Ordførerens hjørne 20

Ordførerens hjørne 20. august

Sommeren er ikke helt slutt, men det merkes allikevel at kveldene blir mørkere. Nå er det tiden for at multebær, blåbær, tyttebær, gås, hare og rype skal høstes og jaktes, så det blir nok enda mange fine dager i ukene fremover.

Selv om jeg har hatt noen uker sommerferie på hytta, så har både mobil og e-post blitt brukt jevnlig gjennom sommeren. Som ordfører har man stort sett alltid noe på agendaen, men det ser jeg på som et godt tegn på en aktiv og positiv kommune. I forrige uke begynte hverdagen for de aller fleste, så da ble det for min del både webinar, møte med Statsforvalteren, og diverse telefonsamtaler med innbyggere og politikere, og vi har jobbet med et høringsinnspill i forhold til et planlagt masseuttak ved Nasjonal turistveg.

Denne uka startet med en del jobb på kontoret, før jeg reiste til Honningsvåg for dialogmøte med FeFo, tirsdag og onsdag. Endelig kunne jeg møte ordførerkollegaer fysisk, etter mange måneder med Teams og telefon. Den første dagen fikk vi oss en tur med RIB rundt Magerøya, som også bød på lunsj på Daniels hus i Skarsvåg. Ellers har det denne uka vært møte i vannområde Midt-Finnmark, hvor vi blant annet behandlet «Tiltaksprogram i vannområde Måsøy og Magerøya».

Covid-19
Man har vurdert det til at landet er på vei inn i en fjerde smittebølge, men på grunn av det store antallet vaksinerte anser man dette som lite dramatisk, og vurdere å slippe opp tiltakene allerede siste halvdel av september.
Torsdag var det drop-in vaksinering i Polarhallen, med tilbud til både de som manglet første og de som venter på andre dose. Mange innbyggere, deriblant jeg, fikk satt andre dose.  Også neste torsdag vil du få dette tilbudet i Polarhallen. Jeg merker på folk at vi er kommet langt i vaksineringen, og at det er veldig positivt at man nå kan tilby drop-in for både første og andre dose.

Befolkningsnedgang 2. kvartal
Vi ligger på et innbyggertall som er for lavt til å slå oss til ro med at vi har det godt, og at vi ønsker å utvikle samfunnet. Mange grep er tatt, men fortsatt ser vi at vi svinger opp og ned rundt 1200 innbyggere hos Statistisk sentralbyrå. I går kom tallene for 2. kvartal som viste at vi har gått ned fra 1188 innbyggere til 1176 siden forrige kvartal. Dette kan skyldes mange ting, men en ting er helt sikkert at kultur og bolyst må ha en stor plass i samfunnet. Et variert næringsliv er viktig for at folk skal kunne bo i Måsøy med hele familien, og det må være gode tilbud på fritiden.  
Som ordfører er jeg ikke bekymret, men heller veldig klar til å kjempe videre for våre innbyggere, næringsliv og fritidstilbud. Allikevel; med færre innbyggere å fordele kostnader på, vil vi måtte gjøre grep for å holde kostnadsnivået nede.

Ønske om utvikling
Til tross for at vi sliter med innbyggertallene, så opplever jeg at man ønsker utvikling over hele kommunen. Bygdelag, frivillige, hytteeiere og næringsaktører går med forskjellige planer for både Måsøya, Rolvsøy, Ingøy og Snefjord/Lillefjord. Dette er noe jeg har sett over tid, og som jeg mer enn gjerne vil bidra til. En helhetlig utvikling av kommunen vil gi muligheter for vekst innen forskjellig næringer – fra tradisjonelt fiskeri/fiskeindustri og havbruk til turisme, kortreist mat og kultur.
Måsøy Næring og Havn KF har en viktig rolle for å tilrettelegge for næringsaktivitet, mens politikere og administrasjonen må jobbe med gode planer for utvikling av kommunen som helhet. Kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt, så det er egentlig bare å sette ordene ut i handling.
Det absolutt viktigste vi alle kan gjøre er å delta i frivilligheten for å skape bolyst, og ikke minst framsnakke kommunen vår. Jeg tror på Måsøy kommune, og alle på de flotte folkene som bor her.

Perleturhytta
Denne uka ble dagsturhytta satt opp ved Svartfjellvannet. Ei nydelig hytte, hvor det er mulig å sitte ned for en matbit fra tursekken, fyre opp litt bjørkeved, og bare kose seg.
Det er Biotope i Vardø som har tegnet de nye hyttene som nå settes opp i flere kommuner. Dividalsbygg har stått for modulbyggingen, og setter også opp hyttene i løpet av et par døgn. Hos oss startet de søndag, og allerede onsdag var de i gang med neste montering i Nordkapp.

Lege- og omsorgssenter:
Vi har igangsatt prosjektet med nytt lege- og omsorgssenter, og det jobbes nå med formaliteter for å kunne starte rivning av fløyen til legekontoret.
Det er noe usikkerhet om når denne jobben kan starte helt, men legekontoret er allerede på plass i det midlertidige legekontoret mellom Bekketun og skolen.

Kjøp av aksjer i Visit Hammerfest AS
Etter invitasjon fra selskapet har dette vært oppe til behandling i både Næring og Havn og kommunestyret, og administrasjonen har fått et klart mandat på å kjøpe inntil 50 nye aksjer i selskapet. Nå har Måsøy kommune, i tillegg til de vi hadde fra før, kjøpt 43 aksjer á kr 1 000,- i Visit Hammerfest AS. Dette gjør oss til nest største aksjonær, og egen styrerepresentasjon. Denne posisjonen gjør oss i stand til å satse tyngre på reiseliv og markedsføring, sammen med aktørene.

Forprosjekt «Samarbeid for kystbarnas beste»
Bedriftskompetanse vant konkurransen om prosjektledelsen til prosjektet. Det planlegges nå en oppstartkonferanse i september hvor to av kommunens unge blir invitert med. Dette blir et spennende prosjekt for Måsøy og Loppa kommune, som kjører dette som et felles prosjekt «til kystbarnas beste».
Gjennom prosjektet ønsker kommunene å finne løsninger og tenke nytt om hvordan de kan gjennomføre god undervisning ved skoler i lokalsamfunnene med avstandsulemper og liten skolestørrelse. Man ønsker også å utrede hvordan skolene internt i kommunene kan samarbeide mer, samt mulighetene for å benytte digitale kommunikasjonshjelpemidler i skoler og innen oppvekst for øvrig – uten at elektroniske hjelpemidler skal erstatte lærere, men heller være et supplement og en mulighet. Vi ønsker også å få utredet interkommunalt samarbeid mellom alle skolene i de to kommunene. Likeså vil man jobbe med å styrke forebygging og bedre tverrfaglig innsats for barn i særlige sårbare livssituasjoner.

«Å komme sammen er begynnelsen.
Å holde sammen er fremskritt.
Å arbeide sammen er suksess.»

Henry Ford

God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema