Ordførerens hjørne 19

Ordførerens hjørne 19. februar

Vi har passert midten av februar, og dagene blir lengre og lysere. Tiden går fort, og plutselig er det sommer – og da kommer sommerskuta fra NRK.

NRK har i flere år produsert sakte-TV, og i år gjør de det for fulle seil fra praktskuta Statsraad Lehmkuhl. Det hele starter i Havøysund 6. – 7. juli, og jeg er allerede blitt kontaktet av NRK om tips til innhold til sendingene.
Hva er spesielt med Havøysund og områdene rundt – det som ikke står i turistbrosjyrene, men det som er unikt og spesielt? Den gode historien, det spesielle stedet, den spesielle opplevelse, det vi ikke må bli skuffet over at vi ikke fikk fortalt? Du sitter selvsagt på mye informasjon som ordføreren ikke alene klarer å grave frem, så da behøver jeg hjelp.
Ring meg gjerne på 473 32 407 eller send meg en e-post på ordforer@masoy.kommune.no så formidler jeg dette til produksjonen.

FIMIL
Forrige uke avsluttet jeg i eiermøte med Finnmark Miljøtjeneste, der vi diskuterte økonomi, tjenestetilbud, fremtidig forretningsstrategi for selskapet, og «datteren» Rask AS.
Disse to selskapene tar seg av husholdnings-, næringsavfall og slam fra eierkommunene, og sørger for sortering og videresender for gjenbruk og forbrenning. Det er både inntekter og kostnader innenfor avfallshåndtering, og som forbruker må vi ha gode løsninger. Selskapene er inne i en prosess hvor man ser på forskjellige løsninger, og se på hvilke muligheter man har for avsetning av avfallet som man henter inn. Det er også en stor konkurranse på dette området, og flere kommuner valgte tidligere å etablere et samarbeid om selskapet FIMIL, men man må hele tiden vurdere hvor omfattende denne tjenesten skal være. 

Når vi er inne på avfall; jeg har fått en forespørsel om et innsamlingspunkt for glass i sentrum. Dette har jeg tidligere, og jeg har nå har bedt administrasjonen om å følge opp dette.

Covid-19
I ukens møte gjennomgikk vi noen punkter fra covid-19 kontroll som har vært gjennomført. Kommunen bruker et eksternt firma for å kontrollere av smitteverntiltakene er tilstrekkelig i kommunen, da spesielt i butikker og serveringssteder.
Vinterferien står for døren, og regjeringen har utarbeidet noen råd for hvordan vi kan planlegge og gjennomføre ferien. Rådene finner du her.
Vi har som kjent utfordringer med sykefravær og liten tilgang på vikarer i skole/barnehage, og som ordfører har jeg tatt dette opp videre med kommunedirektøren. Dette er akutte utfordringer som vi ikke kan planlegge for, men vi må ha gode løsninger hvis slike ting oppstår.

Når det gjelder testing i kommunen ber vi om at innbyggerne er oppmerksomme på symptomer, og at man er ekstra varsom hvis man har vært på reise i områder med stort smittetrykk.
I testbua bak Daltun kan alle som ønsker det få gjennomført en hurtigtest, alle hverdager kl. 12.00. Du behøver ikke henvisning fra lege, og det anbefales at du kommer dit i bil.
Vi er startet med vaksineringen av innbyggere som ikke bor på institusjon, og med det tempoet vi får vaksiner tilsendt fra regjeringen antar man å være ferdig med vaksinering av befolkningen i Måsøy Kommune til sommeren.
I løpet av denne uken vil vi forhåpentlig være ferdig med vaksinering (de som har takket ja) av gruppene: sykehjem, Daltun, hjemmetjeneste og over 85 år.
Når kommunen får tilsendt større mengder med vaksiner, så er det utarbeidet en plan for massevaksinasjon av befolkningen.

Mandagsmøte
I denne ukens møte med varaordføreren og kommunedirektøren snakket vi blant annet om arbeidet med «kommuneplanens arealdel» og «kommuneplan barn og unge».
Vi diskuterte også om hvordan vi kan finne løsninger på personellmangel i skole og barnehage, og hvordan vi skal fortsette jobben med Måsøy kulturbygg og museum.
Jeg ser også at det er noen utfordringer på saksbehandlingskapasitet i administrasjonen, men dette skyldes ikke covid-19. Dette skyldes rett og slett at kommunen er dimensjonert for «spinkel» i forhold til utredninger og klargjøring av saker til politisk behandling, og dette gjør både innbyggerne og meg som ordfører utålmodig. Kommunedirektøren og staben er heldigvis i gang med prosessen hvor man ser på organiseringen, og jeg håper at vi i løpet av noen måneder kan se resultater av dette.

Møte med Statsforvalteren
Tirsdag var det møte med Statsforvalteren, hvor vi ble oppdatert på covid-19, næringsliv og konsekvenser av tiltak.
I storfylket har vi i dag 7433 arbeidssøkere, hvorav mange av disse er under 30 år, og har lav utdanning. Dette skaper utfordringer for NAV, og man har i det siste sett at fiskeindustrien har fått ufortjent kritikk for at man ikke vil ta inn «hvem som helst» for å jobbe i bedriftene i høysesongen.
Å jobbe i fiskeindustrien krever selvfølgelig også en kunnskap og erfaring, og når grensene stengte var det ikke bare å knipse frem lokal kunnskap og arbeidskraft.
I møtet tok man opp spørsmålet om ikke disse arbeiderne er samfunnskritisk personell, all den tid dette er viktig for både matproduksjon og mattransport.
For å ta et lokalt eksempel, som ble nevnt av Sjømat Norge i møtet, så vil TOBØ-Fisk i Havøysund mangle 30 personer i produksjonen i mars – hvis man ikke åpner grensene for arbeidsinnvandring. Det kan vel kalles kritisk personell for denne bedriften, og for en del av matproduksjonen i landet.

LOSA
Denne uken har jeg hatt besøk av både lokale og fylkeskommunale representanter fra opplæringsordningen «Utvekslings-LOSA». Vi i Finnmark kjenner dette som LOSA, men etter sammenslåingen av fylkene dro man med seg utvekslingsbegrepet fra Troms.
Vi fikk snakket om både utfordringer og muligheter innenfor LOSA, og som tidligere leder i privat næringsliv ser jeg mange muligheter for å rekruttere lokale ungdommer via denne ordningen. Det at ungdommen ønsker å reise bort allerede etter 10. klasse gjør at man har utfordringer med å rekruttere til denne ordningen. Oppfordringen min må være at bedrifter, kommune, foreldre, elever og skolens rådgiver samhandler om utdanningsmuligheter på LOSA. Selv om ikke et ønsket tilbud finnes i dag, er det absolutt mulighet for å finne løsningene. Da må vi snakke sammen, og jeg bidrar gjerne.

En kaffekopp med Finnmark kraft
Mot slutten av uka hadde jeg besøk av Finnmark kraft, hvor vi snakket om tekniske løsninger og infrastruktur som; veier, arealer, strøm, fremtidige driftsløsninger, turløyper osv. Et hyggelig møte over en kopp kaffe, hvor ordføreren fikk litt informasjon i forbindelse med re-etableringen.
For ordføreren er slike uformelle møtepunkt en hyggelig arena å snakke om prosjekter som planlegges eller pågår i kommunen, og å kunne spille inn – og sjekke ut tanker om løsninger og tilbud som må ivaretas for innbyggerne.

Fiskerinytt på kaikanten
Onsdag hadde jeg ei hyggelig stund i ei egnebu, sammen med to åttiårige fiskere, hvor jeg fikk en oppvisning i kunnskap om fiskerier, tiden før, dagens forvaltning og utfordringer, og tanker om fremtidens fiskerinæring i nord. Jeg er mye på kaiene og i buer for å snakke med fiskere, og liker å følge med på «fiskerinytt» på kaikanten. Det er der man får førstehånds informasjon om livet på havet, hvordan fiskeriene er, prisnivået på både fisk og rettigheter, og ikke minst hvordan fiskeripolitikken fungerer i praksis.

FOT-ruter
De fleste flyrutene i Norge drives kommersielt. Men for å sikre et godt flytilbud over hele landet kjøper staten transport på flyruter det er vanskelig å drive lønnsomt for selskapene.
FOT-rutene, som hovedsakelig flys i Nord-Norge og på Vestlandet, skal fra april neste år overtas av fylkeskommunene. Torsdag var kommunene invitert til et møte hvor vi fikk informasjon om prosessen så langt, og fikk gitt noen innspill. Selv om vi ikke har flyplass, så er vi bruke av flyplassene rundt oss. Når flytilbudet skal inngå i et helhetlig samferdselstilbud fra fylkeskommunen, så spilte jeg inn i møtet viktigheten av at det er mulig å reise med buss, og rekke fly – eller å rekke buss når man lander. Flyselskapene kan selvfølgelig endre rutetider «over natta», mens bussrutene kun kan endres med 4 måneders varsel. Også sommerruter er viktige for turisme, og det er viktig at man ikke får en lavere frekvens på flyruter på sommeren. Til slutt er man opptatt av pris på billetter, og fylkeskommunen ser på alternativer for prising, men som det meste som er overført fra stat til fylker, så er har man også en underdekning her.

Folkehelseprofilen 2021
Folkehelseinstituttet (FHI) utgir årlig en folkehelseprofil for alle landets kommuner. Årets profil har tema «fysisk aktivitet», og var tilgjengelig tirsdag kl. 07.00. Folkehelseprofilen gir en indikasjon på «tilstanden», og noen tips til tiltak vi kan gjøre i vår kommune. For Måsøy kommune er det mange data vi ikke kan lese ut, på grunn av utilstrekkelig tallgrunnlag, men noen generelle betraktninger og retninger kan jeg skrive noe om.
Bare tre av ti voksne oppfyller anbefalingene om fysisk aktivitet i Troms og Finnmark, og det er lite som skal til for å endre dette. Blant 9-åringer oppfyller 72% anbefalingene om fysisk aktivitet, og med 10 minutter ekstra hver dag ville tallet blitt 87%.
I det store aldersspennet 20-85 er det bare 32% som oppfyller anbefalingene, men ved å øke med 10 min. ville tallet blitt 51%. Både kommunen som organisasjon, skole/barnehage, arbeidsplasser og frivillige lag og foreninger kan legge til rette for økt aktivitet – og dermed bedre folkehelse.
Som politikere kan vi sørge for turstier, attraktive grøntområder, belysning, inkluderende aktivitetstilbud, trafikksikre omgivelser, gode og «aktive» uteområder ved skoler og barnehage.
Jeg er veldig glad for at vi har kommet godt i gang med dette arbeidet, og fått på plass både fysiske tiltak og planer for ytterligere tilbud: Tuftepark på Rolvsøy, BMX-bane i Havøysund, hvilebenker til turområder på Måsøy, vedtak om vedlikehold av bassengområdet ved Storvannet, lys på gang- og sykkelstien ved barnehagen, renovert bassenget på skolen, dagsturhytte ved Svartfjellvannet, perleturløyper, re-godkjenning av scooterløyper, kartlegging og verdisetting av friluftsområder, osv.

«Det vesentlige ved lykken er ikke rikdom og nytelse, men aktivitet, den frie utfoldelsen av evner,
samt vennskap med gode mennesker.»

Aristoteles

 

God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema