2022

Ordførerens hjørne 25 Mars

Uvær, vårvær, regnvær, eller snøvær. Dette er tiden for alle årstider, og det har vi virkelig fått smake på den siste uka. Slik kan det også være i politikken.

Mandag hadde jeg en feriedag, så uka startet ikke skikkelig før tirsdag morgen. Da startet jeg med å lese et leserinnlegg i Ságat, om en «udemokratisk ordfører», som gjorde meg både trist, irritert og oppgitt. Tenk om vi kunne snakket sammen og løftet kommunen sammen. Tenk om vi kunne jobbet utrettelig sammen, med friske debatter hvor vi klarte å skille sak og person. Da tror jeg flere ville sett den positive og fine siden av det å være innbygger i Måsøy kommune, og kanskje flere ville påtatt seg politiske verv for å bidra til samfunnsutviklingen.
Jeg har svart på leserinnlegget, har sagt mitt, og da lar jeg dette ligge.

Sentrumsplanen og administrativ saksutredning
Tirsdag hadde kommuneplanleggeren invitert til et møte om arbeidet med sentrumsplanen, og der deltok jeg sammen med kommunedirektøren og kommunalsjefen for samfunn og utvikling.
I møtet snakket vi om rekkefølge på planer, avklaringer vedr. bygg og arealer, ønsker og behov fra næringsaktører, roller og ansvar, samt forvaltning av kommunens arealer langs sjø.
I møtet ba jeg administrasjonen være spesielt oppmerksom på den politiske medvirkningen og prosessen med utarbeidelse av planer. Det er politikerne som til syvende og sist vedtar tiltak og retning, som administrasjonen skal følge opp. Da er det også viktig at man får delta i prosessen, og gjerne da som et politisk verksted.

Rollefordeling
Som ordfører har jeg ingen ønsker om å delta i administrative møter, som gjør at jeg blir for mye involvert i administrative tanker og ønsker. Jeg vil heller delta og bli informert i de formelle politiske møtene i utvalg, formannskap og kommunestyre – på lik linje med andre folkevalgte. Da får vi en mer ryddig prosess, og når de politiske vedtakene skal gjøres sitter alle med samme informasjon gjennom saksutredningene.
Om du tror det eller ei, så har jeg faktisk fått kritikk fra enkelte fordi jeg kjenner til «for mye» av planer og tiltak i kommunen. Slik er det å være ordfører, man må trå varsomt, og man må ta sine valg. Det at ordføreren ikke deltar i administrative møter betyr ikke at jeg dermed ikke kjenner til hva som foregår i kommunen. Det betyr bare at jeg ikke deltar i debatter og meningsutvekslinger i det administrative arbeidet. På den positive siden kan jeg si at ved å ikke delta i alle møter jeg blir invitert til av administrasjonen, kan jeg i stedet bruke enda mer tid på politikk og politiske møter, samt å møte flere folk utenfor rådhuset.

Frivillighet og økonomi
Lag og foreninger er viktige bidragsytere for trivsel og bolyst i kommunen, og i forrige uke skrev jeg om kafé og lotteri på Rolvsøy som ga mange penger til Ukraina.
Denne uka fikk jeg ei melding fra Lillefjord Grendelag om at de skal arrangere isfiskekonkurranse på Havvannet, langfredag fra 12.00 – 15.00. De ønsker alle velkommen til en konkurranse med fine premier. Imidlertid savner de støtte fra Havøysund, hvor loddsalget går tregt.
Støtt opp om lag og foreninger, så holder vi frivilligheten i gang, og vi kan delta på mange arrangementer i løpet av året. 

Perleturer 2022
Vil du være med å jobbe med Perleturer i Måsøy kommune? Finnmark Friluftsråd inviterer til Teams-møte tirsdag 29. mars kl. 20.00. På møtet avklares arbeidet med årets turer, og hvordan det skal jobbes frem til sesongstart 13. mai. Det er viktig at man får med Perleturer i hele kommunen. Send en e-post til post@perletur.no for å melde deg på. Har du spørsmål, kan du ringe daglig leder Hugo Tingvoll på 975 20 450.

