Ordførerens hjørne 29

Ordførerens hjørne 29. mai

Det har vært noen deilige vårdager på Finnmarkskysten, og snøen smelter fort. Glade unger og fuglekvitter, lyden av motorsykkel og lukten av hagearbeid. Det sages, snekres og rakes – sommeren nærmer seg. Kan vi ha det bedre?

Forslag om kutt i båtruter møtt med skepsis
Sammen med ordførerne i Hammerfest, Loppa og Hasvik har jeg vært med på en felles uttalelse om de foreslåtte kuttene i båtruter til små og veiløse samfunn. Fylkesrådet har foreslått kutt, som for vår del kan medføre at Ryggefjord mister sine anløp på sommeren. Samtidig forsøker vi å finne inndekning for videre drift av disse rutene. Vi ønsker at hele kollektivsystemet skal sees på i en sammenheng, og ikke bare som enkeltruter. Parallellkjøring med forskjellige tilbud bør man unngå, for at andre steder som er avhengig av båten ikke skal bli helt uten kollektivtilbud.
Litt egne, frustrerte tanker i ettertid: Samferdsel er viktig, men enkelte kontraktsfestede ruter kan spenne bein for å opprettholde andre ruter. Hvis man tenker på tvers av sektorer, så kan selvfølgelig båtruter opprettholdes ved å kutte i skole, helse eller veivedlikehold. Det siste er vel det som har blitt gjort over flere år; å kutte i veivedlikehold for å opprettholde kollektivtilbud. Dette er ikke mulig lengre. I det store bildet er det ikke tvil om at det må mere penger fra regjeringen til fylkeskommunene, og vi ser allerede nå at vi må kjempe om de samme pengene hele veien fra Tjeldsund i sør til Kirkenes i nord-øst.

Mer økonomi – men en gladsak
Jeg har nok en gang fått bekreftet at kombibåtkaia på Ingøy fortsatt ligger inne i budsjettet, men den vil sikkert være i spill utover sommeren og høsten, hvis man ikke kommer i gang med byggingen snart. Her må alle politikerne holde oppe trykket for at ordene som ble sagt, under debatten fra talerstolen når fylkespolitikerne behandlet saken i Karasjok, skal kunne hugges i stein:
«Det er nå vi vedtar en kombibåt-kai på Ingøy, som er den store delen av dette beløpet. Jeg tror neppe den her saken vil komme tilbake de nærmeste årene hvis vi ikke gjør det i dag, - og jeg synes det er en god prioritering i dag.»

Vindkraft - igjen
Det har vært en del diskusjoner på nett om re-etableringen av vindparken, og folk har selvsagt sin fulle rett til å mene hva de vil om dette. Det er allikevel lett å la seg rive med, og kanskje blir både ordvalg og karakteristikker av «naboen» noe man ikke ville brukt ansikt til ansikt.
Anbefalingen min må være at man ikke blir stygge med hverandre, selv om man har forskjellige meninger. Man ser også i media at planen om en mulig vindpark i Porsanger, og den planlagte oppstarten av anleggsvirksomheten på Haramsøya på Sunnmøre har fått mye pes.
Når det gjelder selve saken med re-etableringen av Havøygavelen vindpark har det vært mye synsing og subjektive tanker om hva som er – og hva man tror er - fakta. Debatten kan komme så feil ut at ordføreren nesten tvinges til å dra aktørenes forretningsmessige forhold inn i sosiale media.
Det synes jeg blir helt feil, spesielt når kommunestyrets flertall har gjort vedtak om at re-etableringen er ønsket velkommen.
Min oppgave som ordfører er å respektere og fronte kommunestyrets flertallsvedtak, og ikke minst forholde meg profesjonelt overfor de aktørene som ønsker å etablere, utvikle og drive aktiviteter i vår kommune.
Jeg har ingen problemer med å løfte frem denne investeringen som den positive saken den er for Måsøy kommune, og se på de ringvirkningene som etableringen har tilført, og vil tilføre både kommunen og det lokale næringslivet. Så får det heller være noen som er uenige, og det er det stort sett i alle større politiske saker – i alle kommuner. Det respekterer jeg fullt ut.
Alle har rett til å søke og få innsyn i saker, så lenge de ikke er unndratt offentligheten, og jeg håper folk kan benytte seg av denne muligheten før man «kaster den første steinen».

