.

Hva med utearealer og offentlige bygg og områder, er det noe som hindrer de eldre å benytte seg av dette? Kan vi bidra til å gjøre hverdagen enklere? Har vi nok møteplasser og tilbud for de eldre?

Mandagsmøte
Administrasjonen er godt i gang med budsjettet for neste år, og skal straks ha et forslag klart og i balanse.
I møtet diskuterte vi tekniske løsninger for overføring av kommunestyremøtene, og konkluderte vel med at lydutstyret som vi har brukt tidligere er en for dårlig løsning. Kommunedirektøren har sett på flere løsninger, og vil komme tilbake med et forslag til et bedre alternativ for oss.

Hovedutvalg teknisk, utvikling og miljø
Mandag gjennomførte hovedutvalget møte med flere saker på agendaen.

  • Det ble gitt dispensasjon til midlertidig masseuttak i Garpholmvika, inntil reguleringsplanen er vedtatt – med en tidsbegrensning til 30.06.23.
  • Utvalget innvilget konsesjon på erverv av ideell andel 1/1 med Gnr. 2 Bnr. 212 på Rolvsøy.
  • Utvalget innstilte på at man skal i gang med tilstandsanalyse av utvalgte kommunale bygg. Denne saken skal videre til kommunestyret.
  • Utvalget fikk en informasjon/gjennomgang av økonomi og stillingshjemler innen deres ansvarsområde.

Kommunedirektør
Ved søknadsfristens utløp hadde vi fått inn 8 søknader, og vi har startet jobben med å plukke ut kandidater som kan være aktuelle. Vi planlegger førstegangsintervju i neste uke, så får vi se om vi finner kandidater som kan være med videre i prosessen. Jeg er alltid optimist, og håper selvfølgelig at vi nå kan finne vår fremtidige kommunedirektør.

Formannskapsmøte
Tirsdag var det formannskapsmøte, og vi fikk en god gjennomgang av regnskap og økonomiske utsikter. Vi har våre utfordringer, men vi skal klare å løse dette ved hjelp av godt samarbeid mellom politikere og administrasjonen. Vi må bruke fondsmidler for å få kontroll på økonomien, og vi må gjennom struktureringer i kommunen for å få på plass en bærekraftig drift og økonomi. I møtet innstilte vi også på en ny, rettferdig og forutsigbar lønnstrapp for sykepleierne som jeg håper skal hjelpe oss med rekruttering og stabilisering. Denne typen lønnstrapp har jeg bedt administrasjonen om å utrede for alle fagfeltene i kommunen.
Kommuneplanens arealdel skal snart ut på høring, og da er dette på en behandlingsrunde i alle hovedutvalgene, formannskapet og endelig kommunestyret. Før behandlingen i kommunestyret vil ordfører og kommunedirektør ha et informasjonsmøte med Eldrerådet, Ungdomsrådet og Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Politiråd
Torsdag møttes kommunedirektør, politiet og ordfører til det vi kaller Politiråd. Politiråd avholdes to ganger pr. år, og er et uformelt informasjonsmøte hvor vi diskuterer alt fra trafikkutfordringer til voldsepisoder i kommunen. Felles mål for både kommunen og politiet er trygge, gode nærmiljø. Politiet i Måsøy har iverksatt nye tiltak og tatt i bruk nye verktøy for både forebygging og kontroll. Patruljering på ettermiddag/kveld, og rus-/trafikkontroll har høy prioritet. Man er også opptatt av at trafikanter har respekt for trafikkskilt, både når det gjelder parkering og ved kjøring på gang- og sykkelveier. For disse trafikkovertredelsene har politiet skrevet ut mange bøter i løpet av året.

Befolkningsutviklingen
Denne uka kom innbyggertallene fra SSB for 3. kvartal, og det var en underlig – og for så vidt gledelig lesning å dykke ned i tallgrunnlaget.
Fra å være så lavt som 1119 innbyggere i sommer, gikk vi inn i 3. kvartal med 1131. Når man gjør opp 3. kvartal er vi gått tilbake til 1128. Hva er årsaken til dette. Døde og fødte gir ikke store utsalg, men at vi har folk som beveger seg både inn og ut av kommunen er noe vi må se nærmere på. Vi har 5 som går under kategorien innvandrer (flyttet fra et annet land) og 1 som har utvandret. Så snakker vi mye om at folk flytter, og har stort fokus på dette. Dette kvartalet gjelder det 26 personer. Hvorfor? Det skulle jeg gjerne likt å visst, og sett om vi kune gjort noe for å motvirke denne utflyttingen. Det som er virkelig gledelig er at i løpet av dette kvartalet har 20 personer flyttet til Måsøy kommune. Dette må vi løfte frem. Det er faktisk ikke slik at folk bare flytter fra kommunen, men mange flytter inn. Her har vi som innbyggere en viktig rolle å ta disse godt imot, slik at de finner seg til rette hos oss. I sum har vi dessverre tapt 3 innbyggere, så får vi sammen jobbe for at neste kvartal skal gå i pluss. Kan du bidra til dette?

Ukens gladsak
Jobben med renovering av bassenget er tildelt Byggtorget Havøysund, og det er en glede å fortelle at ferdigstillingsdato er satt til 16. desember. Firmaet har i tillegg fått oppdraget med utbedring av samfunnsalen. Arbeidet på samfunnsalen starter straks jobben med bassenget er ferdig. Nå håper jeg vi endelig får satt en sluttstrek for alle utfordringene vi har hatt, og at ungene endelig kan få benytte bassenget til svømmeopplæring.

Neste uke
Første intervjurunde med aktuelle kandidater til kommunedirektørstillingen.
Informasjonsmøte med våre lovpålagte kommunale råd om kommuneplanens arealdel
Representantskapsmøte PPD Midt-Finnmark
Strategisamling Måsøy Næring og Havn KF
Representantskapsmøte Interkommunalt Arkiv Finnmark
Møte med PERLA-festivalen
Kommunestyremøte
Kveldsmøter med Samferdselsministeren og Fiskeri- og havministeren

«De gamle har kommet for å bli»
Ukjent

God helg.
Bernth R. Sjursen

Skjema