Ordførerens hjørne 28

Ordførerens hjørne 28. oktober

Denne uka har jeg vært litt varm i toppen, og det kommer tydelig til syne i denne ukens «Ordførerens hjørne». Jeg mener at jeg som ordfører har et ansvar for å si ifra når enkeltpersoner, i sosiale media og avisenes kommentarfelt, tar rollen som både «dommer og bøddel» over både politikere og ansatte i kommunen. Jeg håper mange tar seg tid til å lese og tenke igjennom – og gjerne dele denne utgaven med sine venner.

Jeg hører ofte at vi som politikere ikke bryr oss om distriktene i kommunen, og det vil jeg sterkt avvise. Som ordfører har jeg jobbet, og jobber fortsatt politisk for både kombibåtkai, flytebrygger, fiberkabel, kollektivtilbud, skolebygg, barnehage, SFO, distriktsbutikker, lekeplasser, molo, osv. Det virker allikevel som om uansett hva vi politikere jobber med, så dukker det opp kommentarer om det som ikke er blitt gjort.
Når man sier at ting har manglet, og at man er blitt oversett i mange år, så vil jeg minne om at jeg kun har vært ordfører i 3 år, og det er mye å ta tak i. La det ikke være tvil: Jeg tror på distriktene.

Som ordfører har jeg dessverre ikke mulighet til å svare ut henvendelser av administrativ karakter, og jeg kan i alle fall ikke saksbehandle på Facebook. Jeg håper på forståelse for dette, og ber om at folk besinner seg i sosiale media. Vi som er folkevalgte er faktisk også bare mennesker, som har både familie og venner privat. Selv om vi er såkalt «offentlige» personer, så er det ikke alt vi kan akseptere eller tåle. Allikevel synes jeg det verste er at de som jobber i administrasjonen nesten ukentlig blir hengt ut i sosiale media av sine sambygdinger. Tenk deg at du som ansatt i et firma skulle få tilbakemelding i sosiale media om at du er ubrukelig, ikke har kompetanse, ikke prioriterer riktig, burde fått sparken, har alt for godt betalt, osv. Hvordan ville du du hadde hatt det da, og hva ville din familie trodd om deg?

Jeg forstår at folk kan bli frustrert – og lar dette få utløp gjennom tastaturet, men alle saker har minst to sider. Jeg har forsøkt å svare ut både saklig og informativt, men det er som å kaste bensin på bålet. Er man uenig, så er det ikke måte på hva man kan finne på å skrive på nett. Som ordfører foretrekker jeg derfor at du tar en telefon til meg hvis du ønsker å påvirke våre politiske valg, eller til administrasjonen hvis du har spørsmål om tjenester.
Så lar jeg heller ordtaket; «Man kan rope så høyt at man taler for døve ører», styre debatten på nettet.

Så er det selvsagt viktig og ønskelig at flere innbyggere engasjerer seg aktivt i kommunepolitikken, meld deg inn i et politisk parti, still som kandidat på valglister, møt opp på folkemøter og andre møteplasser som det inviteres til.
Så kan vi heller bruke sosiale media til positive ting som gjør at folk ønsker å velge vår kommune – både som gjest og som innbygger. Positivitet smitter, men er kanskje ikke like «smittsomt» som negativitet. Hva velger du?

Forventet resultat – og forventet kritikk
Årets TV-aksjon gikk av stabelen sist søndag, og Måsøy kommune kom langt ned på lista over innsamlede kroner pr. innbygger. Det kom dessverre ikke som noen overraskelse.
Jeg har siden i sommer jobbet aktivt med å invitere folk med i komiteen og som bøssebærere, men det har ikke vært enkelt. Noen dager før auksjonen hadde det meldt seg kun 5 bøssebærere og ingen til komiteen. Da synes jeg det er både trist og urettferdig at man på Facebook kaller det for «nok en bunnotering for Måsøy». Hva ønsker man med slike kommentarer?

Mandagsmøte
I denne ukens mandagsmøte med konstituert kommunedirektør, hadde vi en gjennomgang av kommunestyrets saker og bestillinger som er av økonomisk karakter, og vi snakket om hvordan ting bør prioriteres for å få kontroll på driftsøkonomien.
Hvilke tiltak kan justeres på, og hvilke vedtak haster mest? Organisasjonskart, lønnspolitikk og personalhåndboka skal gjennomgås. Nå må vi jobbe tett sammen, og få iverksatt tiltak – samtidig som vi må få en oversikt over økonomien på alle områder. Det er politikerne som til syvende og sist bestemmer hvilke tiltak om skal gjennomføres og hva som må vente, og administrasjonen skal iverksette og følge opp alle vedtak.

Hva har vi gjort?
Det sies at det skjer så lite, og at vi politikere må ta grep for å hindre fraflytting. Det er enkelt å skylde på politikerne når folk flytter, at vi ikke har fritidstilbud nok, at vi ikke satser på utvikling, at kommunen ikke legger til rette for næring og boliger. Er det riktig? Hva er ditt bidrag til trivsel og aktivitet i kommunen?
I løpet av de 3 årene jeg har vært ordfører og AP/H har hatt flertall i kommunestyret, så har det skjedd veldig mye – men jeg er enig om at mye av dette kunne allikevel vært gjort for mange år siden. Allikevel velger jeg å se på noe av det vi har fått gjort – og jeg velger å se fremover:

Kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt, kommuneplanens arealdel revideres, nytt legebygg og omsorgsboliger er under oppføring, ny brannbil er kjøpt inn, og ny redningsskøytekai kommer, og det samme gjelder molo og flytebrygger i Tufjord. Flytebrygger planlegges også på Gunnarnes og Måsøy.
Vi har økt kulturmidlene, etablert arrangementsstøtte, økt bemanning og forlenget åpningstider på biblioteket, og vi har økt stillingshjemler i kulturskolen og fritidsklubben.
Omsorgsboliger, ungdomsskolen og fritidsklubben er renovert, og nå står skolebygg på Rolvsøy for tur.
Vi har jobbet aktivt for å legge tilrette for sjørettet landindustri på Rolvsøy, Ingøy og Havøysund, vi setter årlig av penger for næringsutvikling, og vi har bevilget penger for å opprettholde LOSA-tilbudet. Det er etablert midlertidig bobilcamp, og vi har fått på plass store arealer ved Storvannet som er tiltenkt turistsatsing. Vi har tett kontakt med Nasjonal turistveg for utvikling og skilting av reisemål og severdigheter. I tillegg har vi et tett samarbeid med Visit Hammerfest for å utvikle og markedsføre Måsøy kommune som reisemål. Det er jobbet for å få på plass ny hurtigbåt, har fått byttet ut godsbuss med langrutebuss, fått på plass elektroniske informasjonstavler for reisende, og et pilotprosjekt for trafikkmeldinger i Snelandia-appen. Det er blitt jobbet tverrpolitisk for endelig vedtak for kombibåtkai på Ingøy, og det er jobbet og sikret både kailøsning og sommerute til Ryggefjord.
Vi har innført søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO, og vi har etablert vertskommunesamarbeid innen barnevern. Kommunale veier er vedlikeholdt og asfaltert, scooterløyper er revidert og godkjent, vi har fått dagsturhytte ved Svartfjellet, har delfinansiert tuftepark og kjøpt inn nye lekeapparater til Gunnarnes og ny badebrygge til Storvannet, og det er bevilget midler til skøytebane. Dette er bare noe av det som har skjedd i det politiske landskapet i løpet av 3 år.

Det skal også sies at politikk handler mye om øknomi og kampen for tjenester og tilbud som gjerne er en selvfølge i sentrale områder. Mobildekning på FV889, vinmonopolutsalg, kollektivtilbud og fiskerihavn er bare noen eksempler på ting som jeg som ordfører jobber regelmessig med.

Jeg inviterer også reglemessig til møter med innbyggerne for å få innspill og for å informere. «Ordførerens hjørne», «Ung i Måsøy» og «Lån en ordfører» er ekspempler på slike kanaler/møteplasser. I tillegg har jeg hatt kafèmøter, møter med lag/foreninger og besøkt bedrifter i hele kommunen.
Jeg håper vi sammen kan løfte det positive som skjer i kommunen, og på den måten bidra til aktivitet og trivsel i Måsøy kommune.

Skolefritidsordning (SFO)
Først vil jeg innlede med å skrive at vi jobber med organiseringen av barnehage, SFO og skoletilbudet i kommunen. Administrasjonen jobber med forprosjekt for oppvekstsenter på Gunnarnes, og man skal se på fådelt skole i Havøysund. Det er allikevel ikke sikkert politikerne og/eller innbyggerne er enige i alle konklusjonene. Poenget må være at vi må gjøre det som er riktig for å gi et så godt tilbud som mulig i vår kommune. Vi skal gjøre det som er best for barna!
Så er det beklagelig at man ikke har hverken barnehage eller SFO på Rolvsøy. Når det gjelder SFO, så er loven klar:

«Alle kommuner skal ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid. Tilbudet skal gjelde for barn på 1.-4. trinn og for barn med særskilte behov på 1.-7. trinn.»

«Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning, men opplæringsloven gir ikke elevene rett til plass i skolefritidsordning, heller ikke for barn med særskilte behov. Omfanget av kommunens plikter er svært begrenset. Kommunen er ikke forpliktet til å opprette et bestemt antall plasser eller å gi tilbud til ved mer enn én av skolene i kommunen. Kommunen kan benytte andre til å oppfylle kommunens plikt til å gi tilbud om skolefritidsordning. Kommunens plikt er også oppfylt selv om det bare er private skolefritidsordninger i kommunen.»

Kommunen skal altså gi et tilbud, men lovkravet er oppfylt hvis man har det ved én av skolene.
Dumt, tenker du kanskje – og det forstår jeg. Det er jo ikke mulig å benytte seg av SFO i Havøysund, hvis eleven går på skole på Gunnarnes. Der er vi helt enige. Derfor må vi for fremtiden se dette i sammenheng med oppvekstsenteret på Gunnarnes. Politisk ønsker vi å få på plass gode tilbud, også på Rolvsøy. Dette tar nødvendigvis noe tid, og jeg merker meg at man på grunn av befolkningsvekst ønsker dette «over natta». Vi har tidligere bedt om å få på plass barnehagetilbud i full fart, og vi vet nå dessverre så alt for godt hvordan den saken endte. Jeg velger derfor å gi administrasjonen tid til utredninger og gode valg for våre barn, før vi politikere gjør et endelig vedtak.

FeFo og jakt
Onsdag hadde vi et Teams-møte med FeFo om utfordringer med jakt rundt bebyggelsen på Rolvsøy og Ingøy. Vi har fått flere tilbakemeldinger om «situasjoner», og vi ønsker å ta tak i dette. Det er ikke greit å jakt på kirkegårder eller rundt hus- og hyttehjørner. Jeg ba derfor om et møte med FeFo for å diskutere hva vi kan gjøre, i tillegg til å oppfordre til sunn fornuft og jaktvett. FeFo ønsker nå å invitere jakt- og fiskeforeninger og velforeninger til et felles Teams-møte i løpet av vinteren, slik at vi har en felles forståelse for utfordringene, og mulige tiltak fra neste jaktsesong. Jeg har sendt ut SMS til kontaktpersoner i forskjellige foreninger, og FeFo vil sende ut invitasjoner til et slikt møte.

Økonomi, vedtak og drift
I går møttes politisk og administrativ ledelse, samt tillitsvalgte til et arbeidsmøte om budsjett og oppgaver i kommunen. Det er tøffe tider, men mange utfordringer. Allikevel ble det et veldig fint møte, med god informasjon og forventningsavklaringer. Vi fikk lagt frem en oversikt som viser våre overhengende inntekter og utgifter, og hvordan man tenker at budsjettet skal balanseres. Alle planlagte justeringer må iverksettes, og vi må prioritere de lovpålagte oppgavene inntil vi har fått fremlagt tertialrapporten i neste formannskaps- og kommunestyremøte. Deretter vil vi kunne gjøre nødvendige budsjettmessige grep, som forhåpentligvis gir oss en økonomisk handlefrihet i fremtiden.

Folketallsutviklingen vår er negativ, og det innvirker veldig sterkt på inntektene våre. Vi er enige om hvilke utfordringer vi må få gjort noe med, at vi må holde stram budsjettdisiplin, og at man må gjøre store grep for å redusere kostnader – og gjøre grep for å øke inntektene. Når det gjelder inntektene er den beste medisinen å øke innbyggertallet. Da må vi iverksette grep som gjør oss attraktive. Vi må ha et sterkt fokus på rekruttering av fagpersoner og bosetting, og da må vi satse skikkelig på næringsutvikling, barnefamilier, skole, barnehage, kultur og aktiviteter. Kanskje du også kan bidra å løfte frem det som er positivt med kommunen som bosted, med tanke på det jeg har skrevet tidligere i denne utgaven av «Ordførerens hjørne»? Jeg har stor tro på Måsøy kommune. Hvis vi bestemmer oss for å jobbe målrettet sammen; politikere, administrasjonen, ansatte, næringsaktører, lag og foreninger, og innbyggere – kan en flere positive ting skje.

Ukens gladsak
I går var Kystverket på besøk i Havøysund for dialogmøte om Hallvika fiskerihavn. Jeg deltok etter en befaring og innledende presentasjon av kunnskapsgrunnlaget. I møtet deltok flere aktører som bruker havna i dag, samt Måsøy Næring og Havn KF. Dette ble et veldig bra møte, hvor det kom mange innspill som tas med i arbeidet med prosjektet. I løpet av november får Kystverket ei bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet, hvor de blir bedt om å prioritere havner til NTP som skal gjelde fra 2024. Etter møtet har jeg stor tro på at vi endelig skal få framgang i prosjektet med fiskerihavna. Nå har vi ventet lenge nok.

Neste uke
Mandagsmøte med konst. kommunedirektør og varaordfører
Alle hovedutvalgene har møter
Måsøy Næring og Havn KF har strategi- og styremøte
Idrettslaget har offisiell åpning av tufteparken 1. nov. kl. 17.30
«Lån en ordfører» på biblioteket 2. nov. kl. 17.00-18.00

«Jeg gjør i hvert fall min gjerning i tro på fremtiden,
og at det positive skal seire over det negative.»

Jens Bjørneboe

God helg.
Bernth R. Sjursen

Skjema