Havbruksfondet og NFKK
Mandag kveld var jeg i nettmøte med 22 ordførerkollegaer fra Nettverket for Kyst og Fjordkommuner, der vi diskuterte forslaget til beskatning av havbruk, og andelen som er tenkt til kommunen. Det har over mange år, og flere fiskeriministere, vært diskutert en løsning – uten at man har kommet frem til en forutsigbarhet og et inntektsnivå som vertskommunene kan være fornøyd med. Konkurransedyktige og forutsigbare rammebetingelser for norsk havbruksnæring er grunnlaget for at næringen skal ha trygghet for ytterligere investeringer i Norge, og at det brukes kapital i Norge fremfor at det investeres i andre land. Samtidig må vertskommunen få betalt for den tilretteleggingen og arealavsettingen man gjør for denne næringen.
Det siste forslaget fra regjeringen, dreier seg om at Havbruksfondet skal utgjøre en prosentandel av fremtidige salgs- og auksjonsinntekter fra brukstillatelser, og er på en måte forutsigbar.
Her har allikevel regjeringen snudd fordelingen mellom staten og kommunene fullstendig på hodet, og fylket og kommunene skal til sammen får 25%, mot dagens 80%. Resten skal staten ha.
En produksjonsavgift på 40 øre pr. kg fisk foreslås i tillegg for å erstatte deler av kommunenes andel. Dette er langt fra nok for å opprettholde dagens nivå til kommunene.
I tillegg er det foreslått at for 2020 og 2021 skal kommunene bare få dele 1 milliard pr år, noe som betyr at vår andel allerede inneværende år reduseres fra 34,4 millioner til 9,8 mill.
En avgift som kun gis ved vekst vil begrenses over tid, mens en produksjonsavgift vil være mer forutsigbar. Ja takk, begge deler – og med samme fordelingsnøkkel som i dag, sier jeg.

Folketallet gikk ned
Befolkningsutviklingen i distriktene har vært negativ over tid, men de siste tallene viser at både Hammerfest, Porsanger og Vadsø har redusert folketallet siste kvartal.
I Måsøy kommune har vi dessverre også hatt en nedgang, med 10 personer fra 1. januar til 1. april. Trenden for Finnmark liker jeg ikke, og vi er veldig sårbare. Alta har som ventet fått flere innbyggere.
Det som er veldig gledelig er at både Lebesby og Gamvik har hatt vekst, og noe av veksten skyldes nok den satsingen som er gjort innen fiskeri i disse kommunene.
Hos oss ligger alle mulighetene i havet og naturen rundt oss, så det er bare å fortsette den gode jobben innen fiskeri, havbruk og reiseliv.

Vannområde Midt-Finnmark
Vannområde Midt-Finnmark er et samarbeid mellom vannområdene «Laksefjorden & Nordkinnhalvøya», «Lakselvvassdraget & Porsangerfjorden» og «Måsøy & Magerøya». Arbeidet i Vannområde Midt-Finnmark er organisert gjennom en styringsgruppe, en vannområdekoordinator, et vannområdeutvalg og en referansegruppe.
Styringsgruppa består av én politisk representant fra hver av kommunene Lebesby, Måsøy, Nordkapp og Porsanger, med personlig vararepresentant (fortrinnsvis ordfører og varaordfører).
I møte sist tirsdag ble det valgt ny leder og nestleder i styringsgruppa for Vannområde Midt-Finnmark, hvor ordfører i Porsanger fortsetter som leder, mens ordfører i Måsøy skal bekle rollen som nestleder.

Arbeidsmøte i Hovedutvalg for helse og omsorg.
Onsdag var det møte i Hovedutvalget for helse og omsorg, hvor jeg deltok som observatør. Her ble det informert om mange ting som ligger foran oss, og som man står midt i arbeidet med; ruspolitisk handlingsplan, nytt legekontor, koronatiltak og –konsekvenser, velferdsteknologi, og ny turnusordning og rekruttering. Mange viktige tema som det jobbes med, både politisk og administrativt.

Valg av meddommere
Til Hålogaland lagmannsrett skal det i Måsøy kommune velges 2 meddommer, en kvinne og en mann. Disse skal velges i Måsøy kommunestyre den 18.06.20
Utvalgene av meddommere skal ha en allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til valget, jfr. Domstolloven § 67.
Har du forslag på kandidat kan du sende det til postmottak@masoy.kommune.no innen 8. juni 2020

Ordføreren til Ingøy
Mandag 1. juni (2. pinsedag) skal ordføreren til Ingøy i forbindelse med opptak til en sak i NRK.
Båten anløper 17.10, og jeg er på øya til den går tilbake kl. 21.25
Har du noe du ønsker å snakke om, så ta gjerne kontakt med meg.
PS! Jeg er glad i kaffe og en prat.

Ut på tur på Måsøya
Under et ordfører-møte på Måsøya i vinter kom det opp et ønske om to parkbenker som kunne settes ut i turområder på øya. Disse er nå bestilt, og kommer plutselig med hurtigbåten til øya.
God tur!

Rydding og pynting i kommunesenteret
Når handelsstanden kontakter kommunen for å få til en dugnad om rydding og pynting i sentrum, så må vi selvsagt lytte. Tidligere har handelsstanden dekket kostnadene for blomster som har blitt hengt opp lags veien i sentrum. Nå vil kommunen ta kostnadene.
I tillegg oppfordrer handelsstanden og ordføreren innbyggerne, politikerne og næringsaktører til å bli med på en stor ryddedugnad langs veier og kaier/lagerområder. Har du liggende utstyr på og langs kaiene, i grøfta eller hagen ved huset ditt? Vi ønsker at du fjerner dette, både for sikkerheten og for forskjønnelse av bygda.
Handelsstanden vil komme tilbake til et tidspunkt og gjennomføring av dugnaden.

«Sommeren har aldri vært så dårlig,
at ikke snøen har blitt borte»

God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema