22

Ordførerens hjørne 22. mai

Nasjonaldagen ble ikke en værmessig innertier, men når folk er så varme og kreativiteten er så stor, så ble det en fin dag for både store og små. Det ble både korpsmusikk, blålys-tog, båtkonvoi og digital folkefest. Det er sånne dager som gjør oss til stolte Måsøy-patrioter. Takk for bidraget, alle sammen.

 

Foreldremøte om rusforebygging.
Det er ønskelig med et stort foreldremøte om rusforebygging, et møte der politi og lege kommer for å informere foreldre om rus. Møtet er under planlegging, både med tanke på tidspunkt, innhold – og hvordan man kan organisere dette innenfor de smittevernreglene som gjelder.

Vårens utfordringer
Når Covid-19 dukket opp i landet ble alle kommunene utfordret på mange områder. Når vi i tillegg nå ser snømengdene i fjellene, så er enda flere utfordringer dukket opp. Kommunene har ukentlige møter med Fylkesmannen, der mange ulike saker blir tatt opp.
Generelt kan man si at kommunene har forskjellige utfordringer, mens noen er like for alle. I løpet av denne tiden har landet gått fra en normal hverdag, til en digital hverdag med hjemmekontor, hjemmeskole og nettmøter. Dette har gjort hele samfunnet avhengig av gode IKT-løsninger for å fungere. Ting har fungert, men vi er sårbare for både nettverksbrudd og kriminelle handlinger (som utpressing/svindel etc.). Kommunene må ha god beredskap i organisasjonen for å unngå, og eventuelt håndtere svikt i IKT-systemene. Oppgaver innen oppfølging av barn og unge, kontinuitetsplanlegging og informasjon er viktig i kommunene. Åpning av barnehagen og skoler har gitt økt fokus på renhold.
Antall korona-relaterte møter er nå redusert, mens det i tiden fremover vil være vårflom som vil ha prioritet.
NVEs vårflomanalyse angir stor sannsynlighet for vårflom. I vår kommune har man vurdert dette, og her ser man ingen direkte problemområder, foruten enkelte områder på FV889 (som er vegmyndighetenes ansvar). Flom og høy vannstand kan generelt få konsekvenser for drikkevann, hvor råvannskildene kan påvirkes. Man må da ha god beredskap for å opprettholde hygieniske barrierer.

Oppstart på Havøygavelen
Mange har fått med seg at det nå er kommet mange anleggsmaskiner til Havøysund, noe som betyr at Arctic Wind skal i gang med forberedelsene for re-etableringen av Havøygavelen vindpark. Arbeidet vil pågå gjennom sommeren i år, og våren/sommeren 2021. Ordføreren har tidligere skrevet om planene, og om prosessen som man har vært igjennom for å knytte lokale bedrifter opp mot dette prosjektet. Det er nå mange lokale aktører som allerede har fått oppdrag i forbindelse med dette prosjektet, og flere muligheter vil dukke opp etterhvert som de forskjellige entreprenørene/selskapene kommer i gang.
Markedsføring av Nasjonale Turistveger
Jeg har denne uka vært i kontakt med Nasjonale Turistveger for å undersøke litt om mulighetene for en markedsføringskampanje av disse strekningene, og både prosjektledere og profilansvarlige er koblet opp på min henvendelse.
Nasjonale Turistveger er i kontakt med reiselivsnæringen som arbeider iherdig med å få promotert de nasjonale turistvegene. Hovedansvaret for markedsføringen ligger hos VisitNorway. Nasjonale Turistveger har ikke egne markedsføringsmidler, men de har egne digitale kanaler som kan brukes. Veien fram til den store hop av turister går først og fremst via næringsaktørene innenfor reiselivet, så her er det bare for reiselivsnæringen å kaste seg rundt. I samme samtale med Nasjonale Turistveger fikk jeg også tilbakemelding om prosessen med kunstbygget som skal opp i Havøysund. Der er de i prosess med å velge entreprenør som skal sette opp bygget, og regner med å ha valgt denne innen kort tid.

Sommerbilen – minutt for minutt
I sommer skal NRK gjøre som nordmenn flest; reise på bilferie i Norge.
Denne uka ringte NRK og fortalte at de skulle til Havøysund, og de gleder seg veldig til å ta turen langs vår nasjonale turistveg. Den knallgule sommerbilen starter på Nordkapp, og den 26. juni skal de kjøre ut til Havøysund for å besøke oss, og snakke med folk underveis. Sommerbilen følges av et helikopter, slik at seerne får se landskapet de kjører gjennom også fra luften. Bilen kjører på dagtid, og så blir det sendinger på TV etter Dagsrevyen. Denne dagen skal sendingen inneholde innslag fra veien mellom Olderfjord og Havøysund. NRK ønsker tips til ting de kan se og filme, og folk de kan snakke med. Dette er en unik mulighet til å vise frem kystens perle. Send meg gjerne en e-post hvis du ønsker å bidra til innholdet i sendingen. ordforer@masoy.kommune.no

Du kan også lese mer om årets sommer-TV fra NRK her.

Effektiv politisk behandling
Tirsdag inviterte jeg både kommunedirektøren og hovedutvalgslederne til møte for å finne måter å effektivisere den politiske behandlingen av saker i kommunen. Vi har allerede fra 2020 gjort endringer i møtehyppighet, og satt opp det vi kaller for møterunder; hvor ting kommer i riktig rekkefølge i løpet av en 6 ukers syklus. Nå har vi diskutert innhold, involvering, vurdering og beslutning på forskjellige nivåer. Noen saker krever selvsagt mer utredning enn andre, og rekker kanskje ikke alle nivåer i løpet av 6 uker, men de fleste sakene burde være klare for behandling i kommunestyret innen den tiden.
Som politiker og ordfører er jeg opptatt av at saker ikke blir liggende unødig lenge, eller blir sendt frem og tilbake, men kommer effektivt gjennom systemet – til beste for innbyggerne.
Jeg vil berømme administrasjonen for å ha satt et stort fokus på både planarbeid og internkontroll-systemer, noe som gjør at vi politikere kan jobbe både effektivt med enkeltsaker og langsiktig med større prosjekter.

Møte med stortingsrepresentanter
Onsdag hadde jeg nettmøte med flere stortingsrepresentanter for å diskutere vedlikehold av Nasjonale Turistveger. Jeg mener bestemt at disse veiene må inn på nasjonal transportplan for å få mer forutsigbare bevilgninger. Dette er veier som er både riks- og fylkesveier, og når fylkene skal ha ansvaret for bare noen av disse vil det bli forskjellig veistandard på turistvegene. Havøysund-vegen er et godt eksempel på det. Vi diskuterte også krav til vintervedlikehold av veier, mobildekning på FV889, og kollektivtilbudet vårt. Viktige tema som må tas med som innspill til Storting og regjering.

Troms og Finnmarks første samlede budsjettprosess
Budsjettforslaget for 2020 viser at Troms og Finnmark fylkeskommune må kutte i sine utgifter.
Det er den enkle oppsummeringen når fylkesrådet denne uka presenterte sitt budsjettforslag for 2020 og økonomiplanen for 2020-2024.
Innbyggerne vil først og fremst merke at det er foreslått å redusere kollektivtilbudet, og her blir det nok en gang en politisk kamp for de mindre stedene – der det bor færrest folk. I budsjettforslaget står det at «alle steder med mindre enn 5 innbyggere tas ut av fylkeskommunens ruteplan for hurtigbåt». For vår del betyr det at Ryggefjord står i fare for å miste sitt hurtigbåtanløp på sommeren. Man kan også lese at «På de bilførende hurtigbåtene, der man ikke betjener en fergekai, går man tilbake til ordningen som var før 2017, der kjøretøy som må kranes om bord i båten billetteres som gods og ikke som kjøretøy i henhold til fergeregulativet».
I dagene som kommer vil jeg bruke en del tid til å få avklart ting som berører oss i forbindelse med fylkets budsjetter; fiskerihavn, fylkesvei, buss- og båtruter, fergekaia på Ingøy, LOSA, tannhelse osv. Alt er vel i spill når kabalen skal legges for et samlet budsjettforslag fra fylkesrådet.
Til slutt er det allikevel politiske vedtak som legger premissene for fremtiden i Måsøy kommune, og der må alle politikere kjenne sin besøkelsestid – uansett partitilhørighet.

 

«Lytt til andre,
men ikke mist din egen stemme»

God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema