ordførerens hjørne 18

Ordførerens hjørne 18. september 2020

Tenk å være så heldig å bo i en kommune som er så rik på muligheter for friluftsliv og bolyst. Sist helg var jeg sammen med en gjeng gode kompiser på rypejakt Rolvsøy. Ei slik jakthelg, som fylles med historier og gode minner hvert år, er for meg virkelig trivsel og bolyst, selv om det ikke ble fugl på meg denne gangen.

Koronafri sone
Legekontoret skal være smittefri sone, hvor rutiner skal sørge for at besøkende ikke utsettes for risiko. Det betyr at du som pasient også må gjøre et veldig viktig tiltak; ikke møt opp på legekontoret hvis du har luftveisproblemer/-symptomer. Kontakt legekontoret pr. telefon, og informer om at du har slike symptomer. Du vil da bli veiledet og undersøkt på et egnet sted.

Retten til omsorgsdager
Regjeringen innførte denne uken en egen ordning der foreldre får omsorgsdager ved behov hvis skoler og barnehager blir «koronastengt», selv om de allerede har brukt opp den vanlige kvoten for omsorgsdager. «Retten til omsorgspenger ble utvidet i vår og justert i sommer. Alle foreldre har fått full årskvote for siste halvår av 2020, fra 1. juli til 31. desember. Dersom det kommer lokale utbrudd og stengninger etter at kvoten er brukt opp, får foreldre flere omsorgsdager».

Politivedtekter
Det ble denne uka vedtatt å sende kommunens reviderte politivedtekter ut på høring. Forslaget om politivedtekter er utarbeidet i dialog med Politiet i Måsøy, og skal i henhold til regelverk legges ut til offentlig høring og ettersyn, før de vedtas i kommunestyret.

Rødrev til bry
Vi har i lang tid hatt et stort og økende antall rødrev i Havøysund, noe som har gjort at folk føler seg utrygge. Spesielt de som har små barn som ønsker å leke ute.
I løpet av sommeren ble noen rever «tatt ut», men fortsatt ønsker man å få ned bestanden.
Det er ikke mulig å gå på jakt etter rev inne i sentrum, men det er engasjert jegere med kompetanse og egnet utstyr/våpen for denne jobben.
Det viktige her er at observasjoner av rev meldes direkte til jegerne. Ta da kontakt med Arnt Helge Knutsen på mobil 95112033. En jeger vil da oppsøke området hvor reven(e) er observert.

Flaggreglement
Ordfører har bedt administrasjonen om å gjennomgå og revidere kommunens flaggreglement, for å tilpasse dette dagens samfunn. Politikerne må, med bakgrunn i saksutredningen, vurdere både norske, samiske og kvenske flaggdager, samt ta stilling til om kommunen skal flagge på den internasjonale kvinnedagen 8. mars, Nordens dag 23. mars, og med prideflagget under pride.
Et endelig vedtak av reglementet gjøres av kommunestyret.

Formannskapsmøte
Denne uka har formannskapet (FSK) hatt møte, hvor man gjorde noen spenstige og fremtidsrettede vedtak som jeg vil trekke frem her:
Sak 56/20: Formannskapet ber kommunestyret om å gjøre et vedtak som lyder: «Kommunestyret vedtar at det skal satses på bredbånd-forbindelse til Rolvsøy».
Sak 57/20: Formannskapet innstilte til kommunestyret om å gjøre et vedtak om at 25 % av fondsmidlene fra Havbruksfondet skal forvaltes av Måsøy Næring og Havn KF, og brukes til næringsutvikling etter vedtekter.
Som ordfører er jeg meget tilfreds med at formannskapet er med på å sende så sterke signaler om satsing på både næringsutvikling og infrastruktur. Dette vil gi et løft for hele kommunen.

Et godt oppvekstmiljø?
Folkehelseinstituttet har gitt ut en «oppvekstprofil» for kommunene, som tar for seg hovedtrekkene; familie og nærmiljø, skolegang, psykisk og fysisk helse, integrering, og økonomiske levekår.
Dessverre mangler mye informasjon fra Ungdataundersøkelsen, noe som kan skyldes at man ikke har gjennomført denne undersøkelsen i perioden 2017-2019 i Måsøy kommune, men noe kan man lese ut fra den øvrige kartleggingen på 30 punkter:
Vi har en høyere andel barn av enslige forsørgere, større frafall i videregående skole, høy andel av psykiske symptomer/lidelser, og overvekt/fedme i aldersgruppa 0-17 år enn gjennomsnittet i landet.
På flere områder er vi ganske lik andre steder i landet, noe vi finner igjen i mestringsnivå i lesing og regning på 5. klassetrinn, barn (0-17 år) som bor trangt, muskel og skjellet, og vaksinasjonsdekning.
Hvis jeg som ordfører skal konkludere noe ut fra dette, så er fysisk aktivitet og psykiatri noe som bør løftes enda høye opp på dagsorden. Et godt og dekkende ord for dette er folkehelsearbeid.
Vi må også sørge for gode tilbud og løsninger innen videregående opplæring, slik at ungdommen vår tar utdannelse – og gjerne kommer hjem. Hva mener eller tror du er årsaken til at elever dropper ut?

Folketallsutvikling – eneste måleparameter?
Jeg har spurt både eldre og unge, «innfødte», tilflyttere og fraflyttere. Hva er viktig for deg for å leve og bo i Måsøy?
Trygg jobb, kulturtilbud og helse går ofte igjen – og det er også mitt viktigste budskap som politiker: Vi må ha næringsutvikling, skape bolyst, og tilby gode helse- og oppveksttjenester.
Midt oppi dette dukket det opp en sak hos NRK som gjorde meg nysgjerrig - til og med litt forundret. Med sakens hovedbudskap om at man bør forsone seg med fraflytting i distriktene, og ikke sette seg urealistiske mål om å snu trenden, kjente jeg at dette tente noe i meg.
Selv om det kan være vanskelig å snu trenden, vil jeg alltid følge en tro om at det er mulig.
Jeg vil aldri forsone meg med en nedadgående trend. Stabilt folketall, ja, men ikke synkende!
Artikkelen sier allikevel noe viktig, noe om at man ikke skal sette seg mål om å øke folketallet.
Det tror jeg er essensen for å jobbe med samfunnsutvikling. Ikke tell innbyggere, men mål tjenestetilbudet.
Jeg frister meg til å sitere noen ord fra meg som stod i iFinnmark 10. oktober i fjor: «Han lover innbyggerne at han vil jobbe for næringsutvikling, tilrettelegging for boliger, samt passe på at både barn og eldre får de tilbudene de har krav på – og kanskje enda litt til.
– Vi skal trives i Måsøy, vi skal ta vare på hverandre, og vi skal ønske alle velkommen til oss, enten det er turister, nyfødte barn, eller tilflyttere fra inn- og utland.»
Etter snart et år på kontoret blir det mer og mer tydelig for meg at jobb, kultur, helse og skole er nøkkelen til det gode liv i distriktene – uansett hvor mange vi er. Så får friluftsliv, naturopplevelser, og god tid uten kø og stress bli en herlig bonus.
Det viktigste av alt: gode tjenester til innbyggerne, og innbyggere som trives og snakker om det, vil alltid bli oppfattet som positiv markedsføring. Artikkelen kan leses her
.
 

«Det ska sannelig mykje folk tel her i Nord-Norge
førr å opprætthoilde ei sånn stabil frafløtting.»

Arthur Arntzen

God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema