ordførerens hjørne 19

Ordførerens hjørne 19. mars

Nasjonal Transportplan 2022 – 2034 blir offentliggjort i dag kl. 12.00, og da vil man få svar på hvilke områder regjeringen ønsker å satse på. Er det vei eller bane, er det by eller land, er det nord eller sør? Eller er det en satsing på et helt land med forskjellige behov? Selv om det har vært noen lekkasjer til media fra dette arbeidet, så blir det en spennende påskelektyre.

I planen skal regjeringen foreslå løsninger på de viktigste transportutfordringene i hele landet.
Planen blir diskutert i Stortinget, men endelige vedtak om igangsetting av tiltak og prosjekter skjer gjennom proposisjoner og Statsbudsjettet.

RV94 til Hammerfest, E45 gjennom Kløfta, og molo i farleden til Vardø er noe av det som er lekket ut. Molo til Hallvika fiskerihavn forsvant allerede i forrige periode ut av NTP, og er overlatt til fylkene. Dette er og blir en viktig sak for oss. Med så stor aktivitet innen fiskeri, så forventer jeg at vi snart blir tatt på alvor. En annen sak som ordføreren har spilt inn til både fylkes- og rikspolitikere er å få nasjonale turistveger inn på NTP. Dette for å kunne sikre vegvedlikehold og sikkerhet i form av DAB- og mobildekning. Nå starter diskusjonene og kampen for at man skal få gjennomslag for sine saker, før prosjektene i NTP ligger endelig spikret i Statsbudsjettet

Covid-19
Helseministeren og Helsedirektøren har vært noe utydelig denne uka på hvilke råd som gjelder for påsken.
På regjeringens pressekonferanse onsdag sa Helsedirektøren at den generelle anbefalingen om å unngå reising, også innenlands, gjelder for påsken. «Kommer du fra en kommune med høy smitte og strenge regler, må du også følge disse reglene der du tilbringer påsken.»
Så kunne man høre Helseministeren si på nyhetsmorgen torsdag at; «man ikke skal reise på besøk til andre steder i landet, dersom man kommer fra områder med høyt smittetrykk.»
For å komplisere dette skikkelig, så sier Assisterende helsedirektør til Dagbladet at; «Nå som vi ser økende smitte i stadig flere regioner, er det et godt råd å begrense reiser til slekt og venner som bor andre steder. Vi er enige med helseministeren i det.» Men sa han virkelig det?
Uansett, så er dette anbefalinger, og folk må ta sine egne bevisste valg.
Som ordfører vil jeg oppfordre alle til å følge nøye med på oppdateringer fra regjeringen.
Enkelte områder av landet har et veldig høyt smittetrykk, og ting endrer seg kjapt og gjerne ukontrollert. På www.regjeringen.no kan du finne de siste anbefalingene, forbudene og påbudene.

Påske i Måsøy Kommune
I påsken venter familier gjerne besøk fra hele landet. Det være seg studenter, arbeidspendlere, eller feriegjester.
Selv om anbefalingene er å holde seg mest mulig i ro, er det nok mange som velger å ta turen uansett. Med bakgrunn i dette vil vi gi noen råd om hvordan DU kan bidra til at vi ikke får smitte inn til kommunen:
Vi anbefaler alle reisende inn til Måsøy kommune om å teste seg før avreise, og teste seg i Havøysund etter ankomst.
Vi anbefaler alle reisende med MåsøyXpressen om å bruke munnbind og håndsprit om bord på båten.
Reiser du fra Hammerfest anbefaler vi at du tester deg før du reiser ut til en av øyene i Måsøy kommune. Logistikken med testing blir straks verre hvis vi får et smitteutbrudd ute på øyene.
Du kan avtale testing på koronatelefonen 91 74 72 78. Denne er bemannet innenfor vanlig kontortid.

Hvis alle i tillegg følger de nasjonale rådene om sosial kontakt, holde avstand og vaske hender, er det selvsagt gode muligheter for ei fin og smittefri påske i kommunen.

Jeg har fått en henvendelse om at det noen steder koster penger å få tatt en test. Dette har jeg sjekket opp med Statsforvalteren, og der er de enige med meg om at terskelen skal være lav for testing – og ikke koste penger. Statsforvalteren vil ta dette opp med de som styrer med helsespørsmål i embetet.

Forlenget seilingstillatelse
Boreal fikk denne uka forlenget seilingstillatelsen sin med 6 måneder.
Sjøfartsdirektoratet mener at de fortsatt må gjøre noe forbedringsarbeid for å få permanent tillatelse. Revisjonen som Sjøfartsdirektoratet nå har gjennomført har ikke avdekket alvorlige avvik. Boreal får derfor videreført sitt godkjenningsbevis i seks måneder.
Innbyggerne på øyene i kommunen er avhengige av båttransport for å komme seg til og fra fastlandet, og med inndragning av seilingstillatelse ville hverdagen bli utfordrende for folk og næringsliv.

Havnas indrefilet
Mandag hadde vi et møte med Næring og Havn og HABU om hvilken utvikling og bruk av indre havn vi ønsker i fremtidens Havøysund. Hva gjør vi med byggene, hvordan ser vi for oss bruk av kaier og landarealer, hvordan tilrettelegger vi for fiskere – også fremmedfiskere, hvordan ivaretar vi kystkulturen og det levende fiskeværet? Mange gode tanker kom på bordet, og blir tatt med som gode innspill i planarbeidet og videre vurderinger.

Måsøy kommunes kulturpris
Måsøy kommune kan hvert år dele ut en kulturpris. Kulturprisen skal være en honnør for særlig innsats til beste for kulturlivet i kommunen. Den kan gis til personer eller organisasjoner som hører hjemme i kommunen, og som har vist vedvarende evne til å yte kulturinnsats utover det vanlige. Kulturprisen bør fortrinnsvis tildeles enkeltpersoner.
Forslaget må være grunngitt og kan sendes inn fra frivillige organisasjoner, kulturinstitusjoner eller privatpersoner. Formannskapet kan også selv foreslå kandidater. Formannskapet avgjør om statuetten skal deles ut, og hvem som skal få den. Prisen følges av et diplom.
Forslag til kandidater til Måsøy kommunes kulturpris sendes: Måsøy kommune v/oppvekstleder
Frist for innsending av forslag; 31.mars 2021.

Framtidsbarometeret
Selv om distriktskommune med demografiske utfordringer klinger negativt, så viser tall og fakta hyggelig lesning i Framtidsbarometeret som er basert på innrapporterte tall for 2019.
Når man legger til grunn 22 indikatorer fra sektorene befolkning, sysselsetting og økonomi kan man tegne et bilde av hvilke kommuner som har høyest og lavest risiko i kommende fireårsperiode. Her viser Framtidsbarometeret at det er to kommuner i Troms og Finnmark som plasserer seg blant de 50 øverste. I vurderingen har man målt status i dag og ventet utvikling frem til 2024. Måsøy kommune er i denne tabellen plassert på 23. plass, mens Lebesby ligger på 24. plass. Til sammenligning ligger Bærum på 1. plass og Lillehammer på 50. plass. Vi kan vel konkludere med at vi er små, men vi har det greit. Med systematisk arbeid, prioriteringer, og god økonomistyring må målet være at Måsøy kommune fortsatt skal ligge på et høyt nivå, og være en god kommune å bo og leve i.

Bredbånd til folket
Vi fikk som kjent ingen tilbud fra utbyggere av bredbånd til Rolvsøy, men vi har på ingen måte gitt opp dette prosjektet. Denne uka deltok jeg i et møte med Troms og Finnmark Fylkeskommune, hvor vi fikk informasjon om en ny bredbåndsutlysning. Der diskuterte vi også hvordan vi kan minske driftsrisikoen for de som eventuelt vil legge og eie en sjøkabel til øya. Jeg vil følge opp dette temaet med et nytt møte med fylkeskommunen, for å se på hvilke muligheter og ordninger vi kan finne. Parallelt med dette er administrasjonen i dialog med bredbåndsaktører for å finne løsninger.

Himmelhøye drivstoffpriser
De to siste ukene har jeg tatt opp de høye prisene på drivstoff i distriktene med sentrale politikere, og denne uka fikk jeg tilbakemelding om at mitt parti har tatt tak i denne saken. Arbeiderpartiet vil unnta bensin og diesel fra de store økningene i klimaavgiften fram til 2025, og lover avgiftskutt for å skjerme bilistene i distriktene. Så får vi se hva de andre partiene gjør når innstillingen til regjeringens klimaplan legges frem 25. mars. I Havøysund nærmer vi oss kjapt 20 kroner for en liter bensin. Akkurat nå er pumpeprisen på bensin kr. 18,22.

Dimensjonering og kostnadsnivå
Denne uka har Administrasjonsutvalget hatt møte, og behandlet den viktige saken «Dimensjonering og strukturering av organisasjonen». Administrasjonsutvalget er sammensatt av formannskapet og tillitsvalgte for de to største fagforbundene. 
Med for høye kostnader på driften betyr at vi står overfor to valg; enten å justere for et lavere kostnadsnivå, eller fortsette på samme måten og bruke sparepenger (fondsmidler) til drift. At driften er for høy i forhold til inntektene har vært et kjent problem i mange år, og dette må vi nå ta grep om.
Man fulgte i dette møtet, etter en lang debatt, administrasjonens innstilling til dimensjonering og kostnadsnivå, og sender nå saken til kommunestyret for endelig vedtak.

Formannskapsmøte
Etter møtet i administrasjonsutvalget gikk vi direkte over til formannskapsmøte, og det ble en lang møtedag med mange saker til behandling. De aller fleste sakene skal videre til endelig behandling i kommunestyret 25. mars. Noen av sakene som lå til behandling var «Høring - forslag til forskrift om scooterløyper», «Retningslinjer for Måsøy kommunale nærings- og utviklingsfond», «Forskrift om tømming av slamanlegg», «Frivillighetssentralen i Måsøy kommune», «Kommunedelplan barn og unge» og «Barnehagetilbud Rolvsøy». I tillegg fikk vi en gjennomgang av økonomirapporten for årets to første måneder. Vi har noen utfordringer, men også mange muligheter – og i Måsøy skal vi ha det godt, både unge og gamle.

Begynn!
Bare på den måten kan det umulige bli mulig.

Thomas Carlyle

God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema