Ordførerens hjørne 26

Ordførerens hjørne 26. mars

Palmehelg! Det nærmer seg påske og avslappende dager på hytta, i lag med familien. Lange frokoster, akkompagnert av knitrende bjørkekubber i vedovnen og et eller annet på radio.

Så forflytter man seg utendørs – og jeg drømmer om sol og skyfri påskehimmel
Kanskje fange en fisk fra et hull i isen, svi ei pølse på et bål, lese ei god bok, og lytte til påskelabyrinten på radio i hytteveggen. Slike dager er batterilading for meg. 
Som ordfører er man aldri helt koblet av, men jeg har som mål å bruke mer tid på familieaktiviteter enn datamaskinen de neste dagene. Påsken i fjor tilbragte jeg på utsiden av huset i Fjellveien – det skal jeg ikke i år. I år skal påsken nytes på «Utsikten» med min kohort.

Covid-19
Vi har hatt testbua åpen hver dag denne uka, og de fleste som skal til kommunen er vel på plass i løpet av helga, så vi vil ikke ha spesifikke åpningstider der i helga og til uka. Vi anbefaler allikevel folk som er kommet tilreisende om å teste seg, spesielt hvis du skal tilbringe påsken på en av øyene i distriktet, da logistikken med smittesporing og testing kan by på ekstra utfordringer for helsepersonellet. Kontakt koronatelefonen på 91 74 72 78 for å avtale tid. Testingen er gratis.
Når det gjelder smitteverntiltak så følger vi de nasjonale reglene, og ber folk om å være nøye med antall nærkontakter – og hvem disse er. Skulle det dukke opp smittetilfeller, så er en oversikt over nærkontakter det viktigste verktøyet vi har for smittesporing.

Ukentlige møter
Mandagene starter med møte i beredskapsledelsens korona-gruppe, hvor vi denne gangen diskuterte siste ukes nyheter og tiltak for påsken. Så var det møte med varaordføreren, der vi gikk gjennom saker og ting med kommunedirektøren. Her diskuterte vi utfordringer, planer for uka, politisk agenda, og status for administrative oppgaver.

Kystplan Finnmark
Mandag deltok jeg også i et møte med Troms og Finnmark Fylkeskommune og Vest-Finnmark Rådet, der vi diskuterte felles kystsoneplan. Her har kommunene forskjellige utgangspunkt i hvor langt man er kommet i arealplanleggingen. Noen er ferdige med denne runden, noen har planen ute på høring, og noen er ikke startet. Hos oss er vi godt i gang, og vil spille våre ting inn i kartoversikten når vår arealdel er vedtatt, tentativt i desember 2021.

Barn og unge i pandemien
Tirsdag inviterte Statsforvalteren til møte, hvor temaet var «Konsekvenser av pandemien for barn og unge, og avbøtende tiltak».
Man forstår at de unge rammes av tiltakstretthet etter over 1 år med restriksjoner, men dette kan også være et faresignal. De unges psykiske helse må vi som voksne ha et våkent øye for, og fagetatene ser over hele landet at de unge er ekstra utsatt for vold og overgrep i hjemmet.
Som kommune er det viktig at vi styrker og tilrettelegger for sosiale arenaer for ungdom. Å skape aktiviteter der barn og unge finner et fristed er viktig, men alle voksne har også et stort ansvar for barn og unges hverdag, og gjøre den så trygg og aktiv som mulig.
Har du behov for noen å snakke med, eller kjenner du noen som du mener burde få hjelp?
Gode råd og veiledning kan du få ved å kontakte den døgnåpne alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Alle behøver omsorg – og alle behøver å bli sett. Skole/barnehage kan gjerne betegnes som førstelinjetjeneste, og skal se ungene hver dag – selv om de kanskje ikke blir «sett» hjemme.

Havna som samfunnsutvikler
Onsdag deltok jeg i arbeidsmøte med Måsøy Næring og Havn KF, der vi brukte noen timer til gjennomgang av handlingsplanen for 2021. Hvilke prosjekter og tiltak skal prioriteres i år, og hva er viktig for innbyggere og næringsaktører i Måsøy kommune? I møtet diskuterte vi blant annet reiseliv og tilrettelegging for gjestende båter og bobiler, forvaltning av kaier og arealer, behov for vedlikehold av havnebygg, Hallvika fiskerihavn og industriområdet, næringsforening og kompetansebehov, ny redningsskøytekai, sikkerhet ved kaianlegg, støtteordninger for lokalt næringsliv, og planer for gods og transport i forbindelse med reetableringen av vindparken.
Måsøy Næring og Havn KF vil ha en viktig og ledende rolle i all aktivitet, koordinering og rådgivning innen næringsaktivitet og -utvikling i hele kommunen.

Kommunestyret
Torsdag ble en lang dag i kommunestyremøte, med mange spennende og utfordrende saker på agendaen:

Vi fikk vedtatt retningslinjer for Måsøy kommunale nærings- og utviklingsfond. Fondet skal i hovedsak benyttes til investeringer i infrastruktur, herunder tilrettelegge for bolig-/næringsarealer, oppkjøp av eiendom for kommunalt eie, med-finansiering i offentlige prosjekter og generell nærings- og samfunnsutvikling. Deler av fondet kan brukes som egenkapitalstøtte/-lån til næringer som ønsker å etablere seg i kommunen.

Kommunestyret ønsker å fremme økt frivillighet, og ønsker å tildele en pott på kr. 440 000,- til lag-/foreninger som vil administrere og utvikle frivilligsentral i kommunen. Dette vil det bli mulig å søke på, når administrasjonen har utarbeidet retningslinjer ut fra et beskrevet formål, og utlyst midlene. Formannskapet vil deretter tildele midler til et eller flere prosjekter.

Kommunestyret har tatt stilling til, og vedtatt at Vest-Finnmark Rådet kan innlede en prosess med sikte på å avklare grunnlaget for et eventuelt opptak av Kvænangen kommune som medlemskommune i rådet.

Måsøy kommune har søkt om prosjektskjønnsmidler for å utarbeide en kommunedelplan for barn og unge. Dette skal være et samarbeidsprosjekt mellom Måsøy og Loppa kommune, med arbeidstittelen «Samarbeid til alle kystbarnas beste».

Kommunestyret vedtok også at det skal utredes barnehagetilbud med sikte på oppstart høsten 2021 på Rolvsøy. Barnehagetilbudet har lenge vært etterspurt, og det gleder meg at vi nå er i gang.

Det har i lang tid vært kjørt en prosess med dimensjonering og strukturering av organisasjonen, for å få ned og få kontroll på driftskostnadene. Kommunestyret vedtok, etter en lang informasjonsrunde og debatt, kommunedirektørens plan for dimensjonering og strukturering.

Administrasjonen har lenge stått i en drakamp for å beholde NAV-kontoret og de tilhørende tjenestene i Havøysund, og i dag kunne vi endelig vedta en løsning, ved at vi inngår et vertskommunesamarbeid med Hammerfest. På den måten beholder vi både den statlige delen og den kommunale delen med sosiale tjenester hos oss i Havøysund. Avtalen skal være gjeldende fra 1. mai 2021.

Til slutt har vi delegert forvaltningen av kr. 460 000,- til Måsøy Næring og Havn KF, som skal gå til «akutt» hjelp til næringsaktører som er rammet av pandemien. Her gjelder spesielle regler, som i første rekke skal omfatte bedrifter som er blitt nedstengt og/eller rammet særlig hardt. Midlene vil bli tilgjengelig og søkbare på regionforvaltning.no innen kort tid, og vil selvsagt bli annonsert.

Oppsummert kan jeg si at det har vært ei spennende, innholdsrik og meget positiv uke, og jeg kan slippe ned skuldrene, heve føttene, og ta meg noen rolige dager på hytta sammen med familien.

«Lykke er det som skjer når forberedelser møter muligheter.»
Elmer G. Leterman

Neste utgave kommer fredag 9. april

God påske
Bernth R. Sjursen

Skjema