ordførerens hjørne

Ordførerens hjørne 24. februar

I nord kan vi oppleve å gå fra vårfornemmelse til full vinter i løpet av noen få timer.

Siden forrige fredag har vi vel hatt en temperatursvingning på 15-16 grader, fra regn til snøfokk, skikkelig påskestemning med nysnø, sol og mange minusgrader. Finnmark er herlig!

Akkurat nå sitter jeg i Tromsø, hvor jeg har ei hel uke med møter/konferanser. I går og i dag er det fremtidens kollektiv- og transportsystemer som står på agendaen – og da er jo den «typiske» reiseopplevelsen i Finnmark på vinteren et sikkert tegn på at vi må få til noen alternativer i nord.
Jeg skulle egentlig reise med Hurtigruta i et nydelig vintervær, men så fikk de feil på ei lasteluke i Honningsvåg. Bussen var gått og ingen fly var mulig å rekke med ettermiddagsbussen – som allikevel ble innstilt. Da ble det bil til Alta og Widerøe til Tromsø.

Allerede søndag ettermiddag startet jeg uka med en humpete tur med hurtigbåten til Rolvsøy, for å vie et flott par i Tufjord. Bølger, snø og sjøsprøyt var fort glemt da jeg kom inn i et pyntet lokale. Å få æren av å vie innbyggere er absolutt et av flotteste oppdragene i jobben som ordfører, og jeg blir like rørt hver gang. Takk for at jeg fikk ta del i dette høydepunktet i livene deres. (Bilde brukt med tillatelse fra brudeparet.)

Sørpeskred på FV889
Sist fredag ble dessverre folk skadet i et sørpeskred i Bakfjord-dalen. Dette kunne gått riktig ille, og det frustrer meg at det ikke er mulig å få kontakt med nødetater når ulykken er ute. Både biler, anleggsmaskiner og folk ble sendt kast i kast nedover bakkene, og det er et under at ikke liv gikk tapt. Jeg er så imponert over den jobben disse folkene gjør for å holde veien åpen, men det gjør meg også vondt å være vitne til at brøytemannskapene blir skadd på jobb – når de står på for at vi skal kunne komme frem når vi vil. At ulykker skjer, uten at man får ringt etter hjelp fra stedet, viser nok en gang viktigheten av mobil-/nødnett på den nasjonale turistvegen. Dette er ikke første gang, og jeg er redd for at det heller ikke er siste gang vi opplever en eller annen form for ulykke her. Veien er både reisevei, turistvei og arbeidsplass, og jeg grøsser hver gang det skjer en ulykke på denne strekningen. Jeg gir ikke opp, og vil fortsette kampen for å få på plass nødvendig infrastruktur langs Havøysundvegen. (Bilde fra Nrk.)

Administrativ organisering
Vi nærmer oss et forslag til løsning for organisering av fremtidens Måsøy kommune som organisasjon, selv om vi fortsatt ser mange skjær i sjøen. Noen tjenester er helt nødvendig og/eller lovpålagte, mens noen tjenester handler om utvikling, trivsel og aktive samfunn. For at vi skal bygge en attraktiv kommune, så må vi også satse på gjennomføring og oppfølging – og da med gode, faglige vurderinger i bunn. Som en liten kommune er det mange oppgaver som vi skal levere på, på samme måte som en storbykommune. Dette utfordrer oss på både økonomi, organisering og politisk vilje til utvikling, samtidig som vi må ha hender til å gjennomføre politiske vedtak. Vi jobber med flere modeller, og våre tanker deles i disse dager med både formannskapet og kommunestyret.

Styremøte Visit Hammerfest
Når du driver en bedrift eller kjører en markedsføringskampanje, spiller gjerne magefølelsen en rolle. Men det å kunne måle suksess, er faktisk avgjørende. Her kommer nøkkelindikatorer (KPI-er) inn i bildet. Med KPI-er kan du “se” suksessen eller fiaskoen for bestemte kampanjer og forretningstaktikker, slik at du kontinuerlig kan forbedre deg og videreutvikle de ideene. Dette var et av temaene som ble tatt opp i denne ukens styremøte, og er viktig for selskapets arbeids- og satsingsområder. Hva er Visit Hammerfest i dag, og hva ønsker vi å jobbe med? I møtet fikk vi en god orientering om økonomi, personalsituasjonen og aktører/medlemmer. Vi jobbet også med årsplanen for styrets arbeid, struktur og eierskap for Isbjørnklubben, og om Masterplanen som skal opp til behandling om ikke så veldig lenge.

Helse Nord varsler endring
I et stort Teams-møte denne uka fikk kommunene en orientering om personell- og tjenesteutfordringene i Helse Nord. Man har lenge slitt med rekruttering av personell, og har brukt store summer på vikarbyrå for å holde driften oppe – med de konsekvensene dette har for økonomien og tjenestene. Mangel på helsepersonell og den demografiske utviklingen har gitt helseforetaket store utfordringer, og nå ser man på hvordan man kan snu denne utviklingen. Både helsepersonell og kommuner reagerer med vantro når man nå foreslår å endre fra små og «sårbare» til større og mer fleksible enheter og fagmiljøer. Hva vil dette bety for spesialisttjenestene som er desentralisert, og hva vil det bety for de mindre lokalsykehusene? Oppskriften for hvordan Helse Nord skal rigge sine spesialisttjenester for framtiden er det store stridsspørsmålet, og mange politikere er nå på banen sammen med helsepersonell i landsdelen. Det viktigste av alt, og der har både Vest-Finnmark Rådet og Lofotrådet sendt en uttalelse til Helse Nord, er at saken sendes kommunene på høring med forsvarlig frist for tilbakemelding.

Befolkningsnedgang – tross fødselsoverskudd
Tallene for 4. kvartal 2022 er nå kommet på bordet, og det er dessverre ikke noen lystig lesning. Selv om vi hadde fødselsoverskudd i 4. kvartal, endte vi på -9 innbyggere -  og en nedgang totalt på -43 i løpet av fjoråret. Ved inngangen av det nye året var vi 1119 innbyggere i Måsøy kommune, noe som både er for lavt og som kan gi oss økonomiske utfordringer på driften av de kommunale tjenestene, hvis vi ikke gjør noe for å motvirke fraflyttingen og effektivisere driften. 43 innbyggere tilsvarer opp mot 5 mill. i reduserte inntekter.
Vi må derfor bruke kraftfulle tiltak for å få befolkningsvekst, og da er næringsutvikling og tilrettelegging for at man skal velge Måsøy kommune viktig. Vi har gratis barnehage, gratis SFO, gratis boligtomter, arealplan under revidering, fantastiske frivillige i lag og foreninger – men vi kan ikke slå oss til ro med dette. Nå er vi i gang med et pilotprosjekt for bygdevekst, og vi jobber tett med Husbanken for å finne gode løsninger for boligbygging. Vi jobber med skole, SFO og barnehage på Rolvsøy – og ikke minst; vi må fortelle omverden om alt vi kan tilby. 

Formannskapsmøte
Tirsdag behandlet formannskapet en lang rekke saker, og det er en god følelse som ordfører å oppleve at vi stort sett er enige på tvers av de politiske partiene.
Fra møtet vil jeg referere noen av innstillingene til Kommunestyret:

 • Etablere utstyrssentral på biblioteket.
 • Legge til rette for kulturell flerbruksscene på biblioteket
 • Rive Fjellveien 2.
 • Kommunestyret tar til orientering at prosessen med den administrative organiseringen er kommet i gang og er fornøyd med at prosessen planlegges sluttført i junimøte i kommunestyret.
 • Igangsette et forprosjekt for å se på muligheten til å få bedre mobildekning på strekningen Havøysund – Snefjord.
 • Søke midler fra Kap. 970 post 60 fra Samferdselsdepartementet til utvidelse av flytebrygge kapasiteten i Indre havn i Havøysund.
 • Igangsette prosjekt, Hallvika Industriområde.

Konseptvalgutredning og NTP
Jeg avslutter uka med innspillsmøte for fremtidens transportløsninger i Nord-Norge, der nordnorske politikere er invitert til to-dagers møte og gruppearbeid for å sette søkelys på utfordringer og muligheter i nord.
Fra Vest-Finnmark Rådet deltok ordførere i går med sine innspill/apeller, og vi har fått gode tilbakemeldinger fra øvrige deltakere på de punktene vi la frem - og ba om at samlet politisk Nord-Norge jobber sammen med oss for å:

 • øke andelen i NTP som skal gå til utvikling av havner.
 • avsette nasjonale midler til en styrket innsats på rassikring.
 • øke overføringene til samferdselstiltak i fylkeskommunene, basert på verdiene som skapes i nord.
 • øke andelen nasjonale midler i NTP til ulike riksvegprosjekter i Nord-Norge.
 • få innfridd lovnadene med tanke på rutenett og akseptable billettpriser.
 • opprette et eget programområde i NTP til Nasjonale Turistveger.

Neste uke

 • Statsforvalterens vintermøte
 • KS Strategikonferanse
 • Møte med Norsk El-bil forening

 

«Prioritering? Hvem kjenner ikke igjen begrepet som en effektiv unnskyldning.»

Ellen Arnstad

 

God helg.

Bernth R. Sjursen

Skjema