Ordførerens hjørne 3

Ordførerens hjørne 3. desember

Politikk er ikke bare budsjett og prioriteringer lokalt, men også å fremme viktige saker for de som styrer landet.

Denne uka startet med reise til Oslo søndag ettermiddag. Sammen med ordførerne i Vest-Finnmark Rådet besøkte jeg fire departementer, og hadde i tillegg møte med deler av Finnmarksbenken i løpet av to hektiske møtedager mandag og tirsdag.

Covid-19
I Måsøy har vi ikke avdekket nye koronatilfeller, men vi følger selvsagt de nasjonale anbefalingene for å holde sykehusenes belastningsnivå så lavt som mulig.
I et møte med Statsforvalteren torsdag ettermiddag ble vi informert om status, og flere større operasjoner på UNN er utsatt som følge av belastning på intensivavdelingen.
Den nye omikron-varianten er som kjent avdekket i Norge, og regjeringen innførte torsdag tre nye tiltak og anbefalinger, i tillegg til de allerede gjeldende, for å holde kontroll på smittespredningen.
Vi har ikke sett noen grunn til å iverksette egne tiltak, men oppfordrer, spesielt uvaksinerte, om å følge anbefalingene og rådene.
Både Helsedirektoratet og FHI understreker at det er nødvendig å sette i verk tiltak raskt for å forsinke spredningen av omikron-varianten. Det vil gi oss tid til å få mer kunnskap om viruset. Mer om tiltakene og anbefalingene finner du her.

Budskapet fra Vest-Finnmark
Vi hadde mange ting på agendaen som vi tok opp med departementene, og det blir umulig å gå inn på detaljer her. Jeg lister bare opp temaene under, så kan du lese mer og se presentasjonene på rådets hjemmeside.

Nærings- og fiskeridepartementet:

 • Økt satsing på havbruk – Utfordringer for kommunene
 • Helhetlig fiskeriforvaltning gjennom hele verdikjeden
 • Overholdelse av leverings-/tilbuds- og aktivitetsplikt
 • Reguleringer i turistfisket; videreføring av prosjektet «Havfisketurisme i Vest-Finnmark»
 • Fiskerihavner – anmodning om at ferdig planlagte prosjekter tas inn igjen i NTP

Klima- og miljødepartementet:

 • Marin verneplan for Lopphavet
 • Arealplanlegging mv. – sett i lys av vern, båndlegging og samiske urfolksrettigheter
 • Revidering av Motorferdselloven
 • 420 kV-linjen Skaidi-Hammerfest

Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

 • Kommuneøkonomi - rammer og innretning
 • Kommunenes rolle i nordområdesatsingen, med spesielt fokus på unge og barnefamilier
 • Folketallsutvikling; Hvordan kan vi legge til rette for rekruttering og bosetting? Husbanken som verktøy i boligsatsing i distriktene og regionale sentra.

Samferdselsdepartementet:

 • Flaskehalser i transportkorridorene - veier, ferger, havner, prioriteringer i NTP
 • Den samfunnsøkonomiske modellen for å beregne lønnsomhet i prosjekter
 • FOT-ruter - rutefrekvenser og finansiering

Ny kommunedirektør på plass
Torsdag var jeg tilbake på kontoret, og da hadde jeg gleden av å møte vår nye kommunedirektør. Fred Johansen. Vi jobber nå på tvers av kontorene for å gjennomgå ting på agendaen fremover, og vi vil også ha et lengre møte førstkommende mandag for å sjekke ut status på forskjellige saker.
Med kommunedirektøren på plass har vi nå alle på plass i ledergruppa, og disse skal nå sette i verk politiske vedtak – og holde oss politikere litt i ørene.

Hvorfor er ikke Hollendaren i drift?
Jeg har flere ganger vært i kontakt med fylkesråden for samferdsel for å finne ut av rykter som går om årsaken til at Hollendaren fortsatt ligger ved kai. Jeg har uttrykt både undring og misnøye med at båten fortsatt ligger ved kai, og manglende informasjon fra fylket - til tross for at båten opprinnelig skulle vært i drift allerede 1. juni.
Torsdag fikk jeg svar fra fylkeskommunens administrasjon, og den var som følger: «Det som gjenstår før M/S Hollendaren kan tas i bruk av operatør er at driftsavtalen og BareBoat-avtalen med fylkeskommunen er på plass.
Disse avtalen har tatt noe lengre tid å få på plass enn forventet.
Når avtalene er signert kan Boreal Sjø AS ta M/S Hollendaren fra kai i Havøysund og starte med opplæring og utsjekk på alle kaier. Dato for oppstart i ruteproduksjon er uklart ennå siden dette avhenger opplæringen og utsjekken på kaiene.
Det vil legges ut oppdateringer på www.snelandia.no så snart det kommer ny info.»

Brøyting FV889
Også når vi snakker om brøyting, og spesielt nattvedlikeholdet, på FV889 utrykkes det bekymring. Her venter jeg på et tydelig svar fra fylket om hva som gjelder for både brøyting og kolonnetider.
Vi er avhengige av både nattkolonne og at veien er åpen på morgenen, så dette følger jeg tett opp med fylkesråden.

Spørreundersøkelse
Måsøy kommune ønsker innspill fra innbyggerne sine for å forbedre neste versjon av websiden.
Vi ønsker dine tilbakemeldinger på den nåværende websiden, slik at vi kan utforme morgendagens nettløsning til det beste for innbyggerne.
Blant alle innspill trekker vi 3 vinnere av et gavekort i en valgfri forretning i Måsøy kommune, på henholdsvis 1500,- kroner og 2 på 500,- kroner. 

Spørreundesøkelse om hjemmesiden til Måsøy Kommune - Måsøy kommune (custompublish.com)

«Det er menneskelig å feile,
men for virkelig å lage rot,
trengs en datamaskin.»

Spectator

God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema