Ordførers hjørne 28

Ordførerens hjørne 28. august 2020

Vi har straks lagt august bak oss, og vi er i full gang med politiske møter og saksbehandling. Kollektivtilbudet vårt er høyt oppe på ordførerens agenda, og denne uka har det handlet om både buss, hurtigbåt og Hurtigruta. Ordføreren har i tillegg vært i flere møter som du kan lese om i denne ukas «Ordførerens hjørne».

Forslag til ruteendring hos Hurtigruten
Denne uka fikk kommunen et høringsbrev vedr. endringer i rutetider for Kystruten Bergen – Kirkenes. I forslaget ligger det en reduksjon i liggetiden hos oss, og i et møte med Nor-Lines Havøysund torsdag kunne vi konkludere med at vi absolutt ikke er bekvem med forslaget som ligger på bordet. Som en av de største fiskerikommunene i Troms og Finnmark, må vi fortsatt ha tid nok ved kai for at det skal være mulig å sende og motta gods. Ordføreren vil følge opp denne saken med et svar på høringen.

Buss- og båtruter
At vi er avhengige av både buss og båt i vår kommune er hevet over enhver tvil. Teknisk feil på hurtigbåten, og rykter om at godsbussen skal tilbake til Havøysund resulterte i flere meldinger og telefoner til ordføreren denne uka.
Informasjon til reisende er veldig viktig, og dette har jeg nok en gang spilt inn til Fylkeskommunen. Når det gjelder bussen har jeg nok en gang fått bekreftet at godsbussen skal bort, og det skal settes inn en langrutebuss før vinteren kommer.

Kommuneplanens arealdel
I forbindelse med arbeidet med kommuneplanens arealdel inviteres det til kafémøter i distriktet.
De første møtene vil bli på butikken på Ingøy 1. september kl. 12.00 og Måsøy 2. september kl. 11.00, samt på jeger og fisk-huset i Snefjord 5. september kl. 13.00. Det vil også bli avholdt et møte på Rolvsøy, men der er dato ikke bestemt.. Nærmere info kommer.
I Havøysund vil det bli folkemøte 28. september.
Det vil bli orientert om det pågående arbeidet, og det vil bli mulighet for å komme med spørsmål og innspill.
Måsøy kommune ønsker privatpersoner, lag, foreninger, bedrifter og organisasjoner velkommen.

Formannskapet
I formannskapsmøtet denne uka ble regnskap og årsmeldinger for kommunen og kommunale foretak for 2019 behandlet, og disse vil bli endelig vedtatt av kommunestyret.
Startlån for boligfinansiering er et viktig og selvfinansierende verktøy for kommunen, og vi har mange søkere som ønsker å kjøpe eller renovere boliger. Formannskapet innstilte derfor i møtet å fylle på med 3 mill. til potten for startlån i kommunen.  

Kommunerevisjonen
Denne uka deltok jeg på representantskapsmøte i VEFIK – Vest Finnmark kommunerevisjon IKS.
Der fikk vi diskutert både økonomi, organisering, og ansvar for både regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og etterlevelseskontroll. Dette er et veldig viktig arbeid, som skal se til at alt går riktig for seg i kommunen, og ikke minst at kommunen kan lære av bemerkninger og bli bedre på forvaltning. «På vakt for fellesskapets verdier.»

Utvikling av bærekraftige kystkommuner
I møte med Nettverk Fjord og kystkommuner denne uka ble det viet mye tid til meningsutveksling om hvordan vi kan få opp attraktiviteten for distriktene i Norge, og da spesielt der vi ligger langs kysten og i fjorder. Samferdsel, vegstandard, havner og sjøveien som transportåre er viktige områder som det må satses på. På samme måte er også digitalisering og turisme viktig for næringsutvikling. Vi må ha en fremoverlent politikk, legge til rette for næringsarealer, og vi må skape levende samfunn med gode tilbud. Vi må forstå at vi ikke kan bruke tid på å protestere mot all utvikling, men være innstilt på at man må utvikle og høste av naturresursene og de fordelene vi har. Miljø er viktig, og havnemyndighetene må utvikle miljøplaner for egne havner. Når man snakker om bærekraft er det gjerne miljø som kommer fremst, men vi må også ha sosial og økonomisk bærekraft i distriktene.
Jeg kunne ikke vært mere enig, og jeg tror at alt er mulig, sammen med mennesker som har et genuint ønske om utvikling og samfunnsansvar.

«Jeg kaller det kunst»
Ordføreren sender store gratulasjoner til Hanne Grete Einarsen som er kommet med i Nasjonalmuseets åpningsutstilling 2021, «Jeg kaller det kunst».
Utstillingen samler et stort antall kunstnere og kunstnergrupper som har én ting til felles – deres kunst er ikke en del av Nasjonalmuseets kunstsamling fra før.
Utstillingen viser verk som angår deg og meg, og som tar opp viktige tema i samfunnet; som identitet, tilhørighet, nasjonalitet og demokrati. Bli kjent med kunstneren Hanne Grete og hennes arbeider på snefjordprinsessa.no

Sammenkomster og festvett
Det er ikke tvil om at fester og sammenkomster er en kilde til smittespredning blant befolkningen, noe som blir bekreftet i media nesten hver mandag.  
Man skal hygge seg, og vi vil ikke forby slike private arrangementer nå. Allikevel bør man være klar over at det kreves noen tiltak for at dette skal være så trygt som mulig, og da kan man stille seg noen spørsmål før man tar på seg danseskoene:

  • Er det 20 eller færre til stede?
  • Er det mulig å holde minst én meters avstand?
  • Er du frisk?
  • Er det gode muligheter for å vaske hender der?
  • Vet du navnet til den som har fest?
  • Er du klar for å risikere karantene?

Er svaret nei på ett av spørsmålene, bør du holde deg hjemme.

Mot normalt
Beredskapsledelsen har ukentlige møter, og vi forsøker å holde samfunnet i gang så normalt som mulig. For at dette skal gå bra, er vi avhengige av at både innbyggere og tilreisende er med på «laget». Barnehagen har hatt en forsiktig åpning, med redusert åpningstid. Fra 1. september vil det være normal åpningstid, og da er det ekstra viktig at syke barn er hjemme, og at god håndhygiene og avstand ivaretas.
For de som skal på leirskole i høst har smittevernlegen vurdert dette som trygt og greit, da dette kun gjelder en klasse.
Fritidsklubben skal også i gang, og der planlegges det et allmøte på samfunnssalen, hvor også smittevernlegen vil delta.
Coop vil følge med på smitteutviklingen, og vil iverksette ekstra tiltak hvis dette skulle bli nødvendig.
Hvis vi skulle få en oppblomstring i smitten, vil vi i kommunen være forberedt. Man har diskutert forskjellige utfordringer, og har/eller vil legge planer for tiltak. Det er viktig å være forberedt.

«If you stay ready, you don´t have to get ready»

God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema