2022

Ordførerens hjørne 21. oktober

Denne uka har stort sett vært digital for min del, og på den måten rekker man over veldig mye i løpet av lange dager med mobiltelefon, PC og TV.

Fylkesting, Storting, regjering, Teams-møte med unge voksne, Fylkeskommunens kystsoneplan, Vefik IKS, Visit Hammerfest, Statsråder og Statsminister. Alt har jeg fått plass til på agendaen min, i tillegg til noen møter på kontoret.

Frustrasjon, økonomi og vedtak, utålmodige ansatte, prioriteringer og dimensjonering. Dette er ikke bare ord, men en del av ordførerens hverdag.
Heldigvis finnes det også ord som vekst og utvikling, frivillighet og initiativ som jeg ofte får løfte frem, og som gir meg en personlig «boost». Hverdagene inneholder så mye spennende og så mange utfordringer, at jeg av og til må sette meg for meg selv og tenke litt over hvor privilegert jeg er, som får ha et tillitsverv som jobb.
Det stilles store krav til en ordfører i en liten kommune, og det er ikke alle tilbakemeldingene som gjør meg like glad og stolt. Allikevel – i det store bildet - så har jeg det slettes ikke så verst som tjener og ordfører for de flotte innbyggerne i kommunen vår.

Mandagsmøte
I denne ukens mandagsmøte fikk vi en status på bassenget, vi jobbet videre med utkast til ny og bedre lønnsordning, og vi så på inntekter fra vindkraft og havbruk etter forslaget om grunnrente.

Det skal lønne seg …
Å være politiker og ordfører handler mye om å lytte til innbyggere og ansatte, men også om å finne gode løsninger for rekruttering, tilflytting og bolyst. Politiske vedtak må balanseres med ansvarlig økonomistyring, for å få til en positiv utvikling. Det må jobbes tett med politikere, administrasjon og fagforeninger for å komme frem til langsiktige og bærekraftige løsninger – basert på økonomi og tilgang til arbeidskraft.
Mye av kommunehverdagen handler om å lete etter inntekter, for å kunne tilby gode tjenester for innbyggere, - og konkurransedyktige betingelser for ansatte.
Nå er vi i gang med noen spennende regnestykker som jeg både håper og tror skal ende opp med både tilflytting, flere barnefødsler, og stabil fagkompetanse innen alle områdene i kommunen.

Lønns- og personalpolitikken er det første vi må få på plass, og den utredningsoppgaven ligger nå hos administrasjonen. Jeg forventer at vi i kommunestyremøtet i november kan vedta både gode, rettferdige og forutsigbare lønnsbetingelser.
I tillegg har jeg bedt administrasjonen om å utrede både gratis barnehage allerede fra januar 2023. Det skal også utredes gratis, helårlig SFO. Hva med et kommunalt tilskudd ved barnefødsler? Når vi i tillegg tilbyr gratis boligtomter, så vil jeg tro at disse tiltakene kunne fristet mange unge til å se nærmere på vår kommune.
Dyrt, sier du kanskje? For politikerne betyr dette prioritering, men for den enkelte barnefamilie kan dette være nøkkelen for valg av bosted. Vi har inntekter fra vindkraft og havbruk, og vi får ekstra inntekter for hvert ekstra hode som flytter til kommunen. Regnestykket er ikke så komplisert, og kanskje ikke så dyrt som du tror - allikevel.
Det skal lønne seg for barnefamilier å bosette seg i Måsøy kommune.

Godstakst for bil
Denne uka, sist helg inkludert, har jeg brukt til politikere på fylket for å få klarhet i rykter om økte takster for transport av biler med hurtigbåten. Det var dessverre fakta at man nå ønsket å iverksette et tidligere vedtak om å fjerne subsidieringen av biltransport, og at biler derfor skulle prises som gods.
Mandag morgen sendte jeg en e-post til gruppelederne for både SP og AP på fylket, hvor jeg gjorde de oppmerksomme på hva dette vil bety for oss i Måsøy kommune, med flere øyer uten fastlandsforbindelse. Priser for frakt av biler, samt interpellasjon om innkjøp av «Hollendaren» stod på sakskartet som i Fylkestinget denne uka. Jeg har i løpet av disse dagene hatt flere telefonsamtaler med fylkespolitikere for å komme med innspill til mulige løsninger – og for å si hva jeg mente om slike prioriteringer som ble gjort i desember 2020.
Det gamle vedtaket som skulle iverksettes 1. februar 2021 lyder:
«Gods skal på alle samband i Troms og Finnmark være operatørens ansvar. Det gjelder både priser, billettering, mottak/ekspedisjon, utlevering og godsansvar.
Det betyr at kjøretøyer m.m. skal billetteres som gods etter en prisliste som utarbeides av transportøren.»

Etter mange timer i telefonen sier Boreal Sjø nå at man har satt innføringen av nye takster «på vent», og jeg har så langt blitt lovet av fylkesrådet at de skal se på løsninger for de som bor på øyene. Hva dette er, og hvordan innretningen blir, gjenstår å se. I mellomtiden vil jeg jobbe for at bilførende hurtigbåter blir likestilt med ferger, og dermed gratis (betalt av staten) til veiløse samfunn. Jeg vil gjerne takke Åge Flaten (SP) og Jan-Harald Lyder (H) som også har brukt mye tid på «sine» fylkespolitikere i denne saken. Tverrpolitisk samarbeid blir aldri feil, når man jobber for egen kommune og egne innbyggere.

Hva skjer med bassenget?
Jeg skulle så gjerne ropt ut en dato for åpning av bassenget, men det kan jeg ikke enda. Prosjektet med utbedring av skadene er ute på anbud, og i neste uke skal det være anbudsåpning. Etter at man har valgt firma som skal gjøre jobben, vil man kunne si noe om sluttdato og dermed forventet åpning av bassenget. Jeg er utålmodig, og håper man snart kommer i mål med denne kjedelige saken.

Hollendaren – hva skjedde?
I fylkestingsmøtet ble det som nevnt lagt frem en interpellasjon med spørsmål om prosessen i forbindelse med anskaffelsen av MS Hollendaren. Etter en inngående og god informasjon, og en påfølgende lang debatt, ble det lagt frem fellesforslag og gjort enstemmige vedtak om ekstern gransking av hele prosessen.
«Fylkestinget ber kontrollutvalget granske anskaffelsen av MS «Hollendaren», samt innholdet i og inngåelsen av driftsavtalen. Fylkestinget ber også kontrollutvalget granske hvorvidt fylkesrådet har brutt lover og regler – og eventuelt fullmaktene delegert fra fylkestinget – i løpet av prosessen. Fylkestinget ber også kontrollutvalget gi denne saken høyeste prioritert, og at resultatet fremlegges fylkestinget senest i møtet i mars 2023.»
«Fylkestinget bestiller forvaltningsrevisjon av anskaffelsen av Hollenderen. Fylkestinget ber fylkesrådet sette av nødvendige midler.»

Digital TV-aksjon i Måsøy kommune
Ordføreren er leder for den lokale komiteen, og har siden i sommer sendt ut invitasjoner til innbyggere og ansatte for å få med bøssebærere og medlemmer i komiteen i Måsøy kommune. Så langt har ingen meldt seg til oppgaver i komiteen, og vi har kun registrert 5 bøssebærere.
Jeg er egentlig alltid optimist, men nå har jeg gitt opp.  Derfor blir det også i år kun digital innsamlingsaksjon i Måsøy kommune.
Jeg har personlig registrert ei digital innsamlingsbøsse, og jeg oppfordrer alle til å gjøre det samme og dele den med sine venner på sosiale medier. Du kan opprette en digital innsamlingsbøsse her.
Næringsaktører kan selvsagt også registrere seg med et bidrag. Ønsker din bedrift å bidra kan du gjøre det her.

Unge voksne
Onsdag kveld hadde jeg et Teams-møte med unge voksne. Det var skuffende få deltakere, men til tross for dette var det mange gode ideer og ønsker som dukket opp. Jeg presenterte først en status for de punktene vi snakket om i forrige møte, før vi diskuterte nye tema.
Etter drøyt halvannen time hadde jeg mange spennende ting på blokka mi, og som vi nå skal jobbe videre med:

  • Hvordan tar vi imot unge, enslige tilflyttere? Fadderordning på arbeidsplasser?
  • Leksehjelp – hvordan kan dette organiseres? Her har Røde kors en ordning som vi skal se nærmere på.
  • Kino – Her ser vi på en midlertidig løsning på biblioteket. Biblioteket jobber med både scene og lydanlegg, og vil gjerne brukes til flere aktiviteter. Kan vi se julefilm på kino i år?
  • Kommunestyret har bevilget penger til skøytebane, kan denne brukes til tennis på sommeren?
  • Kommunens nye hjemmeside. Kan vi få inn en aktivitetskalender der lag og foreninger selv kan legge inn arrangement?
  • Kommunens nye hjemmeside. Kan vi få på plass en «avviksmelding» der folk kan rapportere inn feil og mangler? Noen kommuner har en løsning som kalles «gata mi».
  • «Klubb» for de små? Det er ønskelig med en aktivitetsklubb for de som er så små at de ikke har et tilbud på fritidsklubben. Dette ser biblioteket på.
  • Biblioteket ser også på en løsning for utstyrssentral.
  • Kan man organisere felles turer med lek, bål og grilling? Et ønske om «barnas turlag» kom opp i møtet med ungdommene også, så her er det bare for frivillige å hive seg rundt.

VEFIK
I går var det møte i representantskapet for Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS (VEFIK). Der fikk vi en orientering om virksomhetsoverdragelse til KomRev Nord, og vi gjorde vedtak av budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026. I møtet ble jeg valgt til nestleder i representantskapet, og Andreas Gamst fra Hammerfest ble valgt som nytt styremedlem til styret. Der sitter for øvrig Børre Stabell fra Måsøy som nestleder.

Ukens gladsak
Måsøy Næring og Havn KF har i en periode jobbet tett med Fjordlaks AS for å finne gode løsninger for sikring, eventuelt rivning av gammel kai og bygningsmasse på Ingøya. Underveis i arbeidet er det kommet forespørsel fra en annen aktør som ønsker å se nærmere på bruk av bygningene, og etablere næringsaktivitet der. Akkurat hva innholdet og fasiten på dette blir er helt utenfor kommunens «kontroll», og vil i så tilfelle være en sak mellom to næringsaktører. Vinn – vinn, og kanskje en gladsak for Ingøysamfunnet.

Neste uke
Møte med AP-ordførere i fylket, samt våre stortingspolitikere.
Mandagsmøte med konst. kommunedirektør
Teams-møte med FeFo vedr. jakt i kommunen.
Formannskapsmøte – drøfting rundt søkere til stillingen som kommunedirektør
Budsjettmøte mellom politikere og administrasjon
Møte med Kystverket vedr. Hallvika fiskerihavn

 

 

«Økonomi handler ikke om å være sparsom med penger,

men om å bruke dem klokt.»

Thomas Henry Huxley

 

God helg.

Bernth R. Sjursen

 

Skjema