2022

Ordførerens hjørne 27. mai

Rolleavklaring er et fint og viktig ord, og jeg tenker å bruke en stor del av denne ukens «Ordførerens hjørne» til dette begrepet.

Når ting ikke går på skinner, er det gjerne enkelt å peke på «alt» som er galt. Det merker jeg som ordfører – og det gjelder både ting jeg hører, og på måten jeg bringer dette videre til administrasjonen.

Det er ikke alltid enkelt å ordlegge seg riktig, unngå høylytte diskusjoner, og det å kanskje såre noen – eller selv bli såret.
Det hender at man får høre eller lese at politikere og ansatte i kommunen er udugelige - spesielt når ting tar lang tid. Dette er ikke hyggelig, spesielt når jeg vet at ansatte og folkevalgte virkelig står på for å passe på og gjennomføre alle våre lovpålagte oppgaver. Det er noe med dette forferdelige og slitte begrepet; «dæm på steinhuset», som treffer så nedverdigende og lite forståelsesfullt.
Dette må jeg ofte håndtere, og i min frustrasjon kan min reaksjon i neste omgang dessverre også gå ut over de som jobber i administrasjonen. For meg blir dette alltid feil, og jeg kan ikke holde på slik.

Det er også viktig å presisere at de som sitter i kommunestyret og politiske utvalg kun er definert som politikere når de sitter i et politisk møte. Ellers i hverdagen må de oppfattes og behandles som folkevalgte, med vanlige jobber i privat og offentlig sektor. I Måsøy kommune er det kun ordføreren som er heltidspolitiker. Derfor er det alltid ordføreren og kommunedirektøren som skal og må stå i stormen, for at folkevalgte og ansatte skal kunne jobbe i fred og fordragelighet.

For å utøve min rolle på best mulig måte må jeg ofte snakke med mine ordførerkolleger, for å avklare hvordan jeg skal forholde meg til «krysspresset» ordføreren kan stå i - mellom innbyggere, ansatte, folkevalgte og media.
Husk, det finnes ikke noen utdanning for å være ordfører. Man lærer ved hjelp av enkelte kurs, samtaler med andre ordførere – og etter hvert egne erfaringer. Ordførerens kontakt med administrasjonen skal gå via kommunedirektøren, og slik må det være. Jeg kan dessverre (og heldigvis) ikke løpe rundt i hele organisasjonen for å gi beskjed om at søppel flyter, at vannet er borte, at det er hull i veien, hvorfor flagget ikke er heist, at det er kaldt på skolen, osv. Dette kan du som innbygger med fordel gi beskjed om direkte til servicetorget.

For å plassere meg selv i rollen som ordfører, så er jeg ikke ansatt i kommunen – men skal som folkevalgt og heltidspolitiker, på vegne av kommunestyret, passe på at administrasjonen følger opp de vedtakene vi politikere gjør.
Vi politikere har laget en strategi – vår vedtatte «Kommuneplanens samfunnsdel». Der har vi, etter folkemøter og høringsinnspill, valgt den retningen vi ønsker å utvikle kommunen, og hva vi i dag anser som viktige for fremtidens Måsøy kommune - og vi prioriterer saker og tema derfra.
Når vi politikere sender våre «bestillinger» til administrasjonen er det kommunedirektørens jobb å følge dette opp med utredninger, som inneholder både faglige og økonomiske vurderinger, før enkeltsaker tas opp til behandling og endelig vedtak i kommunestyret.
Kommunedirektøren delegerer gjerne til sin ledergruppe og stab, som utfører dette på vegne av kommunedirektøren. Det er derfor aldri en saksbehandler som skal måtte svare på saksutredning og tempo til oss politikere – dette er kommunedirektørens ansvar.

Så er det den rollen som i hverdagen handler om politisk påvirkning og oppfølging på fylkes-, regionalt og nasjonalt nivå. Her jobber jeg som ordfører mye for å sette Måsøy kommune på kartet, og for å fremme våre behov. Det være seg fiskerihavner, skoletilbud, veier, infrastruktur, kollektivtilbud, økonomi, osv. 
I denne rollen er det å bygge nettverk og samarbeidskoalisjoner, og møter med sentrale politikere og fagetater, en viktig del av jobben. Dette tar både tid og ressurser, men er viktig for at Måsøy kommune skal kunne være en synlig kommune – med positivt fortegn.
Kan du bidra til å løfte frem det som er positivt i vår kommune?

Politikerne skal altså gjøre de riktige tingene, mens administrasjonen skal gjøre tingene riktig. Så enkelt, men til tider også så vanskelig å forstå – også for meg.

Digital satsing på reiseliv.
Med digitale løsninger og et tett samarbeid med Visit Hammerfest, kobler Måsøy kommune seg nå på en attraktiv og spennende reiselivsregion.
I forrige uke ble det plassert ut to digitale informasjonsdisker i Havøysund, en på hotellet og en på rådhuset. I et samarbeid med Visit Hammerfest jobber Måsøy Næring og Havn med flere digitale løsninger for informasjon om Måsøy kommune som reiselivsdestinasjon. I denne omgang har man fra Måsøy Næring og Havn KFs budsjett og økonomiplan bevilget kr. 400.000,- årlig over 4 år for å utvikle dette. Jeg har tidligere skrevet om en mobilapp som skal utvikles, med informasjon om steder og besøkspunkt i kommunen vår.

Reiselivsnæringen blir viktigere og viktigere for kommunen, både som arbeidsplass, som mål for turister, og for aktivitet i hele kommunen. I dette prosjektet bygger man oppunder både markedsføring og synlighet, noe som vil komme alle aktørene til gode. Dette er en viktig og omfattende jobb som Måsøy Næring og Havn KF har prioritert, og som de bruker både egne penger og ressurser på.

Landsstyremøte i KS
Fredag i forrige uke deltok jeg som vararepresentant i KS landsstyre. Hyggelig at jeg og min ungdomsvenninne, Aina Borch, kunne representere Troms og Finnmark i samme landsstyre.
I møtet hadde vi et dypdykk i helhetlig oppvekstpolitikk, og vi fikk en orientering om årets tariffoppgjør og mekling.
Så fikk godkjente vi årsregnskapet og årsberetningen, og behandlet tre uttalelser fra KS landsstyre:

  • Kommunene og fylkeskommunene fordømmer Russlands invasjon og krigføring i Ukraina.
  • Vann- og avløpssektoren – behov for innovasjon og økt oppmerksomhet.
  • Kommuneproposisjonen 2023 og Revidert nasjonalbudsjett 2022.

Representantskapsmøte
Mandag var det representantskapsmøte i Museene for kystkultur og gjenreisning IKS. Dette interkommunale selskapet er en sammenslutning av museer i Hammerfest, Måsøy, Nordkapp, Kjøllefjord, Gamvik og Berlevåg.
I møtet behandlet vi årsmeldingen, regnskapet for 2021, rammebudsjett 2023, økonomiplanen 2023-2023, samt foretok valg til styret. Anne Therese Seppola representerer Måsøy kommune i styret. I budsjettet ble tilskuddene fra kommunene justert, og for vår del betyr dette en liten kostnadsøkning fra kr. 346 916,- til kr. 357 323,-
Representantskapet berømmet styret og direktøren for jobben som gjøres for å forsterke selskapet og dets innhold og rolle i samfunnene.

Fagdag med Husbanken
Onsdag samarbeidet Vest-Finnmark Rådet og Husbanken om en fagdag som ble avholdt på rådhuset i Hammerfest. Her brukte flere kommuner en hel dag på å snakke om Husbankens mange tilbud, erfaringer fra kommunene, viktigheten av samspillet mellom kommuner, næringsaktører og Husbanken når det kommer til bosetting av arbeidstakere i bedrifter. Jeg og Daglig leder i Vest-Finnmark Rådet presenterte også et mulig forsøksprosjekt (Boligsatsing i Troms og Finnmark) som vi jobber med i samarbeid med Midt-Troms Rådet, og som vi tidligere har presentert på departementsnivå. Her håper vi på midler fra Staten, for å starte opp et forprosjekt for å se på hva som skal til for å få i gang husbygging i distriktene. Fra administrasjonen hos oss deltok økonomisjefen, som er saksbehandler på blant annet startlån fra Husbanken.

Smak og musikk.
Onsdag kveld var jeg innom gjengen som planlegger sommerens «Perla-festival», og jeg kan love der at det blir mange spennende aktiviteter og opplevelser også på årets program.
Torget blir fylt opp med både festivaltelt og salgsboder, det blir smaksopplevelser, musikkopplevelser, turer til vanns og til lands, blålys, dans, bilder, osv. Perla er organisert og registrert som ei forening i Brønnøysundregistrene under bransje; kunst- og kulturaktivitet. Dermed har Måsøy kommune fått nok et tilskudd til frivillige lag og foreninger.

Politisk lederopplæring
Innledningsvis i denne ukens «Ordførers hjørne» tok jeg for meg rollefordelingen mellom politikk og administrasjon, samt hvordan man plutselig kan finne seg selv utenfor rollen man skal ha som ordfører. Sist helg deltok jeg på «Regional lederskolering» i Arbeiderpartiet, hvor disse temaene ble diskutert. Da gikk det virkelig opp for meg hvordan jeg har blitt en «mottaksstasjon» for frustrasjon over selv den minste ting i kommunen, noe jeg må være ærlig å si at jeg har kjent på kroppen som ordfører. Hvis jeg skal følge opp administrasjonens oppgaver (i tillegg til politiske vedtak), vil jeg til slutt ikke kunne finne tid til den politiske jobben – hverken for innbyggerne eller for kommunen. Jeg må gjøre et valg, og det tenkte jeg mye på når jeg var på vei hjem søndag. Døra mi er alltid åpen, og jeg er alltid tilgjengelig på telefon, og det vil jeg fortsette å være. Allikevel vil nok flere etter hvert få beskjed om å ta kontakt med administrasjonen når det gjelder praktiske og hverdagslige ting. Dette har jeg tidligere snakket med den administrative ledergruppa om i kommunen, og de har vel for lenge siden forsøkt å fortelle meg at de også ønsker det slik. For meg har det ikke alltid vært enkelt å gi slipp på sakene, med min bakgrunn som leder fra privat næringsliv. Nå skal jeg gjøre det, både for min og administrasjonens del.

Hvis det er praktiske ting du lurer på eller vil ha hjelp til, ber jeg deg om å kontakte servicetorget på servicetorget@masoy.kommune.no, telefon 78424000, eller ta direkte kontakt i resepsjonen. Der treffer du noen hyggelige damer som hjelper deg med de spørsmålene du måtte ha, eller veileder deg videre til riktig kontaktperson/saksbehandler.

På kalenderen i neste uke
I neste uke har de politiske utvalgene i kommunen sine møter.
Tirsdag og onsdag er det møte i Vest-Finnmark Rådet i Hammerfest, hvor den ene dagen blir brukt til et seminar vi kaller «Energifylket Finnmark». Seminaret skal ha fokus på mulighetene som ulike energiprosjekter skaper for samfunns- og næringsutviklingen i Finnmark, samt hvordan disse prosjektene bidrar til energiomstilling.
Fredag har kontrollutvalget møte.

 

«Politikk er å gjøre de riktige tingene,

– administrasjon er å gjøre tingene riktig.»

ukjent

God helg
Bernth R. Sjursen

 

Skjema