Møter i hovedstaden
Onsdag gikk turen til Oslo for møte i Kommunal- og distriktsdepartementet, sammen med ordførerkolleger fra både Vest-Finnmark og Midt-Tromsrådet og. Vi hadde bedt om møte med KDD for å snakke om Husbankens rolle i en distriktspolitisk boligsatsing, og hvordan vi kan få til et forsøksprosjekt innen boligsatsing i nord. Dette er et oppfølgingsmøte etter at vi møtte statssekretær Ole Gustav Narud i departementet 29. november. I møtet snakket vi om flere mulige løsninger og tiltak, hvor vi ønsker å utvikle nye samarbeidsformer og ny arbeidsmetodikk for å oppnå bedre måloppnåelse av eksisterende ordninger i Husbanken. Vi vil utarbeide og utprøve nye tiltak i kommunene som bidrar til å heve bokvaliteten og redusere investeringsrisikoen, samt tiltak som bidrar til å redusere barrieren for å komme inn på boligmarkedet. I tillegg vil vi se på tiltak som skal bidra/stimulere til lokal bosetting og boligutvikling i forbindelse med oppbyggingen av forsvaret i nord.

I første omgang har vi bedt om statlig støtte til en forprosjektfase, før vi deretter vil følge dette opp med et hovedprosjekt. Vi fikk veldig gode signaler i møtet, og vi opplever virkelig at vårt initiativ blir lyttet til.

Buss og veg
Jeg har nok en gang tatt kontakt med fylkeskommunen vedr. kolonnetider og bussregularitet. I dag tidlig kom jeg hjem som eneste bil etter brøytebilen fra Snefjord, etter å ha overnattet på hytta.
Vi kjørte fra Snefjord kl. 07.00, og dermed ble det ingen bussavgang fra Havøysund. Hvorfor kolonna var satt opp fra Snefjord i stedet for Havøysund kl. 07.10 har jeg bedt om en tilbakemelding på.
Når Snelandia i tillegg melder om kansellering av buss på grunn av vær og føreforhold, og til alt overmål melder dette etter at bussen skulle vært kjørt, så sitter det folk i buss på tur til Havøysund som ikke får korrespondanse fra Olderfjord. Været over fjellet var nesten idyllisk, så her er det nok en del svikt i kommunikasjonen.

Mobildekning 889
I dag tidlig hadde jeg et veldig bra møte med Telenor og Repvåg Kraftlag, der vi diskuterte løsninger for mobildekning på Havøysundvegen. Her kan man gå inn på en samarbeidsløsning, som gjør at dette prosjektet kan gjennomføres på en bra måte. Selvsagt er ikke Telenor villig til å ta hele kostnaden, og det er forståelig da dette ikke er kommersielt lønnsomt. Her må kommunen ta ansvar for tilføring av strøm, og da se på løsninger for støtte til dette. Hos oss må vi ha basestasjoner i områdene Bakfjord, Selvika og Myrfjord, uten at det er satt opp nøyaktige punkt/kartreferanser på dette nå. Hammerfest kommune er i gang med et liknende prosjekt i Revsneshavn, som vil gi bedre dekning mellom Kokelv og Lillefjord/Slotten/Snefjord, og med vårt opplegg kan vi få dekning på store deler av strekningen videre mellom Snefjord og Havøysund. Vi henger også på NRK i denne saken, så følger jeg opp med tanke på DAB-dekning på strekningen. Jeg har bedt om å få en prosjektbeskrivelse med kostnader fra Telenor, med sikte på å få dette opp til politisk behandling hos oss allerede i mai. Så får vi se hvor lang tid prosessen tar før utbyggingen kan være i gang.

«Den som ikke får informasjon, kan ikke ta ansvar.
Den som får informasjon, kan ikke unngå å ta ansvar.»

Jan Carlzon

God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema