Ordførerens hjørne 02

Ordførerens hjørne 2. juli

Det er blitt juli, og vi går ei aktiv kulturuke i møte. Håper mange finner veien til de arrangementene som står på programmet for «Perla», og at været vil vise seg fra sin beste side. Spennende blir det også med konsert i Lillefjordbotn lørdag, og jeg ønsker arrangøren og publikum en fin kveld.

Covid-19
Det gleder meg at våre naboer, Alta og Hammerfest, kan slippe opp på restriksjoner som følge av at de har kontroll på smittesituasjonen som de har stått i over lang tid. I Måsøy har vi fått vaksinert over 40% med første dose og over 30% med andre dose. Dette begynner jeg å se lyst på. I går fikk også jeg min første dose, og det var god stemning blant de som satt i kø i Polarhallen. Så får vi håpe at vi får en tilnærmet normal sommer, hvor vi kan møte familie og venner uten for mange restriksjoner rundt om i landet.

Arealplan - sjø
Mandag var det møte i referanse-/styringsgruppa for arealplanen, hvor vi gjennomgikk sjøarealer. Her har planleggerne gjort en stor jobb med medvirkning og kunnskapsinnhenting fra havbruksnæringen, fiskere, organisasjoner, og de som kjenner til tradisjonelle samiske fiskeområder, frilufts-/rekreasjonsområder, osv.  All kunnskap samles i kartgrunnlag for å avdekke konfliktområder, før man tar endelig beslutning om avsetting av områder for fremtidig bruk.

Hurtigbåt - forsinkelse
Også denne uka har det vært en del spørsmål om den nye hurtigbåten, og forsinkelser. Jeg forstår at innbyggerne og næringsaktørene fortviler, og jeg kan bare love at jeg holder saken varm hos fylkesrådet og fylkesadministrasjonen. Det er slik at MS Ingøy skal kunne gå ekstraturer ved behov i sommer, men jeg håpet i det lengste at fylket og Boreal skulle en bedre løsning gjennom sommeren. Uansett, så følger jeg opp hvis det «krøller» seg fullstendig. Det siste jeg har hørt er at Hollendaren ikke blir levert fra verftet før i uke 38, og da antakelig ikke er klar i rute før i oktober.

Besøk på havnekontoret
Tirsdag var jeg hos Måsøy Næring og Havn KF for å høre litt om pågående prosjekter/planer. Der fikk jeg informasjon om næringsaktører som ser på muligheter i kommunen, samt fremdriften for ny redningsskøytekai. Redningsskøytekaia har tatt veldig lang tid, samtidig som dette er ei stor investering som gjerne må igjennom flere prosesser for å finne den beste løsningen. I dag har det vært arbeidsmøte i havna, for å få på plass de siste detaljene i prosjektplanleggingen. Så snart pris og konseptløsning er på plass vil dette styrebehandles før ei innstilling kommer til behandling i formannskapet og kommunestyret.

Fremtidens Ingøy
Vi ser at Rolvsøy har fått en fin oppsving i både folketall og aktivitet etter at Fjordlaks etablerte seg i Tufjord. Næringsaktivitet er nøkkelen, og nå retter vi et større fokus mot Ingøy. Fylkeskommunen jobber med prosjektet for kombibåtkaia, og da er det flere som ser muligheter for etablering av forskjellige virksomheter på øya. Denne uka har jeg vært i to møter/samtaler med en større aktør innen sjømat og marine produkter. Disse har også vært på befaring på Ingøy, sammen med Måsøy Næring og Havn KF. Det var en positiv gjeng som kom tilbake i går kveld, og nå skal de sette sammen er prospekt for å se om dette kan la seg gjennomføre. Vi snakker miljø, vi snakker bærekraft, vi snakker fremtid. Jeg sier ikke mer, men spennende er det.

Vegarbeider FV889
Denne uka har jeg på ny hatt kontakt med Statens vegvesen og fylkeskommunen om planer for veiutbedring og rassikring.
For rassikringsarbeidet i Skipsbukta planlegges det oppstart førstkommende mandag. Der skal det sprenges en del bergnabber, og i den forbindelse vil veien bli stengt i perioder i forbindelse med sprenging og opprydding på veien. Følg med på vegmeldinger på vegvesen.no.
Ved Birjaberget har vegskulderen rast ut under kantsteinene. Fartsgrensen er satt ned, og vegkanten er markert for innsnevring. Utbyggingsavdelingen på fylket har det denne uka vært på befaring, og man vil se på utbedringsarbeidene i sammenheng med jobben som skal utføres i Skipsbukta. Rassikringsarbeidet i Skipsbukta skal være avsluttet ved utgangen av september.
Til slutt har jeg også fått informasjon om at sikringsgjerdet på Ørahaugen, ved siden av kunstbygget, skal utbedres. Nytt gjerde er bestilt, og det er mulig de allerede har gjort en midlertidig utbedring.

Møte med FIMIL
Vi har i flere møter diskutert løsninger for tjenester og gebyrer/betaling for renovasjonstjenester fra Finnmark Miljøtjeneste. Selskapet har sine utfordringer med innsamling og viderelevering av avfall og kostnader knyttet til dette. Dette diskuterte vi også i et møte denne uka. Som kommune er vi lovpålagt å bruke selvkostprinsippet for husholdningsavfall, og vi bidrar derfor aktivt inn i selskapets styre og eiermøter for å finne gode, fremtidige og kostnadseffektive, løsninger og tilbud for å holde gebyrnivået på et så lavt nivå som mulig.

Besøk på kommunale arbeidsplasser
I neste uke har ordføreren avtalt mange besøk på kommunale arbeidsplasser, både for å hilse på, og for å få et innblikk i hverdagen hos de som står på for innbyggerne. Administrasjonen har levert sitt forslag til budsjett for 2022, og nå ligger dette på bordet hos politikerne. Utover høsten skal budsjettet og økonomiplanen jobbes med for til slutt å lande et dokument som vi alle har forståelse for, og kan enes om. Denne besøksrunden blir for meg en forberedelse til det politiske budsjettarbeidet, og jeg gleder meg til hyggelige og lærerike samtaler over en kaffekopp.

«Økonomi handler ikke om å være sparsom med penger,
men om å bruke dem klokt.»

Thomas Henry Huxley

God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema