2022

Ordførerens hjørne 2. september

Da er vi kommet til september, og sommeren er på hell. Vi har mange oppgaver foran oss, og hverdagen blir mer rutinepreget for de fleste. Aktive dager med spennende innhold.

Denne uka startet med et intervju i NRK Finnmarks morgensending, om den gledelige oppstarten av Frydenbø Industri Havøy AS. Så var det samling med Vest-Finnmark Rådet i Havøysund, før turen gikk til FEFO´s ordførerkonferanse i Lakselv. Hele torsdag var fylt opp med møter, og nå er det snart helg igjen.

Mandagsmøte
Som vanlig gjennomførte vi et møte mellom administrativ og politisk ledelse for å informere hverandre om hvilke saker det jobbes med og hvilke oppgaver som ligger foran oss. Denne gangen snakket vi om kommunale bygg, økonomi/regnskap, arealer ved vindmølleparken, skole/barnehage, etc. Administrasjonen har gjort klar veldig mange saker for politisk behandling, noe jeg kommer tilbake til.

Vest-Finnmark Rådet
Mandag og tirsdag (lunsj til lunsj) hadde Vest-Finnmark Rådet møte i Havøysund. I møtet fikk vi informasjon fra Finnmark kraft om reetableringen og gjenbruk/gjenvinning av den gamle vindmølleparken, og vi fikk også en tur opp på fjellet for å se det nye anlegget.
Vi behandlet i møtet flere saker som vi mener det er viktig å si noe om fra et felles ståsted:

  • Husbankens forslag til etablering av Startslånsforum, der vi ønsker å øke både kompetanse og kapasitet på startlånsbehandlingen i kommunene.
  • Arrangement i Oslo 3. januar (i forkant av Nord i Sør. Der vil vi sette fokus på næringsrettede transport og utfordringer og muligheter tilknyttet dette temaet sett opp mot de prosessene som nå er påbegynt i forbindelse med utredninger opp mot ny NTP-periode.
  • Eventuell oppsplitting av Statsforvalterembetet i Troms og Finnmark, kvotemelding 2.0. Her vil rådet avgi en høringsuttalelse med utgangspunkt i tidligere uttalelser, samt innspill gitt på Nor-Fishing, og årsmøter i Norges kystfiskarlag og Fiskarlaget Nord.
  • Forsøksprosjekt boligsatsing i Troms og Finnmark
  • Rullering av rådets strategiplan

FeFo – Ordførerkonferanse
Tirsdag kveld til onsdag lunsj arrangerte FeFo sin årlige ordførerkonferanse, denne gang i Lakselv. Årets samling er en del av prosessen fram mot ny strategisk plan.
I møtet diskuterte vi FeFos rolle i utviklingen av Finnmark, og formålene med forvaltningen på Finnmarkseiendommen. Her fikk alle ordførerne komme med innspill til FeFo og deres strategiske plan, hvor viktige tema som ble berørt var; FeFos handlingsrom, utviklerrollen, lokalbefolkningens rettigheter, samiske interesser, kommunenes arealutfordringer, status for samisk språk og kultur, samt FN´s bærekraftmål. Dette var et veldig bra møte, hvor vi ordførere også fikk tid til å snakke sammen om felles utfordringer.

Møter i Hovedutvalgene
Onsdag var det møte i Hovedutvalget for helse og omsorg. Jeg rakk ikke å delta, men i møtet ble det behandlet flere saker som har økonomiske konsekvenser for kommunen, og disse sakene skal videre til både formannskapet og kommunestyret. Blant annet ble det informert om merkostnader for drift av legekontoret, kritisk mangel på sykepleiere, lovpålagte tjenester som ergoterapeut og kommunepsykolog. Det ble også behandlet saker om trygghetsalarmer, matombringing og praktisk bistand.

Torsdag startet med møte i Hovedutvalget for teknisk, utvikling og miljø. Der fikk vi først en grundig informasjon om prosessen og innholdet i arealplanen som skal ut på høring. Det er gjort en stor jobb for å rullere planen, og vi jobber med et mål om at den endelige planen skal vedtas før sommeren 2023. Det neste nå er planforum 8. september, så er det orientering i kommunestyret 29. september. Så skal det vedtas høring i nov./des., og offentlig høring fra desember til februar. Deretter skal innspill og innsigelser behandles, før planen endelig kan vedtas.
Av andre saker som ble behandlet vil jeg nevne Gunnarnes skole, veitrase ved Tufjordbruket, arbeidsgruppe som skal jobbe med strømbehov og infrastruktur i Havøysund sentrum, krav til dam/demning ved Storvannet, ny reservevannledning til Havøysund, evaluering av brøytetjenesten, vedlikehold av lekeplasser, og veivedlikehold i distriktet.

Videre gikk turen til møte i Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Også der var Gunnarnes skole oppe som sak. I tillegg ble det behandlet mange andre saker; fådelt skole i Havøysund, svømmeopplæring, ordensreglement i Måsøyskolen, finansiering av LOSA, sammenslåing av oppgaver innen kultur og folkehelse, og orientering om bemanningssituasjonen i barnehage og skole. I tillegg ble det i alle hovedutvalgsmøtene behandlet mange fellessaker.

Fellessaker i hovedutvalgene
Administrasjonen fikk gode tilbakemeldinger fra politikerne for at man hadde løftet flere saker til orientering og behandling i alle hovedutvalgene før disse går videre til formannskapet og kommunestyret. På den måten vil alle politikerne være godt informert og også få gi sine innstillinger i flere saker før endelige vedtak i kommunestyret. Denne uka var det blant annet saker som mottak av flyktninger, digital overføring av politiske møter, økonomisituasjonen, organisasjonskart og stillingshjemler, samt status for planarbeidet som var oppe i alle utvalgene. 

Måsøy Næring og Havn
Etter en sen og kort lunsjpause fortsatte jeg til styremøte i Måsøy Næring og Havn KF. Også der var sakslista lang og spennende. I Tufjord jobbes det med utvidelser av Tufjordbruket, og MNH har vært på befaring for å vurdere både kaianlegg og muligheter for å bruke overskuddsmasse til skjermingsmolo. Her må man, på grunn av byggeaktiviteten, vente med å få på plass det nye flytebryggeanlegget. De lover allikevel at både dette og ekstra flytebrygge på Måsøya skal komme på plass sommeren 2023.
Man ser på løsninger for utfylling på østsiden av hurtigrutekaia, for å få på plass tomt til fryse-/kjøleterminal. MNH skal i gang med detaljprosjektering av Hallvika industriområde, det skal jobbes med ny nærings- og havneplan, redningsskøytekaia skal nå i produksjon - og man planlegger montering av denne primo oktober. Til slutt kan jeg nevne at man fortsatt ser på løsninger for overtakelse og bruk av HABU-byggene.

«Lån en ordfører»
Torsdagen avsluttet jeg på biblioteket med arrangementet «Lån en ordfører», der biblioteket ønsker å arrangere et månedlig møte mellom ordføreren og innbyggerne. Dette skal skje den første torsdagen i hver måned kl. 16.00, og vil gi alle en mulighet til å snakke direkte til ordføreren om ting som man er opptatt av. Mulig at tidspunktet er feil, eller at folk ikke ønsker å snakke med ordføreren slik. Det kom i alle fall ingen til dette møtet, selv om mange heiet på tiltaket på Facebook. Jeg vil gjerne vite om tidspunktet ikke passer, og vil gjerne tilpasse dette. Vi gir ikke opp, og neste møte vil bli torsdag 6. oktober.

Ordførertur
Søndag kl. 17.00 går årets ordførertur til dagsturhytta. Vi møtes i Eiterfjordbotn, og går samlet til hytta. Der fyrer vi opp i bålpanna, og det blir da mulighet for å grille egen medbragt mat, eller bare ta en pust i bakken i hytta. Jeg håper på mange deltakere og mange gode samtaler med innbyggerne.

Neste uke
Mandag reiser jeg for å delta på PPD Midt-Finnmarks 50 års jubileumsmarkering. Jeg sitter i representantskapet, og vi er invitert til markeringen på Hurtigruten til Tromsø. Styret og ansatte reiser videre derfra til Stavanger, mens vi returnerer hjem.
Mandag skal jeg også delta i et samarbeidsmøte på Teams om båtrutetilbud til veiløse samfunn.
Torsdag er det planforum for kommuneplanens arealdel.

 

«Å møte mennesker er som å være på skattejakt,

det er noe spennende og fint å finne i alle»

Liv Rosmer Fisknes

 

God helg.

Bernth R. Sjursen

 

Skjema